Meal Seç / Sure Seç

Al-Anfâl Suresi

(BOSNIAN) QURAN


8 - Al-Anfâl
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Pitaju te o plijenu: "Plijen pripada Allahu i Poslaniku." Zato se bojte Allaha i izgladite me|usobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici.
2. Pravi vjernici su samo oni ~ija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se rije~i Njegove kazuju, vjerovanje im u~vr{}uju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju,
3. oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga {to im Mi dajemo udjeljuju.
4. Oni su, zbilja, pravi vjernici, - njih po~asti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova ~ekaju.
5. Tako je bilo i onda kada te je Gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo, - {to jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji.
6. Raspravljali su se s tobom o borbi; iako im je bilo o~ito da }e pobijediti, nekima od njih je izgledalo kao da se na o~i svoje u smrt gone.
7. I kada vam je Allah obe}ao da }e va{a biti jedna od dvije skupine, - a vi ste vi{e voljeli da vam padne {aka ona koja nije naoru`ana – Allah je htio da rije~ima Svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi.
8. da istinu utvrdi i neistinu uni{ti, makar to ne bilo mnogobo{cima po volji.
9. I kada ste od Gospodara svoga pomo} zatra`ili; On vam se odazvao: "Posla}u vam u pomo} hiljadu meleka koji }e jedni za drugim dolaziti."
10. Allah je to zato u~inio da bih vas obradovao i da bi se tima srca va{a umirila; a pobjeda je samo od Allaha – Allah je zaista Silan i mudar;
11. kad je On u~inio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam ki{u spustio da bih vas njome o~istio i da bih od vas {ejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca va{a jakim u~inio i njome korake u~vrstio.
12. Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: "Ja sam s vama, pa u~vrstite one koji vjeruju!" U srca nevjernika Ja }u strah uliti, pa ih vi po {ijama udarite, i udarite ih po prstima.
13. Zato {to se suprostavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu; a onoga ko se suprostavlja Allahu i Posalniku Njegovu, Allah }e zaista stra{no kazniti.
14. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike ~eka patnja u ognju.
15. O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, le|a im ne okre}ite;
16. onaj ko im tada le|a okrene – osim onog koji se povu}e s namjerom da se ponovo bori ili drugoj ~eti pristupi – vrati}e se natovaren Allahovom srd`bom; prebivali{te njegovo bi}e d`ehennem, a u`asno je on boravi{te.
17. Vi njih niste ubijali nego Allah; i ti nisi bacio, kad si bacio, nago je Allah bacio, da bi vjernike lijepom ku{njom isku{ao, - Allah zaista sve ~uje i sve zna.
18. Tako vam je to bilo, i da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio.
19. Ako ste se molili da pobijedite, - pa, do{la vam je, eto, "pobjeda"! A da se okanite, bolje bi vam bilo! I ako se ponovo vratite, Mi }emo se ponovo vratiti, i nimalo vam ne}e koristiti tabor va{, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika.
20. O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napu{tajte ga, ta vi slu{ate {ta on govori,
21. i ne budite kao oni koji govore: "Slu{amo!" – a ne slu{aju.
22. Najgora bi}a kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji ne}e da shva}aju.
23. Da Allah zna da od njih mo`e biti ikakva dobra, u~inio bi da ~uju, a da je u~inio i da ~uju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i ina~e glave okre}u.
24. O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatra`i da ~inite ono {to }e vam `ivot osigurati; i neka znate da se Allah upli}e izme|u ~ovjeka i srca njegova, i da }ete se svi pred Njim sakupiti;
25. I izbjegavajte ono {to }e dovesti do smutnje koja ne}e pogoditi samo one me|u vama koji su krivi, i znajte da Allah stra{no ka`njava.
26. I sjetite se kada vas je bilo malo, kad ste na Zemlji bili potla~eni, - bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je On skloni{te dao i Svojom pomo}i vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni.
27. O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno me|usobno povjerenje ne poigravajte,
28. i neka znate da su bogatstva va{a i djeca va{a samo isku{enje, i da je samo u Allaha nagrada velika.
29. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On }e vam sposobnost darovati pa }ete istinu od neistine mo}i rastaviti i preko ru`nih postupaka va{ih }e pre}i i oprostiti vam. – A Allahova dobrote je neizmjerna.
30. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali; oni su zamke pleli a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije.
31. Kada im se rije~i Na{e kazuju, govore: "Ve} smo ~uli! Da ho}emo, i mi bismo tako ne{to rekli; to su samo izmi{ljotine naroda drevnih."
32. A kad su oni rekli: "Bo`e, ako je ovo zbilja istina od Tebe, Ti pusti na nas kamenje s neba kao ki{u ili nam po{alji patnju nesnosnu!"
33. Allah ih nije kaznio, jer si ti me|u njima bio; i Allah ih ne}e kazniti sve doke neki od njih mole da im se oprosti.
34. A zaslu`uju da ih samo Allah kazni kad brane drugima pristup ^asnom hramu, a oni nisu njegovi ~uvari. ^uvari njegovi treba da budu samo oni koji se Allah boje, ali ve}ina njih ne zna.
35. Molitva njihova pored Hrama svodi se samo na zvi`danje ili pljeskanje rukama; zato kaznu iskusite jer ne vjerujete.
36. Oni koji ne vjeruju tro{e imanja svoja da bi od Allahova puta odvra}ali. Oni }e ih, sigurno, utro{iti, zatim }e, zbog toga, `aliti i na kraju }e pobije|eni biti. A oni koji ne budu vjerovali – u d`ehennem }e biti potjerani,
37. da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u d`ehennem bacio. Oni }e doista biti izgubljeni.
38. Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, bi}e im opro{teno ono {to je prije bilo; a ako se ne okane, - pa, zna se {ta je s drevnim narodima bilo.
39. I borite se protiv njih dok mnogobo{tva ne i{~ezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, - pa, Allah dobro vidi {ta oni rade;
40. a ako le|a okrenu, znajte da je Allah va{ za{titnik, a divan je On za{titnik i divan pomaga~!
41. I znajte da od svega {to u borbi zaplijenite jedna petina pripada Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i siro~adi, i siromasima, i putnicima namjernicima, ako vjerujete u Allaha i u ono {to smo objavili robu Na{em na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, - a Allah sve mo`e -,
42. kada ste vi bili u dolini bli`oj, oni u daljini daljoj, a karavana ni`e vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono {to je moralo da se dogodi, da nevjernik ostane nevjernik poslije o~igledna dokaza, i da vjernik ostane vjernik poslije o~igledan dokaza, - a Allah doista sve ~uje i sve zna -,
43. kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo; a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonili i o boju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. – On dobro zna sva~ije misli.
44. A kad ste se sukobili, u o~ima va{im On ih je prikazao u malom broju, a vas u o~ima njihovim tako|e u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono {to je moralo da se dogodi – a Allahu se sve vra}a.
45. O vjernici, kada se s kakvom ~etom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli {to `elite
46. i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da nebiste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdr`ljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdr`ljivih.
47. I ne budite kao oni koji su, da se poka`u svijetu, nadmeno iz grada svoga izi{li da bi od Allahova puta odvra}ali. A Allah dobro zna ono {to oni rade.
48. I kada im je {ejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: "Niko vas danas ne mo`e pobijediti, i ja sam va{ za{titnik!’ – onda je on, kada su se dva protivni~ka tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao: "Ja nemam ni{ta s vama, ja vidim ono {to vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah stra{no ka`njava",
49. kada su licemjeri i oni ~ija su srca bolesna govorili: "Ove je obmanula vjera njihova!’ A onaj ko se u Allah pouzda – pa, Allah je zaista Silan i Mudar.
50. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima du{e uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: "Iskusite patnju u ognju.
51. To je za ono {to ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima Svojim!"
52. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih: u Allahove dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio – Allah je, uistinu, mo}an i stra{no ka`njava;
53. to je zato {to Allah ne}e li{iti blagostanja narod kome ga je podario – sve dok se on sam ne promjeni, - a Allah sve ~uje i sve zna.
54. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih: dokaze Gospodara svoga nisu priznavali, pa smo ih Mi, zbog grijehova njihovih, uni{tili, a faraonove ljude smo potopili, - svi su oni nevjernici bili,
55. Najgora bi}a kod Allaha su oni koji pori~u, oni koji ne}e da vjeruju,
56. oni s kojima ti ugovore sklapa{, pa oni svaki put, ne boje}i se osljedica, kr{e ugovor svoj.
57. Ako se u borbi s njima sukobi{, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih.
58. ^im primjeti{ vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako otka`i ugovor – Allah uistinu ne voli vjerolomnike.
59. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da }e se spasiti; oni doista ne}e mo}i uma}i.
60. I protiv njh pripremite koliko god mo`ete snage i konja za boj, da biste time zapla{ili Allahove i va{e neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve {to na Allahovom putu potro{ite nakna|eno }e vam biti, ne}e vam se nepravda u~initi.
61. Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On, uistinu, sve ~uje i sve zna.
62. A ako htjednu da te prevare, - pa, tebi je doista dovoljan Allah; On te podr`ava Svojom pomo}i i vjernicima,
63. i On je sjedinio srca njihova. Da si ti potro{io sve ono {to na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio, - On je zaista silan i mudar.
64. O vjerovjesni~e, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.
65. O vjerovjesni~e, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdr`ljivih, pobijedi}e dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobijedi}e hiljadu onih koji ne vjeruju, zato {to su oni ljudi koji ne shva}aju.
66. Sada vam Allah daje olak{icu; On zna da ste izmoreni: ako vas bude stotina izdr`ljivih, pobijedi}e dvije stotine; ako vas bude hiljada, pobijedi}e, Allahovom voljom, dvije hiljade. A Allah je uz one koji su izdr`ljivi.
67. Nijednom vjerovjesniku nije dopu{teno da dr`i su`nje dok ne izvojuje pobjedu na Zemlji; vi `elite prolazna dobra ovog svijeta, a Allah `eli onaj svijet. – Allah je silan i mudar.
68. Da nije ranije Allahove odredbe, sna{la bi vas patnja velika zbog onoga {to ste uzeli,
69. Sada jedite ono {to ste zaplijenili, kao dopu{teno i lijepo, i bojte se Allaha. – Allah zaista pra{ta i milostiv je.
70. O Vjerovjesni~e, reci su`njima koji se nalaze u rukama va{im: "Ako Allah zna da u srcima va{im ima bilo {ta dobro, da}e vam bolje od onoga {to vam je uzeto i oprosti}e vam". – A Allah pra{ta i milostiv je.
71. A ako htjednu da te prevare, pa – oni su i prije Allaha varali, i zato ti je On omogu}io da ih pobijedi{. – A Allah sve zna i mudar je.
72. Oni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovom putu zala`u imetke svoje i `ivote svoje, i oni koji daju uto~i{te i poma`u, oni jedni druge naslje|uju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili – vi ne mo`ete, sve dok se ne isele nasljednici biti. A ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, du`ni ste da im u pomo} priteknete, osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaklju~en ugovor imate. A Allah dobro vidi ono {to radite.
73. Nevjernici jedni druge naslje|uju. Ne postupite li tako, nasta}e smutnja na Zemlji i nered veliki.
74. Oni koji vjeruju i isele se, i bore se na Allahovom putu, i oni koji daju skloni{te i poma`u, - oni su, zbilja pravi vjernici – njih ~eka oprost i obilje plemenito.
75. A oni koji kasnije vjenici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama u~estvuju, - i oni su va{i. A ro|aci su, prema Allahovoj Knjizi, jedni drugima pre}i. – Allah, zaista sve zna.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: