Meal Seç / Sure Seç

Al-'Alaq Suresi

(BOSNIAN) QURAN


96 - Al-'Alaq
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. ^itaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,
2. stvara ~ovjeka od ugru{ka!
3. ^itaj, plemenit je Gospodar tvoj,
4. koji pou~ava peru,
5. koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna.
6. Uistinu, ~ovjek se uzobjesti
7. ~im se neovisnim osjeti,
8. a Gospodaru tvome }e se, doista, svi vratiti!
9. Vidje li ti onoga koji brani
10. robu da molitvu obavi?
11. Reci mi ako on misli da je na pravom putu,
12. ili ako tra`i da se kumirima moli,
13. reci mi, ako on pori~e i glavu okre}e –
14. zar on ne zna da Allah sve vidi?
15. Ne valja to! Ako se ne okani, dohvati}emo ga za kiku,
16. kiku la`nu i gre{nu,
17. pa neka on pozove dru{tvo svoje –
18. Mi }emo pozvati zebanije.
19. Ne valja to! Ti njega ne slu{aj, ve} molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome pribli`i{!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: