Meal Seç / Sure Seç

Ad-Dukhân Suresi

(BOSNIAN) QURAN


44 - Ad-Dukhân
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Ha-mim.
2. Tako Mi Knjige jasne,
3. Mi smo po~eli da je u Blagoslovljenoj no}i objavljujemo, - i Mi, doista, opominjemo –
4. u kojoj se svaki mudri posao rije{i
5. po zapovijedi Na{oj! Mi smo, zaista, slali poslanike
6. kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve ~uje i sve zna -,
7. Gospodara nebesa i Zemlje i onoga {to je izme|u njih - ako ~vrsto vjerujete,
8. drugog boga osim Njega nema; On `ivot i smrt daje, - Gospodara va{eg i Gospodara va{ih predaka davnih!
9. Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se,
10. Zato sa~ekaj dan kad }e im se ~initi da prema nebu vide vidljiv dim
11. koji }e ljude prekriti. "Ovo je neizdr`ljiva patnja!
12. Gospodaru na{, otkloni patnju od nas, mi }emo, sigurno, vjerovati!’
13. A kako }e oni pouku primiti, a ve} im je do{ao istiniti Poslanik
14. od koga oni glave okre}u i govore: "Pou~eni – umno poreme}eni!’
15. Mi }emo patnju malo-pomalo otklanjati i vi }ete se sigurno u mnogobo`a~ku vjeru vratiti;
16. ali onog Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja }emo ih kazniti.
17. Jo{ davno prije njih Mi smo faraonov narod u isku{enje stavili, kada im je bio do{ao plemeniti poslanik:
18. "Ispunite prema meni ono {to ste du`ni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani,
19. i ne uzdi`ite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz o~evidni,
20. i ja se obra}am i svome i va{em Gospodaru da me na kamenujete,
21. a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!’
22. I on pozva u pomo} Gospodara svoga: "Ovo je, doista, narod nevjerni~ki!" –
23. "Izvedi no}u robove Moje, za vama }e potjera po}i
24. i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja }e, zaista, potopljena biti."
25. I koliko ostavi{e ba{}a i izvora,
26. i njiva zasijanih i dvorova divnih,
27. i zadovoljstava koja su u radosti provodili! –
28. tako to bi, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili –
29. ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu po{te|eni bili,
30. a sinove Israilove smo poni`avaju}e patnje spasili
31. od faraona, - on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevr{ili –
32. i znaju}i kakvi su, izme|u savremenika smo ih odabrali,
33. i neka znamenja puna o~ite blagosti smo im dali
34. A ovi, doista, govore;
35. "Postoji samo na{a prva smrt, mi ne}emo biti o`ivljeni;
36. pretke na{e nam dovedite, ako je istina to {to govorite!"
37. Da li su silniji oni ili narod Tubba’ i oni prije njega? – njih smo uni{tili jer su nevjernici bili.
38. Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono {to je izme|u njih njih da bismo se igrali.
39. Mi smi ih stvorili sa ciljem, ali ve}ina ovih ne zna.
40. Dan sudnji }e svima njima rok odre|eni biti,
41. Dan kada bli`nji ne}e nimalo od koristi bli`njem biti i kada sami sebi ne}e mo}i pomo}i,
42. mo}i }e samo oni kojima se Allah smiljuje, jer – On je, uistinu, silan i milostiv,
43. Drvo zakkum
44. bi}e hrana gre{niku,
45. u trbuhu }e kao rastopljena kovina vreti,
46. kao {to voda kada klju~a vri.
47. "[~epajte ga i usred ognja odvucite,
48. a zatim mu, na glavu vodu koja klju~a izljevajte!"
49. "Oku{aj, ta ti si, uistinu, "mo}ni" i "po{tovani",
50. ovo je, zaista, ono u {to ste sumnjali!"
51. A oni koji su se Allaha bojali, oni }e na sigurnu mjestu biti,
52. usred ba{~a i izvora,
53. u dibu i kadifu obu~eni i jedni prema drugima.
54. Eto, tako }e biti i Mi }emo ih hurijama, krupnih o~iju, `eniti.
55. U njima }e mo}i, bezbjedno, koju ho}e vrstu vo}a tra`iti;
56. u njima, poslije one prve smrti, smrt vi{e ne}e okusiti i On }e ih patnje u ognju sa~uvati,
57. blagodat }e to od Gospodara tvoga biti; to }e, zaista, biti uspjeh veliki!
58. A Kur’an smo u~inili lahkim, na jeziku tvome, da bi oni pouku primili,
59. zato ~ekaj, i oni }e ~ekati!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: