Meal Seç / Sure Seç

Al-Qamar Suresi

(BOSNIAN) QURAN


54 - Al-Qamar
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Bli`i se ^as i Mjesec se raspolutio!
2. a oni, uvijek kada vide ~udo, okre}u glave i govore: "^arolija neprestana!"
3. Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je ve} odre|eno.
4. i dolaze im vijesti koje treba da ih odvrate –
5. mudrost savr{ena -, ali opomene ne koriste,
6. zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozove na ne{to u`asno
7. oni }e oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti,
8. i netremice gledaju}i u glasnika i `ure}i, nevjernici }e govoriti: "Ovo je te`ak dan!"
9. Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Na{eg je u la` utjerivao, govore}i: "Lu|ak!" – i Nuh je onemogu}en bio.
10. I on je Gospodara svoga zamolio: "Ja sam pobije|en, Ti se osveti!"
11. I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila,
12. i u~inili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je odre|eno bilo,
13. a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagra|enoj
14. koja je plovila pod brigom Na{om, - nagrada je to bila za onoga ko je odba~en bio.
15. I Mi to ostavismo kao pouku, - pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
16. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!
17. A Mi smo Kur’an u~inili dostupnim za pouku, - pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
18. I Ad nije vjerovao, - pa kakve su bile kazn Moja i opomene Moje!
19. Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao
20. i ljude dizao, kao da su palmova stabla i{~upana,
21. i kakv e su bile kazna Moja i opomene Moje!
22. A Mi smo Kur’an u~inili dostupnim za u~enje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
23. I Semud u opomene nije vjerovao.
24. "Zar da slijedimo jednog od nas!" – govorili su. "Tada bismo, uistinu, bili u zabludi i bili bismo ludi.
25. Zar ba{ njemu, izme|u nas, da bude poslana Objava?! Ne, on je la`ljivac oholi!"
26. "Vrlo brzo }e oni saznati ko je la`ljivac oholi!
27. Mi }emo poslati kamilu da bismo ih isku{ali, pa pri~ekaj ih i budi strpljiv.
28. I upozori ih da }e se voda izme|u njih i nje dijeliti, svakom obroku pristupi}e onaj ~iji je red!"
29. Ali oni pozva{e jednog od svojih, pa se on spremi i prekla je –
30. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje:
31. Mi poslasmo na njih jedan jedini krik, i oni postado{e poput zdrobljenog suhog li{}a koje sakuplja onaj koji ima tor.
32. A Mi smo Kur’an u~inili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
33. I Lutov narod u opomene nije vjerovao.
34. Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo – samo ne na Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo,
35. iz milosti na{e. Eto, tako Mi nagra|ujemo one koji zahvaljuju.
36. A on im je bio prijetio silom Na{om, ali su oni u prijetnje sumnjali.
37. Oni su od njega goste njegove tra`ili, pa smo ih im oslijepili: "Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!"
38. A rano izjutra sti`e ih kazna koju }e neprestano osje}ati.
39. "Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!"
40. A Mi smo Kur’an u~inili dostupnim za u~enje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?!
41. I faraonovim ljudima su opomene do{e,
42. ali oni poreko{e dva zna~enja Na{a, pa ih Mi kaznismo onako kako ka`njava Silni i Mo}ni.
43. Da li su nevjernici va{i imalo ja~i od njih, ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju?
44. Zar ovi da govore: "Mi smo skup nepobjedivi!"
45. Skup }e sigurno pora`en biti, a oni }e se u bijeg dati!
46. Me|utim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je u`asniji i gor~i.
47. Gre{nici }e sigurno stradati i u ognju biti
48. na Dan kada budu u vatru odvu~eni, s licima dolje okrenutim: "Iskusite vatru d`ehennemsku!"
49. Mi sve s mjerom stvaramo,
50. i nare|enje Na{e je samo jedna rije~, - sve bude u tren oka.
51. A Mi smo ve} sli~ne vama uni{tili, pa ima li koga ko bi pouku primio?!
52. I sve {to su uradili u listovima je,
53. i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno.
54. Oni koji su se Allaha bojali bi}e u d`ennetskim ba{~ama i pored rijeka
55. na mjestu u kome }e biti zadovoljni, kod Vladara Svemo}noga.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: