Meal Seç / Sure Seç

'Abasa Suresi

(BOSNIAN) QURAN


80 - 'Abasa
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. On se namr{tio i okrenuo
2. zato {to je slijepac njemu pri{ao,
3. A {ta ti zna{ - mo`da on `eli da se o~isti,
4. ili pou~i pa da mu pouka bude od koristi.
5. Onoga koji je bogat,
6. ti njega savjetuje{,
7. a ti nisi kriv ako on ne}e da vjeruje;
8. a onoga koji ti `ure}i prilazi
9. i strah osje}a,
10. ti se na njega ne osvr}e{,
11. Ne ~ini tako!Oni su pouka–
12. pa ko ho}e, pou~i}e se–
13. na listovima su cijenjenim
14. uzvi{enim, ~istim,
15. u rukama pisara
16. ~asnih, ~estitih,
17. Proklet neka je ~ovjek!
18. Od ~ega ga On stvara?
19. Od kapi sjemena ga stvori i za ono {to je dobro za njega pripremi,
20. i pravi put mu dostupnim u~ini,
21. zatim mu `ivot oduzme i u~ini da bude sahranjen,
22. i poslije }e ga, kada On bude htio, o`ivjeti.
23. Uistinu! On jo{ nije ispunio ono {to mu je On naredio!
24. Neka ~ovjek pogleda u hranu svoju;
25. Mi obilno ki{u prolivamo,
26. zatim zemlju pukotinama rasijecamo
27. i ~inimo da iz nje `ito izrasta
28. i gro`|e i povr}e,
29. i masline i palme,
30. i ba{~e guste,
31. i vo}e i pi}a,
32. na u`ivanje vama i stoci va{oj.
33. A kada do|e glas zaglu{uju}i –
34. na dan kada }e ~ovjek od brata svoga pobje}i
35. i od majke svoje i od oca svoga
36. i od druge svoje i od sinova svojih, -
37. toga Dana }e se svaki ~ovjek samo o sebi brinuti
38. neka lica bi}e toga Dana blistava,
39. nasmijana, radosna,
40. a na nekim licima toga Dana bi}e pra{ina,
41. tama }e ih prekrivati,
42. to }e nevjernici – razvratnici biti.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: