Meal Seç / Sure Seç

ən-Nəsr Suresi

(AZERBAIJANI) QURAN


110 - ən-Nəsr
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
        
ən-Nəsr (Kömək) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)
1. (Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər (Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman;
2. İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını gördüyün zaman
3. Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et (Onu bütün naqis sifətlərdən uzaq tutub pak bil, "Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdikə" kəlməsini de) və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: