Meal Seç / Sure Seç

An-Najm Suresi

(BOSNIAN) QURAN


53 - An-Najm
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Tako mi zvijezde kad zalazi,
2. va{ drug nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao!
3. On ne govori po hiru svome –
4. to je samo Objava koja mu se obznanjuje,
5. u~i a jedan ogromne snage,
6. razoriti, koji se pojavio u liku svome
7. na obzorju najvi{em,
8. zatim se pribli`io, pa nadnio –
9. blizu koliko dva luka ili bli`e –
10. i objavio robu Njegovu ono {to je objavio,
11. srce nije poreklo ono {to je vidio,
12. pa za{to se prepirete s njim o onom {to je vidio?
13. On ga je i drugi put vidio,
14. kod Sidretu-l muntehaa
15. kod kojeg je d`ennetsko prebivali{te,
16. kad je Sidru pokrivalo ono {to je pokrivalo –
17. pogled mu nije skrenuo, nije prekora~io,
18. vidio je najveli~anstvenija znamenja svoga Gospodara.
19. [ta ka`ete o Latu i Uzzau
20. i Menatu, tre}oj najmanje cijenjenoj? –
21. Zar su za vas sinovi, a za Njega k}eri?!
22. To bi tada bila podjela nepravedna. –
23. To su samo imena koja ste im vi i preci va{i nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za predpostavkama i onim za ~im du{e `ude, a ve} im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.
24. Ne mo`e ~ovjek da ostvari sve {to po`eli,
25. Allahu pripada i ovaj i onaj svijet!
26. A koliko na nebesima ima meleka ~ije posredovanje nikome ne}e biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On ho}e i u korist onoga kojim je zadovoljan.
27. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima `enskim,
28. a o tome ni{ta ne znaju, slijede samo predpostavke, a predpostavka istini ba{ nimalo ne koristi.
29. Zato se ti okani onoga koji Kur’an izbjegava i koji samo `ivot na ovom svijetu `eli, -
30. to je vrhunac njihova znanja -, Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravom putu.
31. Allahovo je sve {to je na nebesima i {to je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljep{om nagradom nagradio one koji ~ine dobro,
32. one koji se klone velikih grijehova i naro~ito razvrata, a one bezazlene On }e oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo pra{ta, - On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki va{ih; zato se ne hvali{ite bezgre{no{}u svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.
33. Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava
34. i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,
35. zna li on ono {to je skriveno, pa vidi?
36. Zar on nije obavije{ten o onome {ta se nalazi u listovima Musaovim
37. i Ibrahimovim: - koji je obaveze potpuno ispunjavao –
38. da nijedan gre{nik tu|e grijehe ne}e nositi,
39. i da je ~ovjekovo samo ono {to sam uradi,
40. i da }e se trud njegov sigurno iskazati,
41. i da }e prema njemu u potpunosti nagra|en ili ka`njen biti,
42. i da }e se Gospodaru tvome ponovo vratiti,
43. i da On na smijeh i na pla~ navodi,
44. i da On usmr}uje i o`ivljava
45. i da On par, mu{ko i `ensko, stvara
46. od kapi sjemena kad se izbaci;
47. i da }e ih On ponovo o`ivjeti,
48. i da On daje bogatstvo i mo} da sti~u,
49. i da je On Sirijusa Gospodar,
50. i da je On drevni narod Ad uni{tio,
51. i Semud, i da nikog nije po{tedio,
52. i jo{ prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;
53. i prevrnuta naselja On je prevrnuo,
54. i sna{lo ih je ono {to ih je sna{lo
55. pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti jo{ sumnja{?
56. Ovaj Kur’an je opomena kao i prija{nje opomene:
57. Smak svijeta se pribli`ava,
58. Allah }e ga jedini otkriti!
59. Pa zar se ovom govoru i{~u|avate –
60. i smijete se, a ne pla~ete –
61. gordo dignutih glava?
62. Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: