Meal Seç / Sure Seç

Al-Mulk Suresi

(BOSNIAN) QURAN


67 - Al-Mulk
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Uzvi{en je Onaj u ~ijoj je ruci vlast – On sve mo`e! –
2. Onaj koji je dao smrt i `ivot da bi isku{ao koji od vas }e bolje postupati; - On je Silni, Onaj koji pra{ta -,
3. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome {to Milostivi stvara ne vidi{ nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidi{ li ikakav nedostatak,
4. zatim ponovo vi{e puta pogledaj, pogled }e ti se vratiti klonuo i umoran.
5. Mi smo vama najbli`e nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i u~inili da vatra iz njih poga|a {ejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.
6. A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je d`ehennem, u`asno je ono boravi{te!
7. Kad budu u nj. ba~eni, pucketanje njegovo }e ~uti, i on }e klju~ati,
8. gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stra~ari u njemu }e je upitati: "Zar nije niko dolazio da vas opominje?"
9. "Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao"- odgovori}e - ,"a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ni{ta, vi ste u velikoj zabludi!"
10. I re}i }e: "Da smo slu{ali ili razmi{ljali, ne bismo me|u stanovnicima d`ehennema bili!"
11. I oni }e priznati da su bili navjernici – pa, stanovnici d`ehennama ognjenog daleko bili!"
12. Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!
13. Govorili vi tiho ili glasno – pa, On sigurno zna sva~ije misli!
14. A kako i nebi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obavije{ten.
15. On vam je Zemlju pogodnom u~inio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim {to On daje, Njemu }ete poslije o`ivljenja odgovarati.
16. Jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada ne}e u zemlju utjerati, kad se ona po~ne iznenada tresti?
17. Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas ne}e vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja
18. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!
19. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako ra{irenih krila lete, a i skupljaju ih? Smo ih Milostivi dr`i; On zaista, sve dobro vidi.
20. Ili ko je taj koji }e biti vojska va{a i vama pomo}i, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.
21. Ili, ko je taj koji }e vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? - Ali, oni su uporni u bahatosti i u bje`anju od istine.
22. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idu}i spoti~e ili onaj koji pravim putem uspravno ide?
23. Reci:"On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!"
24. Reci:"On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim }ete se sakupiti."
25. A oni govore:"Kad }e ve} jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!"
26. Reci:"Sam Allah zna! A ja sam du`an samo da javno opominjem."
27. Kad je izbliza ugledaju, jad }e prekriti lica onih koji nisu vjerovali i bi}e re~eno :"Evo ovo je ono {to ste po`urivali!"
28. Reci:"Ka`ite vi meni: ako Allah po{alje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko }e nevjernike od neizdr`ljive patnje za{titi?"
29. Reci:"On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi }ete sigurno saznati ko je u o~itoj zabludi."
30. Reci:"[ta mislite, ako vam vode presu{e – ko }e vam teku}u vodu dati?"
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: