Meal Seç / Sure Seç

Al-Balad Suresi

(BOSNIAN) QURAN


90 - Al-Balad
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Kunem se gradom ovim,
2. a tebi }e biti dopu{teno sve u gradu ovom, -
3. i roditeljem i onim koga je rodio, -
4. Mi ~ovjeka stvaramo da se trudi.
5. Misli li on da mu niko ni{ta ne mo`e?
6. "Utro{io sam blago nebrojeno!" – re}i }e.
7. Zar misli da ga niko vidio nije?
8. Zar mu nismo dali oka dva
9. i jezik i usne dvije,
10. i dobro i zlo mu objasnili?
11. Pa, za{to on na blagodatima zahvalan bio nije? –
12. A {ta ti misli{: kako se mo`e na blagodatima zahvalan biti? –
13. roba ropstva osloboditi,
14. ili, kad glad hara, nahraniti
15. siro~e bliska roda,
16. ili ubogoga nevoljnika,
17. a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdr`ljivost preporu~uju i kojima jedni drugima milosr|e preporu~uju;
18. oni }e biti – sretnici!
19. A oni koji ne vjeruju u dokaze Na{e, oni }e biti – nesretnici,
20. iznad njih }e vatra zatvorena biti.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: