Meal Seç / Sure Seç

Al-Fajr Suresi

(BOSNIAN) QURAN


89 - Al-Fajr
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Tako mi zore,
2. i deset no}i,
3. i parnih i neparnih,
4. i no}i kada nestaje, -
5. zar to pametnom zakletva nije...?
6. Zar ne zna{ {ta je Gospodar tvoj sa Adom uradio,
7. sa stanovnicima Irema, puna palata na stubovima,
8. kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo;
9. i Semudom, koji je stijene u dolini klesao,
10. i faraonom, koji je {atore imao –
11. koji su na zemlji zulum provodili
12. i poroke na njoj umno`ili,
13. pa je Gospodar tvoj – bi~ patnje na njih spustio,
14. jer, Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi.
15. ^ovjek, kada Gospodar njegov ho}e da ga isku{a pa mu po~ast uka`e i blagodatima ga obaspe, rekne: "Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!"
16. A kad mu, da bi ga isku{ao, opskrbu njegovu oskudnom u~ini, onda rekne: "Gospodar moj me je napustio!"
17. A nije tako! Vi pa`nju siro~etu ne ukazujete,
18. i da se puki siromah nahrani – jedan drugog ne nagovarate,
19. a nasljedstvo pohlepno jedete
20. i bogatstvo pretjerano volite.
21. A ne valja to! Kada se Zemlja u komadi}e zdrobi
22. i kad do|e nare|enje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda,
23. i kad se tog Dana primakne d`ehennem; tada }e se ~ovjek sjetiti – a na {to mu je sje}anje?! –
24. i re}i: "Kamo sre}e da sam se za ovaj `ivot pripremio!"
25. Tog Dana niko ne}e kao On mu~iti,
26. i niko ne}e kao On u okove okivati!
27. A ti, o du{o smirena,
28. vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan,
29. pa u|i me|u robove Moje,
30. i u|i u d`ennet Moj!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: