Meal Seç / Sure Seç

الواقعة Suresi

(PERSIAN) QURAN BY FULADVAND


( BY FULADVAND )

56 - الواقعة
به نام خداوند رحمتگر مهربان)
        
1. آن واقعه چون وقوع يابد
2. [كه] در وقوع آن دروغى نيست
3. پست‏كننده [و] بالابرنده است
4. چون زمين با تكان [سختى] لرزانده شود
5. و كوهها [جمله] ريزه ريزه شوند
6. و غبارى پراكنده گردند
7. و شما سه دسته شويد
8. ياران دست راست كدامند ياران دست راست
9. و ياران چپ كدامند ياران چپ
10. و سبقت‏گيرندگان مقدمند
11. آنانند همان مقربان [خدا]
12. در باغستانهاى پر نعمت
13. گروهى از پيشينيان
14. و اندكى از متاخران
15. بر تختهايى جواهرنشان
16. كه روبروى هم بر آنها تكيه داده‏اند
17. بر گردشان پسرانى جاودان [به خدمت] مى‏گردند
18. با جامها و آبريزها و پياله[ها]يى از باده ناب روان
19. [كه] نه از آن دردسر گيرند و نه بى‏خرد گردند
20. و ميوه از هر چه اختيار كنند
21. و از گوشت پرنده هر چه بخواهند
22. و حوران چشم‏درشت
23. مثل لؤلؤ نهان ميان صدف
24. [اينها] پاداشى است براى آنچه مى‏كردند
25. در آنجا نه بيهوده‏اى مى‏شنوند و نه [سخنى] گناه‏آلود
26. سخنى جز سلام و درود نيست
27. و ياران راست‏ياران راست كدامند
28. در [زير] درختان كنار بى‏خار
29. و درختهاى موز كه ميوه‏اش خوشه خوشه روى هم چيده است
30. و سايه‏اى پايدار
31. و آبى ريزان
32. و ميوه‏اى فراوان
33. نه بريده و نه ممنوع
34. و همخوابگانى بالا بلند
35. ما آنان را پديد آورده‏ايم پديد آوردنى
36. و ايشان را دوشيزه گردانيده‏ايم
37. شوى دوست همسال
38. براى ياران راست
39. كه گروهى از پيشينيانند
40. و گروهى از متاخران
41. و ياران چپ كدامند ياران چپ
42. در [ميان] باد گرم و آب داغ
43. و سايه‏اى از دود تار
44. نه خنك و نه خوش
45. اينان بودند كه پيش از اين ناز پروردگان بودند
46. و بر گناه بزرگ پافشارى مى‏كردند
47. و مى‏گفتند آيا چون مرديم و خاك واستخوان شديم واقعا [باز] زنده مى‏گرديم
48. يا پدران گذشته ما [نيز]
49. بگو در حقيقت اولين و آخرين
50. قطعا همه در موعد روزى معلوم گرد آورده شوند
51. آنگاه شما اى گمراهان دروغپرداز
52. قطعا از درختى كه از زقوم است‏خواهيد خورد
53. و از آن شكمهايتان را خواهيد آكند
54. و روى آن از آب جوش مى‏نوشيد
55. [مانند] نوشيدن اشتران تشنه
56. اين است پذيرايى آنان در روز جزا
57. ماييم كه شما را آفريده‏ايم پس چرا تصديق نمى‏كنيد
58. آيا آنچه را [كه به صورت نطفه] فرو مى‏ريزيد ديده‏ايد
59. آيا شما آن را خلق مى‏كنيد يا ما آفريننده‏ايم
60. ماييم كه ميان شما مرگ را مقدر كرده‏ايم و بر ما سبقت نتوانيد جست
61. [و مى‏توانيم] امثال شما را به جاى شما قرار دهيم و شما را [به صورت] آنچه نمى‏دانيد پديدار گردانيم
62. و قطعا پديدار شدن نخستين خود را شناختيد پس چرا سر عبرت گرفتن نداري
63. آيا آنچه را كشت مى‏كنيد ملاحظه كرده‏ايد
64. آيا شما آن را [بى‏يارى ما] زراعت مى‏كنيد يا ماييم كه زراعت مى‏كنيم
65. اگر بخواهيم قطعا خاشاكش مى‏گردانيم پس در افسوس [و تعجب] مى‏افتد
66. [و مى‏گوييد] واقعا ما زيان زده‏ايم
67. بلكه ما محروم شدگانيم
68. آيا آبى را كه مى‏نوشيد ديده‏ايد
69. آيا شما آن را از [دل] ابر سپيد فرود آورده‏ايد يا ما فرودآورنده‏ايم
70. اگر بخواهيم آن را تلخ مى‏گردانيم پس چرا سپاس نمى‏داريد
71. آيا آن آتشى را كه برمى‏افروزيد ملاحظه كرده‏ايد
72. آيا شما [چوب] درخت آن را پديدار كرده‏ايد يا ما پديدآورنده‏ايم
73. ما آن را [مايه] عبرت و [وسيله] استفاده براى بيابانگردان قرار داده‏ايم
74. پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى
75. نه [چنين است كه مى‏پنداريد] سوگند به جايگاه‏هاى [ويژه و فواصل معين] ستارگان
76. اگر بدانيد آن سوگندى سخت بزرگ است
77. كه اين [پيام] قطعا قرآنى است ارجمند
78. در كتابى نهفته
79. كه جز پاك‏شدگان بر آن دست ندارند
80. وحيى است از جانب پروردگار جهانيان
81. آيا شما اين سخن را سبك [و سست] مى‏گيريد
82. و تنها نصيب خود را در تكذيب [آن] قرار مى‏دهيد
83. پس چرا آنگاه كه [جان شما] به گلو مى‏رسد
84. و در آن هنگام خود نظاره گريد
85. و ما به آن [محتضر] از شما نزديكتريم ولى نمى‏بينيد
86. پس چرا اگر شما بى‏جزا مى‏مانيد [و حساب و كتابى در كار نيست]
87. اگر راست مى‏گوييد [روح] را برنمى‏گردانيد
88. و اما اگر [او] از مقربان باشد
89. [در] آسايش و راحت و بهشت پر نعمت [خواهد بود]
90. و اما اگر از ياران راست باشد
91. از ياران راست بر تو سلام باد
92. و اما اگر از دروغزنان گمراه است
93. پس با آبى جوشان پذيرايى خواهد شد
94. و [فرجامش] درافتادن به جهنم است
95. اين است همان حقيقت راست [و] يقين
96. پس به نام پروردگار بزرگ خود تسبيح گوى
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: