Meal Seç / Sure Seç

Al-Insân or Ad-Dahr Suresi

(BOSNIAN) QURAN


76 - Al-Insân or Ad-Dahr
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Zar je to davno bilo kad ~ovjek nije bio pomena vrijedan?
2. Mi ~ovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na ku{nju stavili i ~inimo da on ~uje i vidi;
3. Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li }e zahvalan ili nezahvalan biti;
4. Mi smo za nevjernike okove i sind`ire i oganj razbuktali pripremili.
5. ^estiti }e iz pehara piti komforom za~injeno pi}e
6. sa izvora iz kojeg }e samo Allahovi {ti}enici piti, i koji }e kuda ho}e bez muke razvoditi.
7. Oni su zavjet ispunjavali pla{e}i se Dana ~ija }e kob svuda prisutna biti,
8. i hranu su davali – mada su je i sami `eljeli – siromahu i siro~etu i su`nju.
9. "Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tra`imo!
10. mi se Gospodara na{eg bojimo, onog Dana kada }e lica smrknuta i namrgo|ena biti."
11. I njih }e Allah strahote toga Dana sa~uvati i bla`enstvo i radost im darovati
12. i d`ennetom i svilom ih za ono {to su trpjeli nagraditi:
13. naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni `egu ne}e osjetiti,
14. i blizu }e im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi }e im na dohvat ruke stajati.
15. Slu`i}e ih iz srebrenih posuda i ~a{a prozirnih,
16. prozirnih, od srebra, ~iju }e veli~inu prema `eljama njihovim odrediti.
17. U njemu }e iz ~a{e pi}e inbirom za~injeno piti
18. sa izvora u d`ennetu, koji }e se Selsebil zvati.
19. Slu`i}e ih vje~no mlada posluga, - da ih vidi{, pomislio bi da su biser prosuti.
20. I kud god pogleda{, vidje}e{ udobnost i carstvo prostrano.
21. Na njima }e biti odijela od tanke zelene svile, i od te{ke svile, naki}eni narukvicama od srebra, i da}e im Gospodar njihov da piju ~isto pi}e.
22. "To vam je nagrada; va{ trud je dostojan blagodarnosti!"
23. Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur’an tebi,
24. zato izdr`i do odluke Gospodara tvoga, i ne slu{aj ni gre{nika ni nevjernika njihova!
25. I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predve~e,
26. i u jednom dijelu no}i radi njega molitvu obavljaj, i dugo ga no}u hvali?
27. A ovi, oni `ivot na ovom svijetu vole doista, a ni{ta ih se ne ti~e dan tegobni koji ih ~eka.
28. Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamjeni}emo ih njima sli~nim.
29. Ovo je pouka, pa ko ho}e dr`a}e se puta koji Gospodaru njegovu vodi, -
30. a vi }ete htjeti samo ono {to Allah ho}e – Allah, uistinu, sve zna i mudar je,
31. On koga ho}e uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio te{ku patnju.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: