Meal Seç / Sure Seç

An-Nahl Suresi

(BOSNIAN) QURAN


16 - An-Nahl
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Ono {to je Allah odredio – dogodi}e se; zato to ne po`urujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju!
2. On {alje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojima ho}e: "Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me se!’
3. On je mudro nebesa i Zemlju stvorio; neka je On vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!
4. On stvara ~ovjeka od kapi sjemena, a on odjednom – otvoreni protivnik!
5. I stoku On za vas stvara; njome se od hladno}e {titite, a i drugih koristi imate, njome se najvi{e i hranite;
6. ona vam je ukras kad je sa ispa{e vra}ate i kad je na pa{u izgonite,
7. a nosi vam i terete u mjesta u koja bez valike muke ne biste stigli – Gospodar va{ je, uistinu, blag i milostiv –
8. i konje, i mazge, i magarce – da ih ja{ete, i kao ukras – a stvori}e i ono {to ne znate.
9. Allahovo je da uka`e na pravi put, a ima ih i krivih; a da On ho}e, sve bi vas uputio.
10. On spu{ta s neba vodu koju pijete i kojojm se natapa rastinje kojima stoku napasate;
11. On ~ini da vam pomo}u nje raste `ito, i masline, i palme, i gro`|e, i svakovrsni plodovi – to je, zaista, dokaz za ljude koji razmi{ljaju;
12. On ~ini da se no}i i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde su volji Njegovoj pot~injene, - to su, uisitnu, dokazi za ljude koji pameti imaju –
13. i svim onim {to vam na Zemlji raznobojnog stvara, - to je, doista, dokaz ljudima koji pouku primaju.
14. On ~ini da se morem koristite, da iz njega svje`e meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite – ti vidi{ la|e kako ga sijeku da biste ne{to iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili.
15. On je po Zemlji nepomi~na brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate,
16. i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju.
17. Pa da li je onda Onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Urazumite se!
18. Ako vi budete brojili Allahove blagodati, ne}ete ih nabrojiti, - Allah, uistinu, pra{ta i samilostan je -,
19. Allah zna {ta tajite, a {ta javno iznosite.
20. A oni kojima se oni, umjesto Allahu, klanjaju – ni{ta ne stvaraju; oni su sami stvoreni;
21. tvari su, nisu `ivi i ne znaju kada }e biti o`ivljeni.
22. Va{ Bog je – jedan Bog! Srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju pori~u, oni se oholo{}u razme}u,
23. nema sumnje da Allah zna i ono {to oni taje, a i ono {to javno iznose; On doista ne voli one koji se ohole.
24. A kada ih neko upita: "[ta to Gospodar va{ objavljuje?" – oni odgovaraju: "Naroda drevnih izmi{ljotine!"
25. da bi na Sudnjem danu nosili ~itavo breme svoje i dio bremena onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu doveli. A grozno je to {to }e oni nositi!
26. I oni prije njih su spletke pleli, pa je Allah iz temelja zgrade njihove poru{io, i krov se na njih sru{io – stigla ih je kazna odakle nisu o~ekivali.
27. A na Sudnjem danu On }e ih osramotiti i upitati: "Gdje su oni koje ste Meni ravnim smatrali, oni zbog kojih ste se prepirali?" Oni koji su razumni re}i }e: "Danas }e bruke i muka nevjernike sti}i
28. kojima su meleki du{u uzeli u ~asu kad su nevjernici bili. I oni }e se pokoriti i re}i: "Mi nismo nikakvo zlo ~inili!" – "Jeste, Allah, doista, dobro zna ono {to ste radili,
29. zato ulazite na kapije d`ehennema, u njemu }ete vje~no ostati!" O kako }e prebivali{te onih koji su se oholili – grozno biti!
30. A onima koji su se Allaha bojali re}i }e se: "[ta je objavljivao Gospodar va{?" – "Dobro!’ – odgovori}e. Oni koji ~ine dobra djela ima}e jo{ na ovom svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, jo{ bolji. O kako }e boravi{te onih koji su se Allaha bojali – divno biti:
31. edenski perivoji u koje }e u}i, kroz koje }e rijeke te}i, i u kojima }e sve {to za`ele imati. Tako }e Allah one koji Ga se budu bojali nagraditi,
32. one kojima }e meleki du{e uzeti – a oni ~isti, i kojima }e govoriti: "Mir vama! U|ite u d`ennet zbog onoga {to ste ~inili!’
33. Zar mnogobo{ci ~ekaju da im do|u meleki, ili da do|e kazna Gospodara tvoga/ Tako su postupali i oni prije njih; Allah nije bio nepravedan prema njima, oni su sami prema sebi bili nepravedni,
34. i stigla ih je kazna za ru`na djela koja su ~inili, i sa svih strana ih je sna{lo ono ~emu su se rugali.
35. Oni koji Njemu druge smatraju ravnim govore: "Da je Allah htio, ne bismo se ni mi ni preci na{i, pored Allaha, nikome klanjali i ne bismo, bez Njegove volje, ni{ta zabranjenim smatrali." Tako su isto i oni prije njih postupali. A zar su poslanici bili du`ni {to drugo ve} da jasno obznane?
36. Mi smo svakom narodu poslanika poslali: "Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!" I bilo je me|u njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslu`ili da ostanu u zabludi; zato putujte po svijetu da vidite kako su zavr{ili oni koji su poslanike u la` utjerivali.
37. Ma koliko ti `elio da oni budu na pravom outu, Allah ne}e ukazati na pravi put onome koga je u zabludi ostavio i njima niko ne}e pomo}i.
38. Oni se zaklinju Allahom, najte`om zakletvom: "Allah ne}e o`ivjeti onoga koji umre!" A ho}e, to je Njegovo obe}anje koje }e se, doista, ispuniti, - samo {to ve}ina ljudi ne zna -,
39. da bi im objasnio ono oko ~ega su se razilazili i da bi saznali oni koji nisu vjerovali da su la{ci bili.
40. Ako ne{to ho}emo, Mi samo za to reknemo: "Budi!" – i ono bude.
41. Oni koji se isele Allaha radi, nakon {to su bili progonjeni, Mi }emo jo{ na ovom svijetu na lijepo mjesto smjestiti; a nagrada na onom svijetu bi}e jo{ ve}a – kad bi oni samo znali! –
42. onima koji budu trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali.
43. Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im – pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate –
44. jasne dokaze i knjige. A tebi objavljujemo Kur’an da bi objasnio ljudima ono {to im se objavljuje, i da bi oni razmislili.
45. A zar su sigurni oni koji ru`ne podmuklosti snuju – da ih Allah ne}e u zemlju utjerati ili da im ne}e, odakle ne mogu ni pomisliti, kazna do}i,
46. ili da ih ne}e na putovanjima njihovim kazniti – oni ne}e uma}i! –
47. ili da ih ne}e malo po malo ka`njavati? Ali, Gospodar va{ je doista blag i milostiv.
48. Zar oni ne vide da sve ono {to je Allah stvorio sad desno, sad lijevo pru`a sjene svoje Allahu poslu{no i da je ono pokorno?
49. Allahu se klanja sve `ivo na nebesima i na Zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole,
50. boje se gospodara svoga koji vlada njima, i ~ine ono {to im se naredi.
51. Allah ka`e: "Dvojici bogova se na klanjajte! – samo je jedan Bog -, i samo se Mene bojte!’
52. Sve {to je na nebesima i na Zemlji Njegovo je i Njemu treba uvijek poslu{an biti. Zar nekog drugog, osim Allaha, da se bojite?
53. Od Allaha je svaka blagodat koju u`ivate, a ~im vas nevolja kakva zadesi, opet od njega glasno pomo} tra`ite.
54. I kad vam On poslije nevolju otkloni, neki od vas isti ~as Gospodara svoga s drugim izjedna~i
55. da bi nezahvalnost pokazali prema onome {to smo im Mi dali. Pa u`ivajte, ali, zbilja, zna}ete!
56. Mnogobo{ci onima koji ni{ta ne znaju ostavljaju dio hrane koju im Mi dajemo. Allaha mi, bi}ete sigurno pitani zato {to stalno la`i izmi{ljate.
57. Oni Allahu k}eri pripisuju – hvaljen neka je On! – a sebi ono {to pri`eljkuju.
58. I kad se nekome od njih javi da mu se rodila k}i, lice mu potamni i postaje poti{ten,
59. krije se od ljudi zbog nesre}e koja mu je dojavljena; da li ovako prezren da je zadr`i ili da je u zemlju zarovi? Kako ru`no oni prosu|uju!
60. Oni koji u onaj svijet ne vjeruju r|avih su osobina, a Allah ima svojstva najuzvi{enija; On je silan i mudar.
61. Kad bi Allah ljude zbog grijehova njihovih ka`njavao, ni{ta `ivo na Zemlji ne bi ostavio, ali, On ih do roka odre|enog ostavlja, i kad rok njihov do|e, ni za tren ga jedan ne mogu ni odgoditi ni ubrzati.
62. Oni Allahu pripisuju ono prema ~emu sami odvratnost osje}aju i njihovi jezici govore la` da njih ~eka najljep{a nagrada; a njih, nema sumnje, vatra ~eka; oni }e se u nju prvi potjerati.
63. Allaha Nam, Mi smo i prije tebe narodima poslanike slali, ali im je {ejtan lijepim predstavljao postupke njihove i on je sada drug njihov, njih ~eka patnja nesnosna.
64. Mi tebi objavljujemo Knjigu da bi im objasnio ono oko ~ega se razilaze, i da bude vjernicima uputa i milost.
65. Allah vodu s neba spu{ta i njome `ivot mrtvoj zemlji vra}a! To je, zaista, dokaz za ljude koji ho}e da ~uju.
66. Vi imate pouku i u stoci: "Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko ~isto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi – ukusno onima koji ga piju.
67. A od plodova palmi loze pripremate pi}e i hranu prijatnu. To je, doista, dokaz onima koji pameti imaju.
68. Gospodar tvoj je p~elu nadahnuo: "Pravi sebi ku}e u brdima i u dubovima i u onome {to naprave ljudi,
69. zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslu{no!" Iz utroba njihovih izlazi pi}e razli~itih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmi{ljaju.
70. Allah vas stvara i poslije vam du{e uzima; ima vas koji duboku starost do`ivite, pa brzo zaboravite ono {to saznate. Allah je, zaista, Sveznaju}i i Svemo}ni.
71. Allah opskrbljuju}i vas daje jednima vi{e nego drugima. Ali oni kojima je dato vi{e ne daju onima koji su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake. Za{to nisu na Allahovim blagodatima zahvalni!
72. Allah za vas stvara `ene od va{e vrste, a od `ena va{ih daje vam sinove i unuke, i ukusna jela vam daje. Pa za{to u la` oni vjeruju, a Allahove blagodati pori~u
73. i klanjaju se pored Allaha, onima koji nisu u stanju da im bilo kakvu hranu daju, ni iz nebesa ni iz zemlje, i koji ni{ta ne mogu!
74. Zato ne navodite Allahu sli~ne! Allah doista zna, a vi ne znate.
75. Allah navodi kao primjer roba u tu|em vlasni{tvu koji ni{ta nema i onoga koga smo Mi bogato obdarili i koji udjeljuje iz toga, i tajno i javno, - zar su oni jednaki? Neka je hvaljen Allah! Ali ve}ina njih ne zna.
76. Allah vam navodi kao primjer dvojicu ljudi od kojih je jedan gluhonijem, koji ni{ta nema i koji je na teretu gospodaru svome, - kud god ga po{alje, nikakva dobra ne donese. Da li je on ravan onome koji tra`i da se pravedno postupa, a i sam je na pravom putu?
77. Allah zna tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta }e u tren oka do}i, ili jo{ br`e, jer je Allah, uisitnu, Svemo}ni!
78. Allah vas iz trbuha majki va{ih izvodi, vi ni{ta ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni.
79. Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, njih samo Allah dr`i. To su, zaista, dokazi ljudima koji budu vjerovali.
80. Allah vam daje da u ku}ama svojim stanujete i daje vam od ko`a stoke {atore koje lahko nosite kad na put idete i kad kona~ite, a od vune njihove i dlake njihove i kostrijeti njihove prostriku i korisne stvari, sve dok se ne istro{ite.
81. Od onoga {to je stvorio – Allah vam hlad daje i skloni{ta u brdima vam daje i odje}u koja vas ~uva od vru}ine; daje vam i oklope koji vas u borbi {tite; i tako vam upotpunjava blagodat Svoju da biste bili poslu{ni.
82. A ako oni okrenu glave, pa ti si du`an samo da jasno objavljuje{.
83. Oni priznaju da je blagodat od Allaha, pa je poslije pori~u, - ve}ina njih su nevjernici.
84. A na Dan kada od svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, nevjernicima ne}e biti dopu{teno, niti }e se od njih tra`iti da se Allahu umiljavaju.
85. Kad oni koji nisu vjerovali do`ive patnju, ona im se ne}e ni ubla`iti ni odlo`iti.
86. A kad oni koji su Njemu druge ravnim smatrali – bo`anstva svoja ugledaju i reknu: "Gospodaru na{, ovo su bo`anstva na{a; njima smo se klanjali, a ne Tebi", - bo`anstva }e im dobaciti; "Vi ste, uistinu, la`ljivci!"
87. I oni }e se toga dana Allahu pokoriti, i propast }e ono {to su potvarali.
88. One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvra}ali Mi }emo dvostrukom kaznom kazniti zato {to su pravili smutnju.
89. A {ta }e biti onog Dana kad protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, od njaga samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih! Mi tebi objavljujemo Knjigu kao obja{njenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju.
90. Allah zahtijeva da se sva~ije pravo po{tuje, dobro ~ini, i da se bli`njima udjeljuje, i razvrat i sve {to je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.
91. I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kr{ite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono {to radite.
92. I ne budite kao ona koja bi svoju pre|u rasprela kad bi je ve} bila ~vrsto oprela, i ne slu`ite se zakletvama svojim da biste jedni druge prevarili samo zato {to je jedno pleme mnogobrojnije od drugog. Allah vas time samo isku{ava, a na Sudnjem danu }e vam, doista, objasniti ono oko ~ega ste se razilazili.
93. Da Allah ho}e, u~inio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali, On u zabludi ostavlja onoga koga ho}e, a na pravi put ukazuje onome kome On ho}e; i vi }ete doista odgovarati za ono {to ste radili.
94. I ne slu`ite se zakletvama svojim zato da biste jedni druge varali, da se ne bi pokliznula noga koja ~vrsto stoji, i da ne biste nesre}u iskusili zato {to ste od Allahova puta odvra}ali; a patnja velika vas jo{ ~eka.
95. I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu za ne{to {to malo vrijedi, - ono {to je Allaha – za vas je, da znate, bolje!
96. Ono {to je u vas – prolazno je, a ono {to je u Allaha – vje~no je. One koji su trpjeli Mi }emo sigurno nagraditi mnogostrukom nagradom za ono {to su ~inili.
97. Onome ko ~ini dobro, bio mu{karac ili `ena, a vjernik je, Mi }emo dati da pro`ivi lijep `ivot i, doista, }emo ih nagraditi boljom nagradom nego {to su zaslu`ili.
98. Kada ho}e{ da u~i{ Kur’an, zatra`i od Allaha za{titu od {ejtana prokletog,
99. on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju;
100. njegova je vlast jedino nad onima koji njega za za{titinika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju.
101. Kada Mi ajet dokinemo drugim, - a Allah najbolje zna {to objavljuje, - oni govore: "Ti samo izmi{lja{!" A nije tako, nego ve}ina njih ne zna.
102. Reci: "Od Gospodara tvoga objavljuje ga melek D`ibrili kao istinu, da jo{ vi{e u~vrsti vjernike u vjerovanju, i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima."
103. Mi dobro znamo da oni govore: "Pou~ava ga jedan ~ovjek!" Jezik onoga zbog koga oni krivo govore je jezik tu|ina, a ovaj Kur’ana je na jasnom arapskom jeziku.
104. Onima koji ne}e da vjeruju u Allahove dokaze Allah sigurno ne}e ukazati na pravi put, i njih ~eka patnja nesnosna.
105. Usu|uj se da la`i izmi{ljaju samo oni koji u Allahove rije~i ne vjeruju, i oni su pravi la`ljivci.
106. Onoga koji zanije~e Allaha, nakon {to je u Njega vjerovao, - osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane ~vrsto u vjeri -, ~eka Allahova kazna. One kojima se nevjerstvo bude mililo sti}i }e srd`ba Allahova i njih ~eka patnja velika,
107. zato {to vi{e vole `ivot na ovom nego na onom svijetu, a Allah ne}e ukazati na pravi put onima koji ne}e da vjeruju.
108. To su oni ~ija je srca i sluh i vid Allah zape~atio, i oni su zaista nemarni;
109. oni }e, nema sumnje, na onom svijetu biti izgubljeni.
110. Gospodar tvoj }e onima koji se isele, nakon {to su zlostavljani bili, pa se onda budu borili i sve strpljivo podnosili, - Gospodar tvoj }e im, poslije toga, doista, oprostiti i samilostan biti
111. na Dan u kom }e svaki ~ovjek samo o sebi brinuti, i u kome }e se svakom ~Ovjeku za djela njegova puna nagrada ili kazna dati, napravda im se ne}e u~initi!
112. Allah navodi kao primjer grad, bezbjedan i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga {to je radio dao da iskusi i glad i strah.
113. I njima je do{ao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni la`ljivcem nazvali, i njih je stigla kazna zato {to su nepravedni bili.
114. Hranite se dopu{tenim i lijepim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima Njegovim, ako se samo Njemu klanjate.
115. On vam zabranjuje jedino strv, i krv, i svinjsko meso, i onu koja je zaklana u ne~ije drugo, a ne u Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz `elje, samo toliko da utoli glad, - pa, Gospodar tvoj }e, zaista, oprostiti i samilostan biti.
116. I ne govorite neistine jezicima svojim: "Ovo je dopu{teno, a ovo je zabranjeno", da biste tako o Allahu neistine iznosili. Oni koji o Allahu govore neistine – ne}e uspjeti
117. kratko }e u`ivati, i njih }e stra{na patnja ~ekati.
118. Jevrejima smo zabranili ono o ~emu smo ti prije kazivali; Mi njima nismo nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.
119. Onima koji urade zlo iz neznanja, pa se kasnije pokaju i poprave, Gospodar tvoj }e poslije toga sigurno oprostiti i samilostan biti.
120. Ibrahim je bio primjer ~estitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim,
121. i bio je zahvalan na blagodatima Njegovim; On je njega izabrao i na pravi put izveo,
122. i Mi smo mu sa~uvali lijep spomen na ovom svijetu, a na onom svijetu }e doista biti me|u onima dobrima.
123. Poslije smo tebi objavili: "Slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, on nije Allahu druge smatra ravnim!’
124. Svetkovanje subote je propisano onima koji su imali razli~ita mi{ljenja o njoj, i Gospodar tvoj }e na Sudnjem danu njima presuditi u onome oko ~ega su se razi{li.
125. Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima ne najljep{i na~in raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji su na pravom putu.
126. Ako ho}ete da na nepravdu uzvratite, onda u~inite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je u~injeno; a ako otrpite, to je, doista, bolje za strpljive.
127. Strpljiv budi! ali, strpljiv }e{ biti samo uz Allahovu pomo}. I ne tuguj za njima, i neka ti nije te{ko zbog spletkarenja njihova.
128. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela ~ine.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: