Meal Seç / Sure Seç

Az-Zâriyât Suresi

(BOSNIAN) QURAN


51 - Az-Zâriyât
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Tako Mi onih koji pu{u sna`no,
2. i onih koji teret nose,
3. i onih koji plove lahko,
4. i onih koji naredbe sprovode, -
5. istina je, zaista, ono ~ime vam se prijeti,
6. nagrada i kazna sigurno }e biti!
7. Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva,
8. vi govorite nejednako,
9. od njega se odvra}a onaj za kog se znalo da }e se odvratiti.
10. Neka prokleti budu la`ljivci
11. koji su ,utonuli u neznanje, ravnodu{ni!
12. Oni pitaju: "Kada }e Dan sudnji?"
13. Onoga Dana kada se u vatri budu pr`ili!
14. "Iskusite kaznu svoju – to je ono {to ste po`urivali!"
15. Oni koji su se Allaha bojali – u d`ennetskim ba{~ama }e, me|u izvorima, boraviti,
16. prima}e ono {to im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela ~inili,
17. no}u su malo spavali
18. i u praskazorje oprost od grijeha molili,
19. a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi.
20. Na Zemlji su dokazi za one koji ~vrsto vjeruju,
21. a i u vama samima – zar ne vidite?
22. a na nebu je opskrba va{a i ono {to vam se obe}ava.
23. I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao {to je istina da govorite!
24. Da li je doprla do tebe vijest o uva`enih gostima Ibrahimovim
25. kada mu oni u|o{e i reko{e: "Mir vama!", i on re~e: "Mir vama, ljudi neznani!"
26. I on neprimjetno ode uku}anima svojim i donese debelo tele,
27. i prima~e im ga: "Zar ne}ete da jedete?" – upita,
28. osjetiv{i od njih u du{i zebnju. "Ne boj se!" – reko{e, i obradova{e ga dje~akom koji }e u~en biti.
29. I pojavi se se `ena njegova uzvikuju}i i po licu se udaraju}i, i re~e: "Zar ja, stara, nerotkinja?!"
30. "Tako je odredio Gospodar tvoj" – reko{e oni -, "On je Mudar i Sveznaju}i."
31. "A {ta vi ho}ete, o izaslanici?" – upita Ibrahim.
32. "Poslani smo narodu gre{nom" – reko{e –
33. "da sru~imo na njih grumenje od ilova~e,
34. svako obilje`eno u Gospodara tvoga za one koji su razvratu svaku mjeru pre{li."
35. I Mi iz njega vjernike izvedosmo –
36. a u njemu samo jednu ku}u muslimansku na|osmo –
37. i u njemu za sve one koji se boje patnje neizdr`ive znak ostavismo.
38. I o Musau, kada ga s o~iglednim dokazom faraonu poslasmo,
39. a on, uzdaju}i se u mo} svoju, okrenu glavu i re~e: "^arobnjak je ili lud!"
40. I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslu`io.
41. I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra, -
42. pored ~ega god je pro{ao, ni{ta nije po{tedio, sve je u gnjile` pretvorio.
43. I o Semudu, kad mu bi re~eno: "U`ivajte jo{ izvjesno vrijeme!"
44. I oni se oglu{i{e o nare|enje Gospodara svoga, pa ih uni{ti stra{an glas na o~i njihove,
45. i ne moga{e se ni di}i ni od kazne odbraniti.
46. I o Nuhovu narodu, davno prije; to, zaista, bija{e narod neposlu{ni!
47. Mi smo nebo mo}i Svojoj sazdali, a Mi, uistinu, jo{ neizmjerno mnogo mo`emo,
48. i Zemlju smo prostrli – tako je divan Onaj koji je prostro! –
49. i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!
50. "Zato po`urite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim;
51. ne prihvatajte drugog boga osim Allaha, ja sam vam od Njega da vas javno opomenem!"
52. I tako je bilo, ni onima prije ovih nije do{ao nijedan poslaik, a da nisu rekli: "^arobnjak je!", ili: "Lud je!"
53. zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevr{ili,
54. zato ove ostavi, prijekor ne}e{ zaslu`iti,
55. i nastavi savjetovati, savjet }e vjernicima, doista, koristiti.
56. D`inove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,
57. Ja ne tra`im od njih opskrbu niti `elim da Me hrane,
58. opskrbu daje jedino Allah, Mo}ni i Jaki!
59. A nevjernike }e sti}e kazna kao {to je stigla i one koji su bili kao oni, i neka Me ne po`uruju,
60. jer, te{ko nevjernicima na Dan kojim im se prijeti!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: