Meal Seç / Sure Seç

Al-Wâqi'ah Suresi

(BOSNIAN) QURAN


56 - Al-Wâqi'ah
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Kada se Doga|aj dogodi, -
2. doga|anje njegovo niko ne}e poricati -,
3. neke }e poniziti, a neke uzvisiti;
4. kad se Zemlja jako potrese
5. i brda se u komadi}e zdrobe,
6. i postanu pra{ina razasuta,
7. vas }e tri vrste biti:
8. oni sre}ni – ko su sre}ni?!
9. i oni nesre}ni – ko su nesre}ni?!
10. i oni prvi – uvijek prvi!
11. Oni }e Allahu bliski biti
12. u d`ennetskim ba{~ama naslada, -
13. bi}e ih mnogo od naroda drevnih,
14. a malo od kasnijih -,
15. na divanima izvezenim,
16. jedni preme drugima na njima }e naslonjeni biti;
17. slu`i}e ih vje~no mladi mladi}i,
18. sa ~a{ama i ibricima i peharom punim pi}a iz izvora teku}eg–
19. od koga ih glava ne}e boljeti i zbog kojeg ne}e pamet izgubiti –
20. i vo}em koji }e sami birati,
21. i mesom pti~ijim kakvo budu `eljeli.
22. U njima }e biti i hurije o~iju krupnih,
23. sli~ne biseru u {koljkama skrivenom, -
24. kao nagrada za ono {to su ~inili.
25. U njima ne}e slu{ati prazne besjede ni govor gre{ni,
26. nego samo rije~i: "Mir, mir!’
27. A oni sre}ni – ko su sre}ni?!
28. bi}e me|u lotosovim drve}em bez bodlji,
29. i me|u bananama plodovima nanizanim
30. i u hladovini prostranoj,
31. pored vode teku}e
32. i usred vo}a svakovrsnog
33. kojeg }e uvijek imati i koje ne}e zabranjeno biti,
34. i na posteljama uzdignutim.
35. Stvaranjem novim Mi }emo hurije stvoriti
36. i djevicama ih u~initi
37. milim mu`evima njihovim, i godima istih
38. za one sre}ne; -
39. bi}e ih mnogo od naroda drevnih,
40. a mnogo i od kasnijih.
41. A oni nesre}ni – ko su nesre}ni?!
42. Oni }e biti u vatri u`arenoj i vodi klju~aloj
43. i u sjeni dima ~a|avog,
44. u kojoj ne}e biti svje`ine ni ikakve dobrine.
45. Oni su prije toga rasko{nim `ivotom `ivjeli
46. i uporno te{ke grijehe ~inili
47. i govorili; "Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo – zar }emo zbilja biti o`ivljeni,
48. zar i drevni na{i preci?"
49. Reci: "I drevni i kasniji,
50. u odre|eno vrijeme, jednog odre|enog dana bi}e sakupljeni,
51. i tada }ete vi, o zabludjeli, koji pori~ete o`ivljenje,
52. sigurno s drveta zakkum jesti,
53. i njime }ete trbuhe puniti,
54. pa zatim na to klju~alu vodu piti,
55. poput kamila koje ne mogu `e| ugasiti;
56. to }e na onom svijetu biti go{}enje njihovo!
57. Mi vas stvaramo – pa za{to ne povjerujete?
58. Ka`ite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete
59. vi oblik dajete ili Mi to ~inimo?
60. Mi odre|ujemo kada }e ko od vas umrijeti, i niko nas ne mo`e sprije~iti
61. da likove va{e izmjenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.
62. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa za{to se ne urazumite?
63. Ka`ite vi Meni: {ta biva sa onim {to posijete?
64. Da li mu vi dajete snagu da ni~e, ili to Mi ~inimo?
65. Ako ho}emo mo`emo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali;
66. "Mi smo, doista, o{te}eni,
67. ~ak smo svega li{eni!"
68. Ka`ite vi Meni: vodu koju pijete –
69. da li je vi ili Mi iz oblaka spu{tamo?
70. Ako `elimo, mo`emo da je slanom u~Inimo – pa za{to niste zahvalni?
71. Ka`ite vi Meni: vatru koju palite –
72. da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?
73. Mi ~inimo da ona podsje}a i da bude korisna onima koji kona~e;
74. zato hvali Gospodara svoga Veli~anstvenog!
75. I kunem se ~asom kad se zvijezde gube, -
76. a to je, da znate, zakletva velika -,
77. on je, zaista, Kur’an plemeniti
78. u Knjizi bri`ljivo ~uvanoj –
79. dodirnuti ga smiju samo oni koji su ~isti -,
80. on je Objava od Gospodara svjetova.
81. Pa, kako ovaj govor omalova`avate
82. i umjesto zahvalnosti {to vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?
83. a za{to vi kad du{a do gu{e dopre,
84. i kad vi budete tada gledali, -
85. a Mi smo mu bli`i od vas, ali vi ne vidite -,
86. za{to je onda kad niste u tu|oj vlasti
87. ne povratite, ako istinu govorite?
88. I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski –
89. udobnost i opskrba lijepa i d`ennetska blagodati njemu!
90. A ako bude jedan od onih koji su sre}ni, -
91. pa, pozdrav tebi od onih koji su sre}ni!
92. A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,
93. pa, klju~alom vodom bi}e ugo{}en
94. i u ognju pr`enjem.
95. Sama je istina, zbilja, sve ovo, -
96. zato hvali ime Gospodara svoga Veli~anstvenog!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: