Meal Seç / Sure Seç

Ar­-Rûm Suresi

(BOSNIAN) QURAN


30 - Ar­-Rûm
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Elif-lam-mim.
2. Bizantinci su pobje|eni.
3. u susjednoj zemlji, ali oni }e, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti
4. za nekoliko godina – i prije, i poslije, Allahova je odluka – i tada }e se vjernici radovati
5. Allahovoj pomo}i, - On poma`e kome ho}e, On je Silan i Samilostan -,
6. obe}anje je Allahovo, a Allah }e obe}anje Svoje ispuniti, ali ve}ina ljudi ne zna;
7. oni znaju samo spolja{nju stranu `ivota na ovom svijetu, a prema onom svijetu su ravnodu{ni.
8. A za{to ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono {to je izme|u njih – sa ciljem i do roka odre|enog. A mnogi ljudi ne vjeruju da }e pred Gospodara svoga doista izi}i.
9. Za{to ne putuju po svijetu pa da vide kako su zavr{ili oni prije njih? Oni su bili od njih ja~i, i zemlju su orali i obra|ivali je vi{e nego {to je obra|uju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze; Allah im nije u~inio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.
10. Oni koji su zlo ~inili zavr{i}e naju`asnijom patnjom, zato {to su Allahove rije~i poricali i {to su ih ruglu izvrgavali.
11. Allah iz ni~ega stvara, On }e to ponovo u~initi i na kraju Njenu }ete se vratiti.
12. Na dan kad nastupi ^as – mnogobo{ci }e svaku nadu izgubiti:
13. bo`anstva njihova ne}e im biti zagovornici, a zbog bo`anstava svojih bili su navjernici.
14. Na dan kad nastupi ^as o`ivljanja – ljudi }e se radvojiti:
15. oni koji su vjerovali i dobra djela ~inili – u d`ennetskom perivoju }e se radovati,
16. a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Na{e i susret na Sudnjem danu poricali – u trajnoj }e muci biti.
17. Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete, -
18. Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji, - i predve~e i u podne! –
19. On iz ne`ivog stvara `ivo i `ivo pretvara u ne`ivo. On o`ivljava zemlju nakon mrtvila njezina, - isto tako }ete i vi biti o`ivljeni.
20. Jedan od dokaza njegovih je to {to vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih;
21. i jedan od dokaza njegovih je to {to za vas, od vrste va{e, stvara `ene da se uz njih smirite, i {to izme|u vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmi{ljaju;
22. i jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika va{ih i boja va{ih; to su, zaista, pouke za one koji znaju;
23. i jedan od dokaza Njegovih je san va{ no}u i po danu, i nastojanje va{e da steknete ne{to iz obilja Njegova; to su, zaista, pouke za ljude koji ~uju;
24. i jedan od dokaza Njegovih je to {to vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to {to spu{ta s neba ki{u i o`ivljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; to su, zaista, pouke za ljude koji razumiju.
25. I jedan od dokaza Njegovih je i to {to nebo i Zemlje postoje voljom Njegovom. Zatim to {to }ete, ~im vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati.
26. Njemu pripada sve {to je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslu{no.
27. On je taj koji iz ni~ega stvara i On }e to ponovo u~initi, to je Njemu lahko; On je uzvi{en i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar.
28. On vam kao primjer navodi vas same: da li su oni koji su u posjedu va{em izjedna~eni s vama u onome {to vam Mi dajemo, pa ste u tome isti, i da li ih se bojite kao {to se vi jedni drugih bojite/ - Eto, tako Mi, podrobno, izla`emo dokaze Na{e ljudima koji razmi{ljaju.
29. Ali, nevjernici lakosmisleno slijede strasti svoje, - a ko }e na pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio? – njima ne}e mo}i niko u pomo} prite}i.
30. Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude na~inio, - ne treba da se mijenja Allahova vjera, ali ve}ina ljudi to ne zna -,
31. obra}aju}i Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte molitvu, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju,
32. od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili; svaka stranka zadovoljna onim {to ispovijeda.
33. A kad ljude nevolja sna|e, oni se Gospodaru svome pokajni~ki obra}aju, a poslije, kad im On da da okuse milost Njegovu, odjednom neki od njih Gospodaru svome druge ravnim smatraju
34. da bi bili nezahvalni na onom {to im Mi dajemo. "Pa u`ivajte, a sazna}ete!’
35. Zar smo Mi poslali kakav dokaz koji govori u prilog onih koje Njemu ravnim smatraju?
36. Kad dopustimo ljudima da se blagodatima nasla|uju, oni im se obraduju, a kad ih pogodi nevolja, zbog onoga {to su ruke njihove ~inile, odjednom o~ajavaju.
37. Zar oni ne znaju da Allah u obilju daje hranu onome kome On ho}e, i da uskra}uje? to su, uistinu, dokazi za ljude koji vjeruju.
38. Zato podaj bli`njemu pravo njegovo, i siromahu i putniku-namjerniku! To je bolje za one koji nastoje da se Allahu umile; ti }e posti}i {ta `ele.
39. A novac koji dajete da se uve}a novcem drugih ljudi ne}e se kod Allah uve}ati, a za milostinju koju udjelite da biste se Allahu umili – takvi }e dobra djela svoja umnogostru~iti.
40. Allah vas stvara, i opskrbljuje; On }e vam `ivot oduzeti i na kraju vas o`ivjeti. Postoji li ijedno bo`ansto va{e koje bilo {ta od toga ~ini? Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!
41. Zbog onoga {to ljudi rade, pojavio se mete` i na kopnu i na moru, da im On da da iskuse kaznu zabog onoga {to rade, ne bi li se popravili.
42. Reci: Putujte po svijetu pa pogledajte kako su oni prije zavr{ili; ve}inom su oni mnogobo{ci bili."
43. Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vjeri, prije nego {to Allahovom voljom nastupi Dan koji niko ne}e mo}i odbiti. Toga dana On }e ih razdvojiti:
44. oni koji nisu vjerovali – na svoju {tetu nisu vjerovali, a oni koji su dobra djela ~inili – sebi su d`ennet pripremili,
45. da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela ~inili; a On, zaista, ne voli nevjernike.
46. Jedan od dokaza Njegovih je to {to On {alje vjetrove kao nosioce radosnih vijesti da vam da da milost Njegovu osjetite i da la|e voljom Njegovom plove i da iz obilja Njegova sti~ete, i da biste zahvalni bili.
47. I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i oni su im prave dokaze donosili, pa smo one koji su grije{ili ka`njavali, - a du`nost Nam je bila vjernike pomo}i.
48. Allah je taj koji vjetrove {alje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On ho}e, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidi{ ki{u kako iz njih pada, i kad je On na robove Svoje na koje `eli prolije, oni se odjednom rado{}u ispune,
49. iako su bili o~ajni prije nego {to se spustila na njih.
50. Zato pogledaj tragove Allahove milosti – kako On o`ivi zemlju nakom mrtvila njezina! On }e, uistinu, i mrtve o`ivjeti, On sve mo`e.
51. A da po{aljemo vjetar i da oni vide da je sve po`utjelo, oni bi, i poslije toga, blagodati poricali.
52. Ti ne mo`e{ mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu, dovikati,
53. niti mo`e{ slijepe od zablude njihove odvratiti; mo`e{ jedino dozvati one koji u ajete Na{e vjeruju, jedino oni }e se odazvati.
54. Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije najakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara {to ho}e; On sve zna i sve mo`e.
55. A na Dan kad nastupi ^as o`ivljenja, zlo~inci }e se zaklinjati da su grobovima samo jedan ~as ostali; a i prije su istinu izbjegavali.
56. A re}i }e oni kojima je dato znanje i vjerovanje: "Vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana o`ivljenja, - a ovo je Dan o`ivljenja, samo {to vi niste znali."
57. Toga Dana ne}e ni~em poslu`iti pravdanja onima koji su se prema sebi ogrije{ili i ne}e se od njih tra`iti da se Allahu umile.
58. U ovom Kur’anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere. A kad bi im ti ne znam kakvo ~udo donio, opet bi rekli oni koji ne}e da vjeruju: "Vi samo iznosite la`i!"
59. Eto tako Allah pe~ati srca onih koji ne}e da znaju.
60. A ti budi strpljiv! Allahovo obe}anje je, zaista, istina i neka te nikako ne obmanu oni koji ~vrsto ne vjeruju.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: