Meal Seç / Sure Seç

Al-Muddaththir Suresi

(BOSNIAN) QURAN


74 - Al-Muddaththir
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. O ti, pokriveni!
2. Ustani i opominji!
3. I Gospodara svoga veli~aj!
4. I haljine svoje o~isti!
5. I kumira se kloni!
6. I ne prigovaraj dr`e}i da je mnogo!
7. I radi Gospodara svoga trpi!
8. A kada se u rog puhne –
9. bi}e to naporan dan
10. nevjernicima, ne}e biti lagan.
11. Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom u~inio
12. i bogatstvo mu ogromno dao
13. i sinove koji su s njim
14. i ~ast i ugled mu pru`io –
15. i jo{ `udi da uve}am!
16. Nikako! On, doista, prkosi ajetima na{im, -
17. a naprti}u Ja njemu te{ko}e,
18. jer je smi{ljao i ra~unao, -
19. i, proklet bio, kako je prora~unao!
20. i jo{ jednom, proklet bio, kako je prora~unao! –
21. Zatim je pogledao
22. pa se onda smrknuo i namr{tio
23. i potom se okrenuo i uzoholio,
24. i rekao:"Ovo nije ni{ta drugo do vrad`bina koja se naslje|uje,
25. ovo su samo ~ovjekove rije~i!"
26. U Sekar }u Ja njega baciti –
27. a zna{ li ti {ta je Sekar?
28. Ni{ta on ne}e po{tedjeti,
29. ko`e }e crnim u~initi,
30. nad njim su devetnaestorica, -
31. Mi smo ~uvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao isku{enje onima koji ne vjeruju,-da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje u~vrsti, i da onima kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni ~ija su srca bolesna i oni koji su nevjernici–ka`u:"[ta je Allah htio ovim primjerom?" Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga ho}e, i na pravi put ukazuje onome kome ho}e. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena.
32. I tako Mi Mjeseca,
33. i no}i kada mine,
34. i zore kada svane, -
35. on je, zaista, najve}a nevolja,
36. ljudima je opomena, -
37. onome izme|u vas koji `eli da u~ini dobro ili onome koji ne `eli!
38. Svaki ~ovjek je odgovoran za ono {to je radio,
39. osim sretnika,
40. oni }e se u d`ennetskim ba{}ama raspitivati
41. o nevjernicima:
42. "[ta vas je u Sekar dovelo?"
43. "Nismo" – re}i }e – "bili od onih koji su molitvu obavljali
44. i od onih koji su siromahe hranili,
45. i u besposlice smo se sa besposlenjacima upu{tali,
46. i Sudnji dan smo poricali,
47. sve dok nam smrt nije do{la."
48. Njima posredovanje posrednika ne}e biti od koristi.
49. Pa za{to oni pouku izbjegavaju,
50. kao da su divlji magarci prepla{eni
51. koji od onih koji ih progone bje`e.
52. Da! Svaki ~ovjek bi od njih htio da mu se daju listovi ra{ireni.
53. Nikada, jer oni se onoga svijeta ne pla{e!
54. Uistinu! Kur’an je pouka,
55. i ko ho}e, na umu }e ga imati,
56. a na umu }e ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da ga se boje i On jedini pra{ta.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: