Meal Seç / Sure Seç

Ash-Shûra Suresi

(BOSNIAN) QURAN


42 - Ash-Shûra
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Ha-mim
2. Ajin-sin-kaf.
3. Eto tako Allah Silni i Mudri objavljuje tebi, kao i onima prije tebe.
4. Njegovo je ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji, i On je Svevi{nji, Veli~anstveni!
5. Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih! A meleki veli~aju i hvale Gospodara svoga i mole oprosta za one koji su za Zemlji. – Allah je, zaista, taj koji pra{ta i koji je milostiv.
6. Allah motri na one koje, pored Njega, za{titnike uzimaju, tebi nije prepu{teno da o njima brigu vodi{.
7. Eto tako Mi tebi objavljujemo Kur’an, na arapskom jeziku, da bi opominjao Mekku i one oko nje i upozorio na Dan kada }e se sakupiti – u koji nema nikakve sumnje. Jedni }e u d`ennet, a drugi u d`ehennem.
8. A da Allah ho}e, u~inio bi ih sve pravim vjernicima, ali, On u milost Svoju uvodi koga On ho}e, a nevjernici nemaju ni za{titnika ni pomaga~a.
9. Zar oni da druge, a ne Njega, za za{titnike uzimaju, a Allah je jedini za{titnik! On }e u`ivjeti umrle, samo je On kadar sve.
10. Ma u~emu se razilazili, treba da presudu da Allah. To vam je, eto, Allah, Gospodar moj – u Njega se ja uzdam i Njemu se obra}am –
11. Stvoritelj nebesa i Zemlje! On vas kao parove stvara – a stvara parove i od stoke – da vas tako razmno`ava. Niko nije kao On! On sve ~uje i sve vidi.
12. U Njega su klju~evi nebesa i Zemlje, On daje obilje kome ho}e, a i uskra}uje; On, uistinu, zna sve.
13. On vam propisuje u vjeri isto ono {to je propisano Nuhu i ono {to objavljujemo tebi, i ono {to smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: "Pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte!" Te{ko je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On ho}e i upu}uje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.
14. A oni su se podvojili iz zlobe me|usobne ba{ onda kad im je do{lo saznanje. I da nije Rije~i Gospodara tvoga prije izre~ene, do ozna~enog roka, s njima bi bilo ve} svr{eno. A oni kojima se poslije njih Knjiga u nasljedstvo ostavlja veoma sumnjaju u nju.
15. Zato ti pozivaj i budi ustrajan, onako kako ti se nare|uje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim, i reci: "Ja vjerujem u sve knjige koje je Allah objavio, i nare|eno mi je da vam pravedno sudim; Allah je i na{ i va{ Gospodar, nama na{a, a vama va{a djela; nema potrebe da jedni drugima dokaze iznosimo; Allah }e nas sve sabrati, i Njemu }e se svi vratiti."
16. A dokazi onih koji se o Allahovoj vjeri raspravljaju ni{tavni su kod njihova Gospodara kada su joj se ve} mnogi odazvali; na njih }e pasti gnjev i ~eka ih patnja te{ka.
17. Allah objavljuje Knjigu, samo istinu i pravednost. A {ta ti zna{, - mo`da je Smak svijeta blizu!
18. Po`uruju ga oni koji u nj ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega – strahuju i da je istina znaju. O, kako su, doista, daleko zalutali oni koji o ^asu o`ivljenja raspravljaju!
19. Allah je dobar prema robovima Svojim; on daje opskrbu kome ho}e, i On je mo}an i silan.
20. Onome ko bude `elio nagradu na onom svijetu – umnogostu~i}emo mu je, a onome ko bude `elio nagradu na ovom svijetu – da}emo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela.
21. Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono {to Allah nije naredio? Da nije Rije~i prije izre~ene, me|u njima bi ve} bilo presu|eno. – A nevjernike, doista, ~eka patnja nesnosna.
22. Vidje}e{ nevjernike kako strepe zbog onoga {to su ~inili, i kazna }e ih sti}i; a oni koji su vjerovali i dobra djela ~inili bi}e u divnim d`ennetskim ba{~ama, sve {to za`ele ima}e u Gospodara svoga; bi}e to blagodat velika.
23. Na ovaj na~in Allah {alje radosne vijesti robovima Svojim, onima koji su vjerovali i dobra djela ~inili. Reci: "Ne tra`im za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim pa`nje rodbinske." A umnogostru~i}emo nagradu onome ko u~ini dobro djelo, jer Allah, zaista, mnogo pra{ta i blagodaran je.
24. Zar oni da govore: "On izmi{lja o Allahu la`i!’ A Allah }e, ako ho}e, srce tvoje u~initi nepokolebljivim. Allah poni{tava neistinu i utvr|uje istinu rije~ima Svojim; On dobro zna sva~ije misli;
25. On prima pokajanje od robova Svojih i pra{ta r|ave postupke i zna {ta radite;
26. On se odaziva onima koji vjeruju i ~ine dobra djela i obasipa ih dobrotom Svojom jo{ vi{e, a nevjernike ~eka `alosna patnja.
27. Kad bi Allah svim Svojim robovima davao opskrbu u obilju, oni bi se na Zemlji osilili, ali On je daje s mjerom, onoliko koliko ho}e, jer On dobro poznaje i vidi robove Svoje.
28. On {alje ki{u kad oni izgube svaku nadu i rasprostire blagoslov Svoj; On je za{titnik pravi i jedini dostojan hvale.
29. Jedno od znamenja Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i `ivih bi}a koja je rasijao po njima; On je kadar da ih sve sabere kad bude htio.
30. Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.
31. I vi Mu na Zemlji ne}ete mo}i uma}i i ne postoji, osim Allaha, ni pomaga~ ni za{titnik.
32. Jedno od znamenja Njegovih su la|e nalik na brda koje morem plove.
33. Ako `eli, On umiri vjetar i one na povr{ini njegovoj ostaju nepokretne – to su pouke svakom onom ko je strpljiv i zahvalan –
34. ili ih potopi, zbog grijehova koje su zaradili, - a mnogima i oprosti -,
35. da bi se oni koji pori~u dokaze Na{e uvjerili da kazni Na{oj ne mogu uma}i.
36. Sve {to vam je dato – samo je u`ivanje u `ivotu na ovom svijetu, a ono {to je u Allaha – bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara svoga se uzdaju;
37. za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih ko rasredi, opra{taju;
38. za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji molitvu obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga ~ime smo ih opskrbili udjeljuju,
39. i za one koji se odupiru onima koji ih ugnjetavaju.
40. Nepravda se mo`e uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah }e nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu ~ine.
41. Ne}e odgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu nepravdu,
42. a odgovara}e oni koji ljude tla~e i bez ikakva osnova red na Zemlji remete; njih ~eka bolna patnja.
43. Strpljivo podnostiti i pra{tati – tako treba svaki pametan postupiti.
44. Onaj koga Allah bez podr{ke ostavi ne}e poslije Njega imati nikoga da ga podr`i. I ti }e{ vidjeti kako }e nasilnici, kad do`ive patnju, povikati: "Postoji li ikakav na~In da se povratimo?"
45. I vidje}e{ kako ih poni`ene i klonule vatri izla`u, a oni je ispod oka gledaju. Oni koji su vjerovali, re}i }e: "Pravi stradalnici su oni koji na Sudnjem danu i sebe i ~eljad svoju upropaste!" A zar nevjernici ne}e neprekidno patiti!
46. Njima ne}e mo}i pomo}i oni kojima su se pored Allaha klanjali; a onaj koga je Allah bez podr{ke ostavio, taj pravog puta nije ni na{ao.
47. Odazovite se Gospodaru svome prije nego {to do|e Dan koji Allah ne}e zaustaviti. Toga Dana uto~i{ta ne}ete imati i ne}ete mo}i poricati.
48. A ako glave okrenu, - pa, Mi tebe nismo ni poslali da bude{ njihov ~uvar, ti si du`an samo da obznani{. Kad ~ovjeku damo da blagodat Na{u osjeti, on joj se obraduje, a kad ga zadesi kakva nesre}a zbog onoga {to su uradile ruke njegove, onda ~ovjek blagodati ne priznaje.
49. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara {ta ho}e! On poklanja `ensku djecu kome ho}e, a kome ho}e – mu{ku,
50. ili im daje i mu{ku i `ensku, a koga ho}e, u~ini bez poroda; On uistinu, sva zna i sve mo`e.
51. Nijednom ~ovjeku nije dato da mu se Allah obra}a osim na jednom od tri na~ina: nadahnu}em, ili iza zastora, ili da po{alje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono {to On `eli. – On je, zaista, Uzvi{en i Mudar!
52. Na takav na~in Mi i tebi objavljujemo ono {to ti se objavljuje. Ti nisi znao {ta je Knjiga niti si poznavao vjerske propise, ali smo je Mi u~inili svjetlom pomo}u kojeg upu}ujemo one robove Na{e koje `elimo. A Ti, Zaista, upu}uje{ na pravi put,
53. na put Allahov, kome pripada sve {to je na nebesima i sve {to je na Zemlji. I, eto, Allahu }e se sve vratiti!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: