Meal Seç / Sure Seç

Al-Qâri'ah Suresi

(BOSNIAN) QURAN


101 - Al-Qâri'ah
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Smak svijeta!
2. [ta je smak svijeta?
3. i {ta ti zna{ o Smaku svijeta?
4. Toga dana }e ljudi biti kao leptiri ra{trkani,
5. a planine kao {arena vuna i{~upana.
6. Onaj u koga njegova dijela budu te{ka –
7. u ugodnu `ivotu }e `ivjeti,
8. a onaj u koga njegova dijela budu lahka –
9. boravi{te }e mu bezdan biti.
10. A zna{ li ti {ta }e to biti? –
11. vatra u`arena!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: