Meal Seç / Sure Seç

Al-Baiyinah Suresi

(BOSNIAN) QURAN


98 - Al-Baiyinah
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Nisu se nevjernici izme|u sljedbenika Knjige i mnogobo{ci odvojili, sve dok im nije do{ao dokaz jasni;
2. od Allaha Poslanik koji ~ita listove ~iste,
3. u kojima su propisi ispravni.
4. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba{ onda kada im je do{ao dokaz jasni,
5. a nare|eno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.
6. Oni koji ne vjeruju izme|u sljedbenika knjige i mnogobo{ci, bi}e, sigurno, u vatri d`ehennemskoj, u njoj }e ve~no ostati; oni su najgora stvorenja.
7. A oni koji vjeruju i ~ine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,
8. njih nagrada u Gospodara njihova ~eka; edenski vrtovi kroz koji }e rijeke te}i, u kojima }e vje~no i zauvijek boraviti; Allah }e biti njima zadovoljan, a i oni }e biti Njime zadovoljni. To }e biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: