Meal Seç / Sure Seç

Al-Muzzammil Suresi

(BOSNIAN) QURAN


73 - Al-Muzzammil
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. O ti, umotani!
2. probdij no}, osim malog dijela; -
3. polovinu njezinu ili malo manje od nje;
4. ili malo vi{e od nje, i izgovaraj Kur’an pa`ljivo
5. Mi }emo ti, doista, te{ke rije~i slati –
6. ta ustajanje no}u, zaista, ja~e djeluje i izgovara se jasnije,
7. a ti danju, doista, ima{ mnogo posla.
8. I spominji ime Gospodara svoga i Njemu se potpuno posveti, -
9. On je Gospodar istoka i zapada, nema boga osim Njega, i Njega uzmi za za{titnika!
10. I otrpi ono {to oni govore i izbjegavaj ih na prikladan na~in,
11. a Mene ostavi onima koji te u la` ugone, koji rasko{no `ive i daj im malo vremena;
12. bi}e u Nas, doista, okova i ognja,
13. i jela koje u grlu zastaje, i patnje nesnosne
14. na Dan kada se Zemlja i planine zatresu, i planine – pje{~ani humci razbacani postanu.
15. Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi svjedo~io protiv vas isto onako kao {to smo i faraonu poslanika poslali,
16. ali faraon nije poslu{ao poslanika, pa smo ga te{kom kaznom kaznili.
17. Kako }ete se, ako ostanete nevjernici, sa~uvati Dana koji }e djecu sijedom u~initi?!
18. Nebo }e se toga dana rascjepiti, prijetnja Njegova }e se ispuniti.
19. To je, doista, pouka; i ko ho}e, put ka Gospodaru svome }e izabrati.
20. Gospodar tvoj sigurno zna da ti u molitvi provodi{ manje od dvije tre}ine no}i, polovinu njezinu ili tre}inu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah odre|uje du`inu no}i i dana, On zna da vi to ne umijete izra~unati pa vam pra{ta, a vi iz Kur’ana u~ite ono {to je lahko; On zna da }e me|u vama biti bolesnih, i onih koji }e po svijetu putovati i Allahove blagodati tra`iti, i onih koji }e se na Allahovu putu boriti – zato izgovarajte iz njega ono {to vam je lahko, i molitvu obavljajte, i milostinju udjeljujte, i draga srca Allahu zajam dajte! A dobro koje za sebe unaprijed osigurate na}i }ete kod Allaha jo{ ve}im i dobi}ete jo{ ve}u nagradu. I molite Allaha da vam oprosti, jer Allah pra{ta i milostiv je.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: