Meal Seç / Sure Seç

Al-Ma'ârij Suresi

(BOSNIAN) QURAN


70 - Al-Ma'ârij
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Neko je zatra`io da se kazna izvr{i
2. nad nevjernicima, - niko ne mo`e sprije~iti
3. da to Allah, Gospodar nebesa, ne u~ini,
4. k Njemu se penju meleki i D`ibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,
5. zato ti budi strpljiv ne jadikuju}i,
6. Oni misle da se dogoditi ne}e,
7. a Mi znamo da sigurno ho}e,
8. onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,
9. a brda kao vune {arena,
10. kada bli`nji ne}e bli`njega ni{ta pitati,
11. iako }e jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva do~ekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,
12. i `enom svojom, i bratom svojim,
13. i porodicim svojom koja ga {titi,
14. i svima ostalima na Zemlji, - samo da se izbavi.
15. Nikada! Ona }e buktinja sama biti
16. koja }e udove ~upati,
17. zva}e onoga ko je glavu okretao i izbjegavao
18. i zgrtao i skrivao.
19. ^ovjek je, uistinu, stvoren malodu{an:
20. kada ga nevolja sna|e – bri`an je,
21. a kada mu je dobro – nepristupa~an je,
22. osim vjernika,
23. koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,
24. i oni u ~ijim imecima bude odre|en dio
25. za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,
26. i oni koji u onaj svijet budu vjerovali,
27. i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali, -
28. a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran –
29. i oni koji stidna mjesta svoja budu ~uvali
30. i `ivjeli jedino sa `enama svojim ili sa onima koje su u vlasni{tvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslu`uju, -
31. a oni koji tra`e izvan toga, oni u grijeh upadaju,
32. i oni koji povjerene im amanete budu ~uvali i obaveza svoja ispunjavali,
33. i oni koji dug svjedo~enja svoga budu izvr{avali,
34. i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali –
35. oni }e u d`ennetskim ba{}ama biti po~a{}eni.
36. Za{to se nevjernici prema tebi `ure,
37. zdasna i slijeva, u gomilama?!
38. kako svaki od njih `udi da u d`ennet u`ivanja u|e?
39. Nikada! Mi ih stvaramo, od ~ega – oni znaju!
40. I Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada da ih mo`emo
41. boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne mo`e sprije~iti.
42. Zato ih ostavi neka se napri~aju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne do~ekaju,
43. Dan u kome }e `urno kao da kumirima hrle iz grobova izi}i,
44. oborenih pogleda i poni`enjem oprhvani. To }e biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: