Meal Seç / Sure Seç

KAF Suresi

KURAN ( TÜRKÇE ALFABELİ ARAPÇA )


50 - KAF
Bismillahirrahmanirrahim
        
1. Kaf vel kur'anil mecid
2. Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey'un acib
3. E iza mitna ve kunna turaba zalike rac'um beıyd
4. Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz
5. Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric
6. E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc
7. Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic
8. Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib
9. Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd
10. Ven nahle basikatil leha tal'un nedıyd
11. Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc
12. Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud
13. Ve aduv ve fir'avnu ve ıhvanu lut
14. Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd
15. E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid
16. Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid
17. İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd
18. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid
19. Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd
20. Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd
21. Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid
22. Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid
23. Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid
24. Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid
25. Mennaıl lil hayri mu'teim murib
26. Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid
27. Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd
28. Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd
29. Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid
30. Yevme nekulu li cehenneme helimtele'ti ve tekulu hel mim mezid
31. Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd
32. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz
33. Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib
34. Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud
35. Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid
36. Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys
37. İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve şehid
38. Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub
39. Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub
40. Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud
41. Vestemı'yevme yunadil munadi mim mekanin karib
42. Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc
43. İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr
44. Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir
45. Nahnu a'lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur'ani mey yehafu veıyd
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: