Meal Seç / Sure Seç

Al-Mâ'idah Suresi

(BOSNIAN) QURAN


5 - Al-Mâ'idah
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. O vjernici, ispunjavajte obaveze! Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja }e vam se navesti; dok obrede had`d`a obavljate, nije vam dozvoljeno da lovite. Uistinu, Allah propisuje {to On ho}e.
2. O vjernici, ne omalova`avajte Allahove odredbe had`d`a, ni sveti mjesec, ni kurbane, naro~ito one ogrlicama obilje`ene, ni one ljude koji su krenuli ka ^asnom hramu `ele}i nagradu i naklonost Gospodara svoga. A kad obrede had`d`a obavite, onda loviti mo`ete. I neka vas mr`nja koju prema nekim ljudima nosite, zato {to su vam sprije~ili pristup ^asnom hramu, nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima poma`ite u dobro~instvu i ~estitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijaueljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah stra{no ka`njava.
3. Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono {to je zaklano u ne~ije drugo, a ne u Allahovo ime, i {to je udavljeno i ubijeno; i {to je strmoglavljeno- i rogom ubodeno, ili od zvijeri na~eto – osim ako ste ga preklali – i {to je na `rtvenicima `rtvovano, i zabranjuje vam se gatanje strelicama. To je porok! – Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da }ete vi otpasti od svoje vjere, zato se ne bojte njih- ve} se bojte Mene. Sada sam vam vjeru va{u usavr{io i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. – A onome ko bude primoran- kad hara glad, bez namjere da u~ini grijeh, Allah }e oprostiti i samilostan biti.
4. Pitaju te {to im se dozvoljava. Reci: "Dozvoljvaju vam se lijepa jela i ono {to vam ulove `ivotinje koje ste lovu podu~ili, onako kako je Allah vas nau~io. Jedite ono {to vam one uhvate i spomenite Allahovo ime pri tome, i bojte se Allaha, jer Allah, zaista, brzo svi|a ra~une."
5. Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i va{a jela su njima dozvoljena; i ~estite vjernice su vam dozvoljene, i ~estite k}eri onih kojima je data Knjiga prije vas, kad im vjen~ane darove njihove dadete s namjerom da se njima o`enite, a ne da s njima blud ~inite i da ih za prile`nice uzimate. A onaj ko otpadne od prave vjere – uzalud }e mu biti djela njegova i on }e, na onom svijetu, nastradati.
6. O vjernici, kad ho}ete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza ~lanaka. a ako ste d`unubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvr{ili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa `enama, a ne na|ete vode, onda rukama svojim ~istu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pre|ite. Allah ne `eli da vam pri~ini pote{ko}e, ve} `eli da vas u~ini ~istim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni.
7. I sjetite se Allahove milosti kojom vas je obasuo i zavjeta kojim vas je obavezao, kad ste rekli: "Slu{amo i pokoravamo se!" I bojte se Allaha, jer Allah zna sva~ije misli.
8. O vjernici, du`nosti prema Allahu izvr{avajte, i pravedno svjedo~ite! Neka vas mr`nja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbli`e ~estitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono {to ~inite!
9. Onima koji budu vjerovali i dobra djela ~inili Allah obe}ava oprost i nagradu veliku;
10. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze Na{e budu poricali – bi}e stanovnici d`ehennema.
11. O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada su neki ljudi htjeli da vas se do~epaju, a On je zadr`ao ruke njihove. I bojte se Allaha, i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!
12. Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovih – a izme|u njih bili smo postavili dvanaest starje{ina – i Allah je rekao: "Ja sam s vama! Ako budete molitvu obavljali i milostinju davali, i ako budete u poslanike Moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu davali, sigurno }u pre}i preko r|avih postupaka va{ih i uve{}u vas u d`ennetske ba{~e kroz koje }e rijeke te}i. A onaj me|u vama koji ni poslije ovoga ne bude vjerovao – s pravog puta je skrenuo."
13. Ali, zato {to su zavjet svoj prekr{ili, Mi smo ih prokleli i srca njihova okrutnim u~inili. Oni su rije~i s mjesta na kojima su bile uklanjali, a dobar dio onoga ~ime su opominjani izostavili. I ti }e{ kod njih, osim malo njih, neprestano na vjerolomstvo nailaziti, ali im oprosti i ne karaj ih – Allah, uistinu, voli one koji ~ine dobro.
14. Mi smo zavjet prihvatili!i od onih koji govore: "Mi smo kr{}ani"- ali su i oni dobar dio onoga ~ime su bili opominjani izostavili, zato smo me|u njih neprijateljstvo i mr`nju do Sudnjeg dana ubacili; a Allah }e ih sigurno obavijestiti o onome {to su radili
15. O sljedbenici Knjige, do{ao vam je poslanik Na{ da vam uka`e na mnogo {ta {to vi iz Knjige krijete, i preko ~ega }e i pre}i. A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna
16. kojom Allah upu}uje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na pravi put im ukazuje.
17. Nevjernici su oni koji govore: "Bog je – Mesih, sin Merjemin!" Reci: "Ko mo`e sprije~iti Allaha da, ako ho}e, uni{ti Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu, i sve one koji su na Zemlji? Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome {to je izme|u njih; On stvara {to ho}e, i Allah sve mo`e.
18. I Jevreji i kr{}ani ka`u: "Mi smo djeca Bo`ija i miljenici Njegovi." Reci: "Pa za{to vas onda On ka`njava zbog grijehova va{ih?" A nije tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara: kome ho}e On }e oprostiti, a koga ho}e, On }e kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome {to je izme|u njih, i Njemu }e se svi vratiti.
19. O sljedbenici Knjige, do{ao vam je poslanik Na{ - nakon {to je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika – da vam objasni, da ne biste rekli: "Nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji opominje!" Pa, do{ao vam je, eto, onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje. A Allah sve mo`e.
20. A kada Musa re~e narodu svome: "O narode moj, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada je neke od vas vjerovjesnicima u~inio, a mnoge vladarima, i dao vam ono {to nijednom narodu nije dao;
21. O narode moj, u|ite u Svetu zemlju, koju vam je Allah dodijelio, i ne uzmi~ite nazad, pa da se vratite izgubljeni", -
22. oni reko{e: "O Musa! u njoj je nemilosrdan narod i mi u nju ne}emo u}i god oni iz nje ne izi|u, mi }emo onda sigurno u}i."
23. Dva ~ovjeka koja su se Allaha bojala i kojima je On darovao milost Svoju – reko{e: "Navalite im na kapiju, pa kad kroz nju pro|ete, bi}ete sigurno pobjednici; a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!"
24. "O Musa," – reko{e oni – "dok god su oni u njoj mi ne}emo u nju ulaziti! Hajde ti i Gospodar tvoj pa se bijte, mi }emo ovdje ostati!"
25. "Gospodaru moj," – re~e Musa – "ja osim sebe imam mo} samo nad bratom svojim; zato presudi nama i ljudima gre{nim!’
26. "^etrdeset godina oni }e zemljom lutati" – re~e On – "jer }e im Sveta zemlje zabranjena biti, a ti ne tuguj za narodom gre{nim!"
27. I ispri~aj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica `rtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: "Sigurno }u te ubiti!" – "Allah prima samo od onih koji su dobri" – re~e onaj.
28. "I kad bi ti pru`io ruku svoju prema meni da me ubije{, ja ne bih pru`io svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, Gospodara svjetova.
29. Ja `elim da ti ponese{ i moj i svoj grijeh i da bude{ stanovnik u vatri." A ona je kazna za sve nasilnike.
30. I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi i posta jedan od izgubljenih.
31. Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. "Te{ko meni!" – povika on – "zar i ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata svoga!" I pokaja se.
32. Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne ~ini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se ne~iji `ivot sa~uva, - kao da je svim ljudima `ivot sa~uvao. Na{i poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili.
33. Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji ~ine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju. To im je poni`enje na ovom svijetu, a na onom svijetu ~eka ih patnja velika,
34. ali ne i za one koji se pokaju prije nego {to ih se domognete! I znajte da Allah pra{ta i da je milostiv.
35. O vjernici, Allah se bojte i nastojte da Mu se umilite i na putu Njegovu se borite kako biste postigli {to `elite.
36. Kada bi sve ono {to je na Zemlji bilo u posjedu nevjernika, i jo{ toliko, i htjeli da se otkupe od patnje na onom svijetu, ne bi im se primilo. Njih ~eka muka nesnosna.
37. Za`elje}e oni da iz vatre izi|u, ali im nje ne}e izlaska biti, za njih }e biti patnja neprestana.
38. Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono {to su u~inili i opomena od Allaha! A Allah je silan i mudar.
39. A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se – Allah }e sigurno oprostiti. Allah doista pra{ta i samilostan je.
40. Ti sigurno zna{ da samo Allah ima vlast na nebesima i na Zemlji. On ka`njava onoga koga ho}e, a pra{ta onome kome ho}e. Allah sve mo`e.
41. O Poslani~e, neka te ne zabrinjava to {to brzo nevjerovanje ispoljavaju oni koji ustima svojim govore: "Vjerujemo!" a srcem ne vjeruju, i Jevreji koji izmi{ljotine mnogo slu{aju i koji tu|e rije~i rado prihvataju, a tebi ne dolaze, koji smisao rije~ima s mjesta njihovih izvr}u i govore: "Ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako vam se ne presudi, onda nemojte pristati!" A onoga koga Allah `eli u njegovoj zabludi da ostavi, ti mu Allahovu naklonost ne mo`e{ nikako osigurati. to su oni ~ija srca Allah ne `eli da o~isti; njih na ovom svijetu ~eka poni`enje, a na onom svijetu patnja golema.
42. Oni mnogo la`i slu{aju i rado ono {to je zabranjeno jedu; pa ako ti do|u, ti im presudi ili se okreni od njih; ako se okrene{ od njih, oni ti ne mogu nimalo nauditi. A ako im bude{ sudio, sudi im pravo jer Allah voli pravedne.
43. A odkud da oni tra`e od tebe da im sudi{ kad imaju Tevrat, u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni jer nisu nikakvi vjernici.
44. Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su Jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslu{ni i ~estiti ljudi, i u~eni, od kojih je tra`eno da ~uvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kada budete sudili, ne bojte ljudi, ve} se bojte Mene, i ne zamjenjujte rije~i Moje za ne{to {to malo vrijedi! A oni koji ne sude prema onome {to je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.
45. Mi smo im u njemu propisali: glava za glavu, i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub, a da rane treba uzvratiti. A onome ko od odmazde odustane, bi}e mu to od grijeha iskupljenje. Oni koji ne sude prema onom {to je Allah objavio pravi su nasilnici.
46. Poslije njih smo Isaa, sina Merjemina, poslali, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Ind`il, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je tako|e bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali,
47. i sljedbenicima Ind`ila smo bili naredili da sude prema onome {to je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu sudili prema onome {to je Allah objavio – pravi su gre{nici.
48. A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome {to Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere u~inio, ali, On ho}e da vas isku{a u onome {to vam propisuje, zato se natje~ite ko }e vi{e dobra u~initi; Allahu }ete se svi vratiti, pa }e vas On o onome u ~emu ste se razilazili obavijestiti.
49. I sudi im prema onome {to Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ~uvaj ih se da te ne odvrate od ne~ega {to ti Allah objavljuje. A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah `eli da ih zbog nekih grijehova njihovih kazni. A mnogi ljudi su, zaista, nevjernici.
50. Zar oni tra`e da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji ~vrsto vjeruje?
51. O vjernici, ne uzimajte za za{titnike Jevreje i kr{}ane! Oni su sami sebi za{titnici! A njihov je onaj me|u vama koji ih za za{titnike prihvati; Allah uistinu ne}e ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu ~ine.
52. Zato ti vidi{ one ~ija su srca bolesna kako se `ure da s njima prijateljstvo sklope, govore}i: "Bojimo se da nas kakva nevolje ne zadesi." A Allah }e sigurno pobjedu ili ne{to drugo od sebe dati, pa }e se oni zbog onoga {to su u du{ama svojim krili kajati,
53. a oni koji vjeruju re}i }e: "Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom, svojom najte`om zakletvom, da su zaista s vama?" Djela njihova bi}e poni{tena, i oni }e nastradati.
54. O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, - pa, Allah }e sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni }e se na Allahovu putu boriti i ne}e se ni~ijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome ho}e – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve.
55. Va{i za{titnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju.
56. Onaj ko za za{titnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana }e svakako pobijediti.
57. O vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru va{u za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data Knjiga prije vas, ili bili mnogobo{ci, - i Allaha se bojte ako ste vjernici –
58. I kad pozivate na molitvu i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato {to su oni ljudi koji ne shva}aju.
59. Reci; "O sljedbenici Knjige, zar da nas osu|ujete zato {to vjerujemo u Allaha i u ono {to nam se objavljuje, i u ono {to je objavljeno prije, - a ve}ina ste gre{nici?"
60. Reci: "Ho}ete li da vam ka`em koji su gori od takvih i koje }e Allah jo{ te`e kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio, oni koji su se {ejtanu klanjali – njih ~eka najgore mjesto, jer oni su najdalje s pravog puta odlutali."
61. A kada vam dolaze, oni govore: "Vjerujemo!" ali oni dolaze kao nevjernici, a takvi i odlaze, a Allah dobro zna ono {to oni kriju.
62. Vidi{ mnoge od njih kako u grijehe i nasilje srljaju i kako ono {to je zabranjeno jedu; ru`no li je to kako postupaju!
63. Trebalo bi da ih ~estiti i u~eni ljudi od la`na govora i zabranjena jela odvra}aju; ru`no li je to kako postupaju!
64. Jevreji govore: "Allahova ruka je stisnuta!" Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga {to govore! Ne, obje ruke Njegove su otvorene, On udjeljuje koliko ho}e! A to {to ti objavljuje Gospodar tvoj poja~a}e kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili me|u njih neprijateljstvo i mr`nju sve do Smaka svijeta. Kad god poku{aju da potpale ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje da na Zemlji smutnju prave, a Allah ne voli smutljivce.
65. A da sljedbenici Knjige vjeruju i grijeha se ~uvaju, Mi bismo pre{li preko ru`nih postupaka njihovih i sigurni bismo ih uveli u d`ennetske ba{~e u`ivanja.
66. Da se oni pridr`avaju Tevrata i Ind`ila i onoga {to im objavljuje Gospodar njihov, imali bi {ta da jedu, i od onoga {to je iznad njih i od onoga {to je ispod nogu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ru`no je ono {to radi ve}ina njih.
67. O Poslani~e, kazuj ono {to ti se objavljuje od Gospodara tvoga, - ako ne u~ini{, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu – a Allah }e te od ljudi {tititi. Allah zaista ne}e ukazati na pravi put narodu koji ne}e da vjeruje.
68. Reci; "O sljedbenici Knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridr`avali Tevrata i Ind`ila, i onoga {to vam objavljuje Gospodar va{." A to {to ti objavljuje Gospodar tvoj poja~a}e, uistinu, kod mnogih od njih nepokornost i nevjerovanje, ali, ti ne izgaraj zbog naroda koji ne}e da vjeruje.
69. Oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili Jevreji, i Sabijci, i kr{}ani – oni koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela ~inili, - ni~ega se oni ne}e bojati i ni za ~im oni ne}e tugovati.
70. Mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali. Kad kod bi im koji poslanik donio ono {to nije godilo du{ama njihovim, jedne su u la` utjerivali, a druge ubijali.
71. Mislili su da ne}e biti na muke stavljeni, pa su bili i slijepi i gluhi, i onda kad je Allah primio pokajanje njihovo, mnogi od njih su opet bili i slijepi i gluhi; a Allah dobro vidi ono {to oni rad.
72. Nevjernici su oni koji govore: "Bog je – Mesih, sin Merjemin!’ A Mesih je govorio: "O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i va{em Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah }emo ulazak u d`ennet zabraniti i boravi{te njegovo }e d`ehennem biti; a nevjernicima ne}e niko pomo}i.
73. Nevjernici su oni koji govore: "Allah je jedan od trojice!" A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga {to govore, nesnosna patnja }e, zaista, sti}i svakog od njih koji nevjernik ostane.
74. Za{to se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah pra{ta i samilostan je.
75. Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik – i prije njega su dolazili i odlazili poslanici -, a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odme}u.
76. Reci: "Kako mo`ete, pored Allaha, da se klanjate onome koji nije u stanju da vam kakvu {tetu u~ini, ni da vam neku korist pribavi, a Allah je taj koji sve ~uje i zna?"
77. Reci: "O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u vjerovanju svome, suprotno istini, i ne povodite se za prohtjevima ljudi koji su jo{ davno zalutali, i mnoge u zabludu odveli, i sami s pravog puta skrenuli!"
78. Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali – zato {to su se bunili i uvijek granice zla prelazili:
79. jedni druge nisu odvra}ali od gre{nih postupaka koje su radili. Ru`no li je zaista to kako su postupali!
80. Ti vidi{ mnoge od njih kako s mnogobo{cima prijateljuju. Ru`no li je zaista ono {to sami sebi pripremaju: da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vje~no ostanu.
81. A da vjeruju u Allaha i vjerovjesnika i u ono {to se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, ali, mnogi od njih su nevjernici.
82. Ti }e{ sigurno na}i da su vjernicima najlju}i neprijatelji Jevreji i mnogobo{ci; i svakako }e{ na}i da su vjernicima najbli`i prijatelji oni koji govore: "Mi smo kr{}ani", zato {to me|u njima ima sve}enika i monaha i {to se oni ne ohole.
83. Kada slu{aju ono {to se objavljuje Poslaniku, vidi{ kako im liju suze iz o~iju jer znaju da je to Istina, pa govore: "Gospodaru na{, mi vjerujemo, pa upi{i i nas me|u one koji su posvjedo~ili.
84. Za{to da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kada jedva ~ekamo da i nas Gospodar na{ uvede s dobrim ljudima."
85. I Allah }e im, zbog onoga {to govore, kao nagradu d`ennetske ba{~e dati, kroz koje }e rijeke te}i, u kojima }e vje~no boraviti; a to }e biti nagrada za sve one koji dobra djela ~ine.
86. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze na{e poricali bi}e 87. stanovnici u d`ehennemu.
87. O vjernici, ne uskra}ujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju.
88. I jedite ono {to vam Allah daje, {to je dozvoljeno i lijepo; i bojte se Allaha u kojeg vjerujete.
89. Allah vas ne}e kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali }e vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekr{enu zakletvu je: da deset siromaha obi~nom hranom kojom hranite ~eljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao – neka tri dana posti. Tako se za zakletve va{e otkupljujete kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah obja{njava propise Svoje da biste bili zahvalni.
90. O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, {ejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli {to `elite.
91. [ejtan `eli da pomo}u vina i kocke unese me|u vas neprijateljstvo i mr`nju i da vas od sje}anja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa ho}ete li se okaniti.
92. I budite poslu{ni Allahu i budite poslu{ni Poslaniku i oprezni budite! A ako glave okrenete, onda znajte da je Poslanik Na{ du`an samo da jasno obznani.
93. Onima koji vjeruju i dobra djela ~ine nama nikakva grijeha u onome {to oni pojedu i popiju kad se klone onoga {to im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra djela ~ine, zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grijeha klone i dobro ~ine. A Allah voli one koji drugima dobro ~ine.
94. O vjernici, Allah }e vas dovoditi u isku{enje sa divlja~i koja }e biti na dohvat ruu va{ih i kopalja va{ih – da Allah uka`e na onoga koji Ga se boji kad ga niko ne vidi. A onoga ko i poslije toga nasilje u~ini ~eka bolna patnja.
95. O vjernici, ne ubijajte divlja~ dok obavljate obrede had`d`a! Onome od vas ko je hotimi~no ubije kazna je da jednu doma}u `ivotinju, ~iju }e vrijednost procijeniti dvojica va{ih pravednih ljudi, pokloni Kabi, ili da se iskupi time {to }e, nahraniti siromahe ili postiti, da bi osjetio pogubnost postupka svoga. A Allah je ve} oprostio ono {to je bilo. Onoga ko to opet uradi – Allah }e kazniti. Allah je silan i strog.
96. Vama se dopu{ta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrade had`d`a obavljate. I bojte se Allah, pred kojim }ete se sabrati.
97. Allah je u~inio da Kaba, ^asni hram, bude preporod za ljude, a tako i sveti mjesec i kurbani, naro~ito oni ogrlicama ozna~eni, zato da znate da je Allahu poznato ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji, da Allah, zaista, sva zna.
98. Neka znate da Allah strogo ka`njava, ali i da pra{ta i da je milostiv.
99. Poslaniku je jedino du`nost da objavi, a Allah zna i ono {to javno ~inite i ono {to sakrijete.
100. Reci: "Nije isto ono {to je zabranjeno i ono {to je dozvoljeno, makar {to te iznena|uje mno{tvo onoga {to je zabranjeno. Zato se Allaha bojte, o vi koji ste razumom obdareni, da biste ono {to `elite postigli.
101. O vjernici, ne zapitkujte o onome {to }e vam pri~initi neprijatnosti ako vam se objasni; a ako budete pitali za to dok se Kur’an objavljuje, objasni}e vam se, ono ranije Allah vam je ve} oprostio. – A Allah pra{ta i blag je.
102. Neki ljudi su prije vas pitali za to, pa poslije u to nisu povjerovali.
103. Allah nije propisao ni behiru, ni saibu, ni vasilu, a ni hama; to oni koji ne vjeruju govore o Allahu la`i, i ve}ina njih nema pameti.
104. A kada im se ka`e: "Pristupite onome {to Allah objavljuje, i Poslaniku!" oni odgovaraju: "Dovoljno nam je ono {to smo od predaka na{ih zapamtili". – Zar i ako preci njihovi nisu ni{ta znali u i ako nisu na pravom putu bili?!
105. O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na pravom putu, ne}e vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu }ete se svi vratiti i On }e vas obavjestiti o onome {ta ste radili.
106. O vjernici, kada vam se pribli`i smrt, prilikom davanja oporuke neka vam posvjedo~e dvojica pravednih ro|aka va{ih ili neka druga dvojica, koji nisu va{i, - ako ste na putu, a pojave se znaci smrti. A ako posumnjate, zadr`ite ih poslije obavljene molitve i neka se Allahom zakunu: "Mi zakletvu ni za kakvu cijenu ne}emo prodati makar se radilo i o kakvu ro|aku i svjedo~enje koje je Allah propisao ne}emo uskratiti, jer bismo tada bili, doista, gre{nici".
107. A ako se dozna da su njih dvojica zgrije{ila, onda }e njih zamijeniti druga dvojica od onih kojima je {teta nanesena, i neka se Allahom zakunu: "Na{e zakletve su vjerodostojnije od zakletvi njihovih, mi se nismo krivo zakleli, jer bismo tada, zaista, nepravedni bili".
108. Najlak{e tako oni mogu da izvr{e svjedo~enje svoje onako kako treba, i da se ne pla{e da }e njihove zakletve drugim zakletvama biti pobijene. I bojte se Allah i slu{ajte! A Allah ne}e ukazati na pravi put ljudima koji su veliki gre{nici.
109. Na dan kada Allah sakupi poslanike i upita: "Da li su vam se odazvali?" – oni }e re}i: Mi ne znamo, jer samo Ti zna{ sve tajne".
110. Kad Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te D`ibrilom pomogao pa si s ljudima, u be{ici i kao zreo mu`, razgovarao; i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tevratu i Ind`ilu nau~io: i kada si, voljom Mojom, od blata ne{to poput ptice napravio i u nju udahnuo i kada je ona, voljom Mojom, postala ptica; i kada si, voljom Mojom, o ro|enja slijepa i gubavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao; i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni me|u njima koji nisu vjerovali – povikali: "Ovo nije ni{ta drugo do prava vrad`bina!’
111. I kada sam u~enicima naredio: ’Vjerujte u Mene i Poslanika Moga!’ – oni su odgovorili" ’Vjerujemo, a Ti budi svjedok da smo mi muslimani".
112. A kada u~enici reko{e: "O Isa, sine Merjemin, mo`e li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti?" – on re~e: "Bojte se Allaha ako ste vjernici"
113. "Mi `elimo" – reko{e oni – "da s nje jedemo i da na{a srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio, i da o njoj budemo svjedoci".
114. Isa, sin Merjemin , re~e: "O Allahu, Gospodaru na{, spusti nam s neba trpezu da nam bude praznik, i prvima od nas i onima kasnijim, i ~udo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!"
115. "Ja }u vam je spustiti" – re~e Allah -, "ali }u one me|u vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu ne}u kazniti".
116. A kada Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ’Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!’" – on }e re}i: "Hvaljen neka si Ti! Meni nije prili~ilo da govorim ono {to nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to ve} zna{; Ti zna{ {ta ja znam, a ja ne znam {ta Ti zna{; Samo Ti jedini sve {to je skriveno zna{.
117. Ja sam im samo ono govorio {to si im Ti naredio: ’Klanjajte se Allahu, i mome i svome Gospodaru!’ I ja sam nad njima bdio dok sam me|u njima bio, a kad si mi Ti du{u uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdi{.
118. Ako ih kazni{, robovi su Tvoji, a ako im oprosti{, silan i mudar ti si."
119. Allah }e re}i: "Ovo je Dan u kome }e iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima }e d`ennetske ba{~e, kroz koje rijeke teku, pripasti, vje~no i dovijeka }e u njima ostati. Allah }e zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To }e veliki uspjeh biti!’
120. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim {to je na njima; On sve mo`e!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: