Meal Seç / Sure Seç

As-Saff Suresi

(BOSNIAN) QURAN


61 - As-Saff
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Allaha hvali ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji, On je Silni i Mudri!
2. O vjernici, za{to jedno govorite a drugo radite?
3. O, kako je Allahu mrsko kada govorite rije~i koje djela ne prate!
4. Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem ~vrsti.
5. Kada Musa re~e narodu svome: "O narode moj, za{to me mu~ite, a dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama! i kad oni skrenu{e u stranu, - Allah u~ini da i srca njihova u stranu skrenu – a Allah ne}e ukazati na pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu.
6. A kada Isa, sin Merjemin, re~e: "O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljani Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku ~ije je ime Ahmed, koji }e poslije mene do}i" i kad im je on donio jasne dokaze, oni reko{e: "Ovo je prava vrad`bina!"
7. A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu la`i iznosi dok se u pravu vjeru poziva? – A Allah ne}e ukazati na pravi put narodu koji nepravdu ~ini.
8. Oni `ele da utru Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah }e u~initi da svjetla Njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima.
9. On po Poslaniku Svome {alje uputstvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobo{cima.
10. O vjernici, ho}ete li da vam uka`em na trgovinu, ona }e vas spasiti patnje nesnosne:
11. u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i `ivotima svojim na Allahovu putu se borite – to vam je, da znate, bolje -,
12. On }e vam grijehe va{e oprostiti i u d`ennetske ba{~e vas, kroz koje }e rijeke te}i, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; - to }e biti uspjeh veliki -,
13. a da}e vam i drugu blagodat koju jedva ~ekate; Allahovu pomo} i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom vije{}u vjernike!
14. O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao {to su u~enici rekli: "Mi }emo pomo}i Allahovu vjeru!" – kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: "Ho}ete li me pomo}i Allaha radi?" I neki od sinova Israilovih su povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koji su povjerovali – protiv neprijatelja njihova pomogli, i oni su pobijedili.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: