Meal Seç / Sure Seç

Al-Furqân Suresi

(BOSNIAN) QURAN


25 - Al-Furqân
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Neka je uzvi{en Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena,
2. Onaj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio!
3. Neki pored Njega bo`anstva prihvataju koja ni{ta ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju da od sebe neku {tetu otklone ni da sebi kakvu korist pribave i koja nemaju mo}i da `ivot oduzmu, da `ivot daju i da o`ive.
4. Oni koji ne vjeruju govore: "Ovo nije ni{ta drugo do velika la` koju on izmi{lja, a u tome mu i drugi ljudi poma`u’ – i ~ine nepravdu i potvoru
5. i govore: "To su izmi{ljotine naroda drevnih; on tra`i da mu se pripisuju i ujutro i nave~e da mu ih ~itaju".
6. Reci: "Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; On mnogo pra{ta i smilostan je".
7. I oni govore: "[ta je ovom "poslaniku’, on hranu uzima i po trgovima hoda; trebalo je da mu se jedan melek po{alje da zajedno sa njim opominje,
8. ili da mu se spusti kakvo blago ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio"? I nevjernici jo{ govore: "Vi samo za~arana ~ovjeka slijedite!"
9. Vidi {ta o tebi oni govore, pa onda lutaju i pravi put ne mogu da na|u.
10. Neka je uzvi{en Onaj koji ti, ako ho}e, mo`e dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove.
11. Oni, ~ak, i ^as o`ivljenja pori~u, a Mi smo za one koji ^as o`ivljenja pori~u pripremili vatru razbuktalu, -
12. kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, ~u}e kako gnjevna klju~a i od bijesa hu~i,
13. a kad budu ba~eni u 16nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast }e tamo prizivati.
14. "Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti!’
15. Reci: "Da li je bolje to ili vje~ni d`ennet koji je obe}an onima koji se budu Allaha bojali. On }e im nagrada i prebivali{te biti,
16. u njemu }e dovijeka sve {to `ele imati; to je obe}anje Gospodara tvoga; oni }e imati pravo da to i{tu od Njega.
17. A na Dan kada ih On sakupi, a i one kojima su se pored Allaha klanjali, te upita: "Jeste li ove robove Moje u zabludu zaveli, ili su oni sami s pravog puta zalutali?" –
18. oni }e re}i: "Hvaljen nek si Ti, nezamislivo je da smo mi pored Tebe ikakve za{titnike uzimali, nego, Ti si ovima i precima njihovim dao da u`ivaju, pa su zaboravili da te se sje}aju; oni su propast zaslu`ili!"
19. Oni }e pore}ii to {to vi govorite, a vi ne}ete biti u mogu}nosti da mu~enje otklonite niti da pomo} na|ete. A onome od vas koji je Njemu druge ravnim smatrao ravnim da}emo da patnju veliku iskusi.
20. Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i trgovima hodao. Mi ~inimo da jedni druge u isku{enje dovodite, pa izdr`ite! A Gospodar tvoj vidi sve.
21. Oni koji ne vjeruju da }e pred Nas stati – govore: "Za{to nam se ne po{alju meleki ili za{to Gospodara svoga ne vidimo?" Oni su, zaista, u du{ama svojim oholi, a u nepravi~nosti su sve granice pre{li.
22. Onoga Dana kada ugledaju meleke gre{nici se ne}e radovati i uzviknu}e: "Sa~uvaj nas Bo`e!"
23. I Mi }emo pristupiti djelima njihovim koja su u~inili u prah i pepeo ih pretvoriti.
24. Stanovnici d`enneta }e tog dana najbolje prebivali{te i najljep{e odmarali{te imati.
25. A na Dan kada se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kada se meleki sigurno spuste,
26. toga dana }e istinska vlast biti samo u Milostivoga, a bi}e to mu~an dan za nevjernike.
27. Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govore}i: "Kamo sre}e da sam se uz Poslanika pravog puta dr`ao,
28. kamo sre}e, te{ko meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo,
29. on me je od Kur’ana odvratio nakon {to mi je priop}en bio!" – a {ejtan ~ovjeka uvijek ostavlja na cjedilu –
30. Poslanik je rekao; "Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur’an izbjegava!"
31. isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku navaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao vodi~ i kao pomaga~!
32. Oni koji ne vjeruju govore: "Trebalo je da mu Kur’an bude objavljen ~itav, i to odjednom!" A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje u~vrstili, i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo.
33. Oni ti ne}e nijedan prigovor postaviti, a da ti Mi ne}emo odgovor i najljep{e obja{njenje navesti.
34. Oni koji budu lica okrenutih zemlji u d`ehennem vu~eni bi}e u najgorem polo`aju i u najve}oj nevolji.
35. Mi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna pomo}nikom u~inili,
36. pa rekli: "Oti|ite vas dvojica narodu koji dokaze Na{e pori~e" – i poslije smo taj narod potupno uni{tili.
37. A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u la` utjerivali, potopili i ljudima ih pou~nim primjerom u~inili, a nevjernicima smo patnju!bolnu pripremili,
38. i Adu i Semudu i stanovnicima Resa i mnogim narodima izme|u njih, -
39. svima smo primjere za pouku navodili, i sve smo poslije sasvim uni{tili.
40. A ovi prolaze pored grada na koji se sru~ila kobna ki{a – zar ga ne vide/ -, pa ipak ne o~ekuju o`ivljenje.
41. Kad te vide, rugaju ti se: "Je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao?
42. Umalo da nas od bo`anstava na{ih nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo." A kad do`ive patnju, sazna}emo ko je dalje s pravog puta bio skrenuo.
43. Ka`i ti Meni, ho}e{ li ti biti ~uvar onome koji je strast svoju za boga svoga uzeo/
44. Misli{ li ti da ve}ina njih ho}e da ~uje ili da nastoji da shvati? Kao stoka su oni, ~ak su jo{ dalje s pravog puta skrenuli.
45. Zar ne vidi{ kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire – a da ho}e, ostavio bi je da miruje -, i kako smo uredili da na nju Sunce uti~e,
46. a poslije je malo po malo Sebi privla~imo.
47. On vam je no} u~inio pokrivkom, san vam je u~inio po~inkom, a dan da se kre}ete.
48. I On {alje vjertove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti Svoje; i Mi s neba ~istu vodu spu{tamo
49. da njome ve} mrtav predio o`ivimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo.
50. Mi smo im o ovome ~esto govorili da bi razmislili, ali ve}ina ljudi pori~e blagodati.
51. Da ho}emo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje;
52. zato ne ~Ini nevjernicima ustupke i Kur’anom se svim silama protiv njih bori.
53. On je dvije vodene povr{ine jednu pored druge ostavio – jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a izme|u njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.
54. On od vode stvara ljude i ~ini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.
55. Mjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju da im neku korist pribave, ni da od njih kakvu {tetu otklone. Nevjernik je {ejtanov sau~esnik protiv njegovog Gospodara,
56. a Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosi{ i da opominje{.
57. Reci: "Za ovo od vas ne tra`im druge nagrade, ve} da onaj koji ho}e po|e putem koji vodi njegovu gospodaru:.
58. Ti se pouzdaj u
59. ivog, koji ne mo`e umrijeti, i veli~aj Ga, i hvali! A dovoljno je to {to grijehe robova Svojih zna Onaj
60. 59. koji je za {est vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju i ono {to je me|u njima stvorio, a onda cijelim svemirom zavladao; On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna.
61. 60. A kad im se rekne: "Padajte ni~ice pred Milostivim!’ – oni pitaju: "A ko je Milostivi? Zar da padamo ni~ice samo zato {to nam ti nare|uje{"? I jo{ se vi{e otu|uju.
62. 61. Neka je uzvi{en Onaj koji je na nebu sazvije`|a stvorio i u njima dao svjetiljku i Mjesec koji sja.
63. 62. On ~ini da se no} i dan smjenjuju, ta je pouka za onoga koji ho}e da razmisli i `eli da bude blagodaran.
64. 63. A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: "Mir vama!"
65. 64. i oni koji provode no}i pred Gospodarom svojim na tlo padaju}i i stoje}i:
66. 65. i oni koji govore: "Gospodaru na{, po{tedi nas patnje u d`ehennemu, jer je patnja u njenu, doista, propast neminovna,
67. 66. on je ru`no prebivali{te i boravi{te";
68. 67. i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne {krtare, ve} se u tome dr`e sredine;
69. 68. i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludni~e; - a ko to radi, iskusi}e kaznu,
70. 69. patnja }e mu na onom svijetu udvostru~ena biti i vje~no }e u njoj poni`en ostati;
71. 70. ali onima koji se pokaju i dobra djela ~ine, Allah }e njihova r|ava djela u dobra promijeniti, a Allah pra{ta i samilostan je;
72. 71. a onaj ko se bude pokajao i dobra djela ~inio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio;
73. 72. i oni koji ne svjedo~e la`no, i koji, prolaze}i pored onoga {to ih se ne ti~e, prolaze dostojanstveno;
74. 73. i oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu;
75. 74. i oni koji govore: "Gospodaru na{, podari nam u `enama na{im i djeci na{oj radost i u~ini da se ~estiti na nas ugledaju!’ –
76. 75. oni }e biti, za ono {to su trpjeli, odajama d`ennetskim nagra|eni i u njima }e pozdravom i blagoslovom biti susretani,
77. 76. u njima }e vje~no ostati, a kako su one divno prebivali{te i boravi{te!
78. 77. Reci: "Allah vam poklanja pa`nju samo zbog va{e molitve, a po{to ste vi poricali, neminovno vas ~eka patnja".
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: