Meal Seç / Sure Seç

At-Tabagun Suresi

(BOSNIAN) QURAN


64 - At-Tabagun
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji hvali Allaha, Njemu vlast i Njemu pohvala; On sve mo`e!
2. On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve {to vi radite Allah dobro vidi.
3. On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On vam obli~je daje, i likove va{e ~ini lijepim, i Njemu }e se sve vratiti.
4. On zna {ta na nebesima i na Zemlji postoji i zna {ta krijete i {ta pokazujete; Allah zna sva~ije misli.
5. Zar do vas nije doprla vijest o onima koji jo{ davno nisu vjerovali, pa su kobnost svoga iskusili - a jo{ ih i patnja nesnosna ~eka
6. zato {to su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili: "Zar da nas ljudi upu}uju?" I nisu vjerovali i glave su okretali; a Allahu niko nije potreban, Allah nije ni o kome ovisan, On je jedini hvale dostojan!
7. Nevjernici tvrde da ne}e biti o`ivljeni. Reci: "Ho}ete, Gospodara mi moga, sigurno }e te biti o`ivljeni, pa o onome {ta ste radili, doista, biti obavje{teni!" a to je Allahu lahko -,
8. zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, Allah dobro zna ono {to vi radite.
9. A onoga dana kada vas On na onom svijetu sakupi, to }e biti dan kada }e vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli. I On }e pre}i preko r|avih postupaka onoga ko je u Allaha vjerovao i dobra djela ~inio, i uv{}e ga u d`ennetske ba{~e kroz koje }e rijeke te}i; u njima }e vje~no i zauvijek boraviti. To }e uspjeh veliki biti!
10. A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete na{e poricali bi}e stanovnici u vatri; u njoj }e vje~no ostati, a to }e u`asna sudbina biti!
11. Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On }e srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti Allah sve dobro zna.
12. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako le|a okrenete, pa Poslanik Na{ je jedino du`an da jasno objavljuje.
13. Samo je Allah Bog! i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!
14. O vjernici, i me|u `enama va{im i djecom va{om, doista, imate neprijatelja, pa ih se pri~uvajte! A ako preko toga pre|ete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa i Allah pra{ta i samilostan je.
15. Imanja va{a i djeca va{a su samo isku{enje, a u Allaha je nagrada velika;
16. zato se Allaha bojte koliko god mo`ete, i slu{ajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte za svoje dobro. A oni koji budu sa~uvani gramzljivosti, bi}e ti koji }e uspjeti.
17. Ako Allahu drage volje zajam date, On }e vam ga mnogostruko vratiti i oprosti}e vam, jer Allah je blgodaran i blag.
18. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, Silni i Mudri.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: