Meal Seç / Sure Seç

Al-Hadîd Suresi

(BOSNIAN) QURAN


57 - Al-Hadîd
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Allaha hvali sve {to je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri.
2. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji; On `ivot i smrt daje, i On sve mo`e.
3. On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve!
4. U {est vremenskih razdoblja On je nebesa i Zemlju stvorio, i onda svemirom zavladao; On zna {ta u zemlju ulazi i {ta iz nje izlazi i {ta s neba silazi i {ta se prema njemu di`e, on je s vama gdje god bili, i sve {to radite Allah vidi.
5. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu }e se sve vratiti!
6. On uvodi no} u dan i dan u no}, i On zna sva~ije misli.
7. Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i udjeljujte iz onoga {to vam On stavlja na raspolaganje, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali ~eka nagrada velika.
8. [ta vam je pa ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zove da vjerujete u Gospodara svoga – a On je od vas ve} zavjet uzeo – ako `elite da budete vjernici.
9. On robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – a Allah je, uistinu, prema vama dobar i milostiv.
10. I {ta vam je pa odbijate da tro{ite na Allahovu putu kada }e Allah nebesa i Zemlju naslijediti? Nisu jednaki me|u vama koji su davali priloge prije pobjede i li~no se borili – oni su na vi{em stupnju od onih koji su poslije davali priloge i li~no se borili, a Allah svima obe}ava nagradu najljep{u; - Allah dobro zna ono {to radite.
11. Ko }e Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga On mnogostruko vratio, a uz to i nagradu plemenitu dobio
12. na Dan kada bude{ vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: "Blago vama danas: d`ennetske ba{~e kroz koje teku rijeke u kojima }ete vje~no boraviti – to je veliki uspjeh!"
13. na Dan kada }e licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti: "Pri~ekajte nas da se svjetlom va{im poslu`imo!" – "Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potra`ite!" – re}i }e se. I izme|u njih }e se pregrada postaviti koja }e vrata imati; unutar nje bi}e milost, a izvan nje patnja.
14. "Zar nismo s vama bili?" – doziva}e ih. – "Jeste" – odgovara}e -, "ali ste se pritvorno{}u upropastili, i i{~ekivali ste, i sumnjali ste, i puste `elje su vas zavaravale, dok nije do{la Allahova odredba, a {ejtan vas je o Allahu obmanuo.
15. Nikakva otkupnina se danas od vas ne}e primiti, a ni od onih koji nisu vjerovali; vatra }e biti prebivali{te va{e, ona ba{ vama odgovara, a u`asno je ona boravi{te!’
16. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smek{aju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da oni ne budu kao oni kojima je jo{ davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato {to je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna, i mnogi od njih su nevjernici.
17. Znajte da Allah daje `ivot ve} mrtvoj zemlji! Mi vam obja{njavamo dokaze da biste razumjeli.
18. Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali – mnogostruko }e se vratiti i njih ~eka nagrada plemenita.
19. Oni koji u Allaha i poslanike Njegove budu vjerovali ima}e u Gospodara svoga stepen pravednika i mu~enika i dobi}e nagradu kao i oni i svjetlo kao i oni; a oni koji ne budu vjerovali i dokaze Na{e budu poricali bi}e stanovnici u vatri.
20. Znajte da `ivot na ovom svijetu nije ni{ta drugo do igra, i razonoda, i uljep{avanje, i me|usobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje ~iji rast poslije ki{e odu{evljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidi{ po`utjela, da bi se na kraju skr{ilo. A na onom svijetu je te{ka patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; `ivot na ovom svijetu je samo varljivo nasla|ivanje.
21. Nedme}ite se da u Gospodara svoga zaslu`ite oprost i d`ennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju }e dati onome kome On ho}e; a u Allaha je blagodat velika.
22. Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego {to je damo, zapisana u Knjizi, - to je Allahu, uistinu, lahko –
23. da ne biste tugovali za onim {to vam je promaklo, a i da se ne biste previ{e radovali onome {to vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce,
24. koji {krtare i od ljudi {krtost tra`e. A onaj ko ne}e da udjeljuje – pa, Allah je, uistinu, nezavisan i dostojan hvale.
25. Mi smo izaslanike na{e s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali, - a gvo`|e smo stvorili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi -, i da bi Allah ukazao na one koji poma`u vjeru Njegovu i posalnike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, usitinu, mo}an i silan.
26. Mi smo Nuha i Ibrahima poslali i nekima od potomaka njihovih vjerovjesni{tvo i objavu dali; neki od potomaka njihovih su na pravom putu, a mnogi od njih su nevjernici.
27. Zatim smo, poslije njih, jednnog za drugim na{e posalnike slali, dok nismo Isaa, sina Merjemina, posali, kojem smo Ind`il dali, a u srca sljedbenika njegovih smo blagost i samilost ulili, dok su mona{tvo oni sami, kao novotariju, uveli – Mi im ga nismo propisali – u `elji da steknu Allahovo zadovoljstvo; ali, oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo, pa }emo one me|u njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su navjernici.
28. O vi koji vjerujete, - Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On }e vam dvostruku milost Svoju darovati, i da}e vam svjetlo pomo}u kog }ete i}i, i oprosti}e vam – jer Allah pra{ta, i samilostan je –
29. i neka sljedbenici Knjige znaju da oni nikakvu Allahovu blagodat ne}e dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj ruci – daje je onime kome On ho}e; a u Allaha je blagodat najve}a.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: