Meal Seç / Sure Seç

Al-Jumu'ah Suresi

(BOSNIAN) QURAN


62 - Al-Jumu'ah
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga!
2. On je nukima poslao Poslanika, jednog izme|u njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih o~isti i da ih Knjizi i mudrosti nau~i, jer su prije bili u o~itoj zabludi,
3. i drugima koji im se jo{ nisu priklju~ili – On je Silni i Mudri.
4. To je Allahova milost koju On daje onome kome ho}e – a u Allaha je milost velika.
5. Oni kojima je nare|eno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, sli~ni su magarcu koji knjige nosi. O kako su lo{i oni koji pori~u Allahove ajete! – A Allah ne}e ukazati na pravi put narodu koji ne}e da vjeruje.
6. Reci: "O Jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt po`elite, ako istinu govorite."
7. A zbog onoga {to ruke njihove ~ine ne}e je nikad po`eljeti, Allah dobro zna nevjernike.
8. Reci: "Smrt od koje bje`ite zaista }e vas sti}i. Zatim }e te Onome koji poznajei nevidljivi i vidljivi svijet vra}eni biti i On }e vas o onome {to ste radili obavijestiti."
9. O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i po|ite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate!
10. A kad se molitva obavi, onda se po zemlji razi|ite i Allahovu blagodat tra`ite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli {to `elite.
11. Ali kad oni kakvu robu trgova~ku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stoji{. Reci: "Ono {to je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine." – A Allah najbolju opskrbu daje.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: