Meal Seç / Sure Seç

Al-Hujurât Suresi

(BOSNIAN) QURAN


49 - Al-Hujurât
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. O vjernici, ne odlu~ujte se ni za {to dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve ~uje i sve zna.
2. O vjernici, ne di`ite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njima glasno, kao {to glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poni{tena va{a djela, a da vi i ne primjetite.
3. One koji uti{aju glasove svoje pred Allahovim Poslanikom – a to su oni ~ija je srca Allah prekalio u ~estitosti - ~eka oprost i nagrada velika.
4. Ve}ina onih koji te dozivaju ispred soba nije dovoljno pametna.
5. A da su se oni strpjeli dok im ti sam izi|e{, bilo bi im bolje, a Allah pra{ta i samilostan je.
6. O vjernici, ako vam nekakav nepo{ten ~ovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne u~inite, pa da se zbog onoga {to ste u~inili pokajete.
7. I znajte da je me|u vama Allahov Poslanik; kad bi vas u mnogo ~emu poslu{ao, doista biste nastradali; ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio, i u srcima va{im ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i neposlu{nost vam omrazio. Takvi su na pravom putu
8. dobrotom i blagodati Allahovom. – A Allah sve zna i mudar je.
9. Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od njih ipak u~ini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je u~inila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni; Allah, zaista pravedne voli.
10. Vjernici su samo bra}a, zato pomirite va{a dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazal.
11. O vjernici, neka se mu{karci jedni rugima ne rugaju, mo`da su oni bolji od njih, a ni `ene drugim `enama, mo`da su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ru`nim nadimcima! O, kako je ru`no da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se na pokaju – sami sebi ~ine nepravdu.
12. O vjernici, klonite se mnogih sumlji~enja, neka sumlji~enja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, - a vama je to odvratno -, zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.
13. O ljudi, Mi vas od jednog ~ovjeka i jedne `ene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najvi{e boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ni{ta.
14. Neki beduini govore: "Mi vjerujemo!" Reci: "Vi ne vjerujete, ali recite ’Mi se pokoravamo!’ jer u srca va{a prava vjera jo{ nije u{la. A ako Allaha i Njegova Poslanika budete slu{ali, On vam nimalo ne}e umanjiti nagradu za djela va{a." – Allah, uistinu, pra{ta i samilostan je.
15. Pravi vjernici su samo oni koji u Allah i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije vi{e ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i `ivotima svojim. Oni su iskreni!
16. Reci: "Zar vi da obaje{tavate Allaha o vjerovanju svome, kad Allah zna sve {to je na nebesima i na Zemlji! Allah sve zna."
17. Oni ti prebacuju {to su primili islam. Reci: "Ne prebacujte mi {to ste islam primili; naprotiv, Allah je vama milost podario time {to vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.
18. Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje i Allah dobro vidi ono {to radite.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: