Meal Seç / Sure Seç

An-Nazi'ât Suresi

(BOSNIAN) QURAN


79 - An-Nazi'ât
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Tako Mi onih koji ~upaju grubo,
2. i onih koji vade blago,
3. i onih koji plove brzo
4. pa nare|enja izvr{avaju `urno
5. i sre|uju ono {to nije sre|eno...
6. na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,
7. za kojim }e slijediti slijede}i, -
8. srca toga dana bi}e uznemirena,
9. a pogledi njihovi oboreni.
10. Ovi pitaju: "Zar }emo, zaista, biti opet ono {to smo sada?
11. Zar kad truhle kosti postanemo?"
12. i jo{ ka`u: "E tada bismo mi bili izgubljeni!"
13. A bi}e to samo povik jedan,
14. i evo njih – na Zemlji.
15. Da li je do tebe doprla vijest o Musau,
16. kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,
17. "Idi faraonu, on se osilio,
18. i reci: ,Da li bi ti da se o~isti{,
19. da te o Gospodaru tvome pou~Im, pa da Ga se boji{?"
20. I onda mu je najve}e ~udo pokazao,
21. ali je on porekao i nije poslu{ao,
22. ve} se okrenuo i potrudio
23. i sabrao i povikao:
24. "Ja sam gospodar va{ najve}i!" – on je rekao,
25. i Allah ga je i za ove i za one prija{nje rije~i kaznio.
26. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.
27. A {ta je te`e: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,
28. svod njegov visko digao i usavr{io,
29. no}i njegove mra~nim, a dane svjetlim u~inio.
30. Poslije toga je Zemlju poravnao,
31. iz nje je vodu i pa{njake izveo,
32. i planine nepomi~nim u~inio –
33. na u`ivanje vama i stoci va{oj.
34. A kada do|e nevolja najve}a,
35. Dan kada se ~ovjek bude sje}ao onoga {to je radio
36. i kada se d`ehennem svakome ko vidi bude ukazao,
37. onda }e onome koji je obijestan bio
38. i `ivot na ovom svijetu vi{e volio
39. d`ehennem prebivali{te postati sigurno.
40. A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i du{u od prohtjeva uzdr`ao
41. d`ennet }e boravi{te biti sigurno.
42. Pitaju te o Smaku svijeta: "Kada }e se dogoditi?"
43. Ti ne zna{, pa kako da o njemu zbori{,
44. o njemu samo Gospodar tvoj zna.
45. Tvoja opomena }e koristiti samo onome koji ga se bude bojao,
46. a njima }e se u~initi, onoga Dana kada ga do`ive, da su samo jedno ve~e ili jedno jutro njezino ostali.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: