Meal Seç / Sure Seç

Asr Suresi

TÜRKÇE - MUHAMMED ESED KURAN TEFSİRİ


( MUHAMMED ESED KURAN TEFSİRİ )

103 - Asr
RAHMÂN, RAHÎM ALLAH ADINA (1)

1 - Otoritelerin çoğunluğuna göre, (9. sure -Tevbe- hariç bütün surelerin başında yer alan) bu ifade Fâtiha'nın ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bu nedenle 1. ayet olarak numaralandırılmıştır. Bütün diğer örneklerde ise besmele, surelerin başında yer alır ve fakat ayet sayılmaz. Rahmân ve Rahîm ilahî sıfatlarının her ikisi de "bağışlama", "merhamet", "şefkat" anlamına gelen ve fakat daha da kapsayıcı bir mana ifade eden rahmet isminden (bu ismin masdarından) türetilmişlerdir. İlk zamanlardan bu yana İslam alimleri, bu iki terimi birbirinden ayıran anlam nüanslarını tanımlamaya çalışmışlardır. Bu açıklamaların en ikna edici ve sade olanı İbni Kayyım'a aittir (Menâr I, 48'den naklen): (Ona göre,) Rahmân terimi, Allah'ın Varlığı kavramında içkin (mündemiç) bulunan ve ondan koparılması mümkün olmayan rahmet saçıcılığı vasfını kapsarken, Rahîm, bu rahmetin O'nun mahlukatı üzerindeki tezahürünü ve onlar üzerindeki etkisini, başka bir deyişle O'nun aktivite (faaliyet) tarafını ifade eder.

        
94. sureden (Şerh) kısa bir müddet sonra nazil olmuştur
1. DÜŞÜN zamanın akıp gidişini! (1)

1 - ‘Asr terimi, ölçülebilir, birbirini izleyen devrelerden oluşan "zaman"ı gösterir (dehr ise, başı ve sonu olmayan, "sınırsız zaman"ı, yani "mutlak zaman"ı anlatır). Bu nedenle ‘asr, zamanın akıp gidişini, yeniden, bir daha yakalanamayacak olan zaman kavramını içerir.

2. Gerçek şu ki, insan ziyandadır;
3. meğer ki imana erip doğru ve yararlı işler yapanlardan olsun, (2) ve birbirlerine hakkı tavsiye edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenler-den...

2 - Lafzen, "insan, şüphesiz ziyan [için]dedir, ... edenler hariç".

KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: