Meal Seç / Sure Seç

Nûh Suresi

(BOSNIAN) QURAN


71 - Nûh
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: "Opominji narod svoj prije nego {to ga stigne patnja nesnosna!"
2. "O narode moj," – govorio je on – "ja vas otvoreno opominjem:
3. Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslu{ni budite,
4. On }e vam grijehe va{e oprostiti i u `ivotu vas do odre|enog ~asa ostaviti, a kada Allahov odre|eni ~as do|e zaista se ne}e, neka znate, odgoditi."
5. On re~e: "Gospodaru moj, ja sam narod svoj i no}u i danju, doista, pozivao,
6. ali ga je pozivanje moje jo{ vi{e udaljilo.
7. I kad god sam ih pozivao da im oprosti{, prste su svoje u u{i stavljali i haljinama svojim se pokrivali – bili su uporni i pretjerano oholi.
8. Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,
9. a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im {aputao,
10. i govorio: ’Tra`ite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo pra{ta;
11. On }e vam ki{u obilnu slati
12. i pomo}i }e vas imanjima i sinovima, i da}e vam ba{}e, i rijeke }e vam dati.
13. [ta vam je, za{to se Allahove sile ne bojite,
14. a On vas postepeno stvara?!
15. Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,
16. i na njima Mjesec svjetlim dao, a Sunce svjetiljkom u~inio?
17. Allah vas od zemlje poput bilja stvara,
18. zatim vas u nju vra}a i iz nje }e vas sigurno izvesti.
19. Allah vam je Zemlju u~inio ravnom,
20. da biste po njoj hodili putevima prostranim.
21. Nuh re~e: "Gospodaru moj, oni mene ne slu{aju i povode se za onima ~ija bogatstva i djeca samo njihovu propast uve}avaju
22. i spletke velike snuju
23. i govore: ’Nikako bo`anstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napu{tajte!’
24. a ve} su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inad`ijama, samo propast pove}aj!"
25. I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru }e biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomaga}a ne}e na}i.
26. I Nuh re~e: "Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,
27. jer, ako ih ostavi{, oni }e robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo }e gre{nika i nevjernika ra|ati!
28. Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj u|e, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast pove}aj!"
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: