Meal Seç / Sure Seç

An-Naziaat Suresi

(DUTCH) QURAN


79 - An-Naziaat
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
        
1. Bij hen die zich volledig inspannen,
2. En bij hen die hun werk met vreugde verrichten,
3. En bij hen die snelle vorderingen maken.
4. En bij hen die de eersten willen zijn
5. En bij hen die de zaak regelen.
6. De Dag waarop de bevende (aarde) zal beven,
7. Hierop zal volgen, wat volgen moet.
8. Op die Dag zullen de harten kloppen.
9. En de ogen zullen nedergeslagen zijn.
10. Zij (de ongelovigen) zeggen: "Zullen wij werkelijk tot onze vroegere toestand worden teruggebracht,
11. Zelfs al zijn wij vergane beenderen geworden?"
12. Zij zeggen: "Dan zou deze opstanding een ondergang zijn."
13. Daar is slechts n dreigende roep.
14. En ziet, zij zijn opgewekt.
15. Heeft het verhaal van Mozes u niet bereikt?
16. Toen zijn Heer hem in het heilige dal van Towa toeriep, (zeggende):
17. "Ga naar Pharao; want hij is opstandig.
18. En zeg tot hem: Zoudt gij u willen reinigen?
19. En ik zal u tot uw Heer leiden opdat gij Hem moogt vrezen."
20. Toen toonde hij hem (Pharao) het grote teken,
21. Maar deze verwierp het en gehoorzaamde niet;
22. Maar wendde zich daarna haastig af.
23. En hij (Pharao) verzamelde de zijnen en riep uit:
24. (Zeggende), "Ik ben uw Heer de Allerhoogste."
25. Daarop greep Allah hem aan met een voorbeeldige straf voor de toekomst en voor die tijd.
26. Waarlijk daarin is een les voor hem die vreest.
27. Zijt gij moeilijker te scheppen dan de hemel die Hij heeft gebouwd?
28. Hij verhief hem hoog en maakte hem volmaakt.
29. En Hij maakte de nacht donker en bracht het daglicht voort;
30. En ook de aarde spreidde hij uit.
31. Daaruit bracht Hij water en weide voort.
32. En Hij maakte de bergen onwrikbaar.
33. Een voorziening voor u en voor uw vee.
34. Maar als de grote ramp zal komen,
35. De Dag waarop de mens zich zal herinneren hetgeen hij heeft gedaan,
36. En de hel zal zichtbaar gemaakt worden voor hem die ziet.
37. Dan zal (voor hem) die opstandig is geweest,
38. En die het leven dezer wereld verkoos,
39. Brandend Vuur zijn tehuis zijn.
40. Doch voor hem die vreesde voor zijn Heer te staan, en die zijn ziel van begeerten onthield,
41. Zal het paradijs zeker zijn verblijf zijn.
42. Zij vragen u omtrent het Uur: "Wanneer zal het komen?"
43. Maar datgene waarmede gij u bezighoudt
44. De uitkomst daarvan is bij uw Heer.
45. Gij zijt slechts een waarschuwer voor hem die vreest.
46. Op de dag waarop zij dit zullen zien, (zal het zijn) alsof zij slechts een avond of een morgen (op de aarde) hadden vertoefd.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: