Meal Seç / Sure Seç

Al­-Ahzâb Suresi

(BOSNIAN) QURAN


33 - Al­-Ahzâb
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. O Vjerovjesni~e, Allaha se boj, a nevjernike i licemjere ne slu{aj – Allah, uistinu, sve zna i mudar je –
2. i slijedi ono {to ti Gospodar tvoj objavljuje – Allah dobro zna ono {to vi radite –
3. i u Allaha se pouzdaj, Allah je za{titinik dovoljan!
4. Allah nijednom ~ovjeku dva srca u njedrima njegovim nije dao, a ni `ene va{e, od kojih se ziharom rastavljate, materama va{im nije u~inio, niti je posinke va{e sinovima va{im u~inio. To su samo va{e rije~i, iz usta va{ih, a Allah istinu govori i na pravi put izvodi.
5. Zovite ih po o~evima njihovim, to je kod Allah ispravnije. A ako ne znate imena o~eva njihovih, pa, bra}a su va{a po vjeri i {ti}enici su va{i. Nije grijeh ako u tome pogrije{ite, grijeh je ako to namjerno u~inite; a Allah pra{ta i samilostan je.
6. Vjerovjesnik treba da bude pre~i vjernicima nego oni sami sebi, a `ene njegove su – kao majke njihove. A srodnici, po Allahovoj Knjizi, pre~i su jedni drugima od ostalih vjernika i muhad`ira; prijateljima svojim mo`ete oporukom ne{to da ostavite. To u Knjizi pi{e.
7. Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musaa, i od Isaa, sina Merjemina smo ~vrst zavjet uzeli
8. da bi On mogao da pozove na odgovornost vjerovjesnike za ono {to su govorili; a nevjernicima je On pripremio bolnu patnju.
9. O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama kada su do vas vojske do{le, pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, a i vojske koje vi niste vidjeli – a Allah dobro vidi {ta vi radite –
10. kad su vam do{le i odozgo i odozdo , a du{a do{la do grkljana, i kad ste o Allahu sva{ta pomi{ljali, -
11. tada su vjernici bili u isku{enje stvaljeni i ne mogu biti gore uznemireni,
12. kad su licemjeri i oni bolasna srca govorili: "Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obe}avali!"
13. kad su neki me|u njima rekli: "O stanovnici Jesriba, ovdje vam nema stanka, zato se vratite!", a drugi me|u njima su tra`ili dopu{tenje od Vjerovjesnika i govorili: "Ku}e su na{e neza{ti}ene!" – a nisu bile neza{ti}ene, ve} su oni htjeli da se izvuku.
14. A da su im sa raznih strana prodrli i da su potom od njih da opet postanu mnogobo{ci, oni bi to, ne dvoume}i oko toga, brzo u~inili,
15. a bili su se jo{ prije Allahu obavezali da ne}e uzmicati, - a za Allahu datu obavezu }e se odgovarati!
16. Reci: "Ako bje`ite od smrti ili pogibije, bje`anje vam ne}e pomo}i, opet }ete samo kratko u`ivati."
17. Reci: "Ko }e vas od Allha za{titi ako On ho}e da vas zlo sna|e, ili, ko vam mo`e nauditi ako On `eli da vam milost uka`e?" Osim Allaha, oni ne}e na}i sebi ni za{titinika ni pomaga~a.
18. Allah dobro zna one me|u vama koji su druge zadr`avali i prijateljima svojim govorili: "Priklju~ite se nama!" a samo su neki u boj i{li
19. ne `ele}i da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidi{ ih kako gledaju u tebe kolutaju}i svojim o~ima kao pred smrt onesvije{}eni; ~im strah mine, oni vas psuju svojim o{trim jezicima, {krti da u~ine bilo kakvo dobro. Oni ne vjeruju, i zato }e Allah djela njihova poni{titi; a to je Allahu lahko.
20. Oni misle da saveznici jo{ nisu oti{li. A kad bi saveznici opet do{li, najdra`e bi im bilo da su me|u beduinima u pustinji i da se raspituju za vas; a da s vama ostanu, malo bi se borili.
21. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji ~esto Allaha spominje.
22. A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: "Ovo je ono {to su nam Allah i Poslanik Njegov obe}ali, i Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili!" – i to im je samo u~vrstilo vjerovanje i predanost.
23. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to o~ekuju – nisu ni{ta izmjenili
24. da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost, a da, ako ho}e, stavi na muke licemjere ili da im oprosti, Allah zaista pra{ta i samilostan je.
25. Allah je nevjernike pune srd`be odbio, - nisu nimalo uspjeli -, i vjernike je Allah borbe po{tedio, - Allah je, uistinu, mo}an i silan -,
26. a sljedbenike Knjige, koji su ih pomagali, iz utvrda njihovih je izveo, i strah u srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao su`nje uzeli,
27. i dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova, i zemlju kojom prije niste hodali; Allah sve mo`e.
28. O Vjerovjesni~e, reci `enama svojim: "Ako `elite `ivot na ovom svijetu i njegov sjaj, onda se odlu~ite, da}u vam pristojnu otpremu i lijepo }u vas otpustiti.
29. A ako `elite Allaha, i Poslanika Njegova, i onaj svijet, - pa, Allah je, doista, onima me|u vama koji ~ine dobra dejla pripremio nagradu veliku."
30. O `ene Vjerovjesnikove, ako bi koja od vas o~it grijeh u~inila, kazna bi joj udvostru~ena bila, a to je Allahu lahko;
31. a onoj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra djela ~inila – da}emo nagradu dvostruku i pripremi}emo joj opskrbu plemenitu.
32. O `ene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge `ene! Ako se Allah bojite, na sebe pa`nju govorom ne skre}ite, pa da u napast do|e onaj ~ije je srce bolesno, i neusiljeno govorite!
33. U ku}ama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavaljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slu{ajte! Allah `eli da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno o~isti.
34. I pamtite Allahove ajete i mudrost, koja se kazuje u domovima va{im; Allah je, uistinu, dobar i sve zna.
35. Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslu{nim mu{karcima i poslu{nim `enama, i iskrenim mu{karcima i iskrenim `enama, i strpljivim mu{karcima i strpljivim `enama, i poniznim mu{karcima i poniznim `enama, i mu{karcima koji dijele zekat i `enama koje dijele zekat i mu{karcima koji poste i `enama koje poste, i mu{karcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i `enama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i mu{karcima koji ~esto spominju Allaha i `enama koje ~esto spominju Allaha, - Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.
36. Kada Allah i Posalnik Njegov ne{to odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom naho|enju postupe. A ko Allaha i Njegova Posalnika ne poslu{a, taj je sigurno skrenu s pravog uta.
37. A kad ti re~e onome kome je Allah milost darovao, a kome si i ti dobro u~inio: "Zadr`i `enu svoju i boj se Allaha!" - u sebi si skrivao ono {to }e Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a pre~e je da se Allaha boji{. I po{to je Zejd s njoj `ivio i od nje se razveo, Mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustru~avali vi{e da se `ene `enama posinaka svojih kad se oni od njih razvedu – kako Allah odredi, onako treba da bude.
38. Vjerovjesniku nije te{ko da ~ini ono {to mu Allah odredi jer takav je bio Allahov propis i za one koji su prije bili i nestali, - a Allahova zapovijed je odredba kona~na –
39. za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allah, nisu bojali. – A dovoljno je to {to }e se pred Allahom ra~un polagati!
40. Muhammed nije roditelj nijednom od va{ih ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna.
41. O vjernici, ~esto Allaha spominjite i hvalite,
42. i ujutro i nave~e Ga veli~ajte,
43. On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svj etlo izveo – On je prema vjernicima samilostan -,
44. a na Dan kad oni pred Njega stanu, On }e ih pozdravljati sa: "Mir vama"!, i On im je pripremio nagradu plemenitu.
45. O vjerovjesni~e, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje,
46. da – po Njegovom nare|enju – poziva{ k Allahu, i kao svjetiljku koja sija.
47. I obraduj vjernike da }e Allah na njih veliku milost prosuti,
48. a ne slu~aj nevjernike i licemjere, i na uvrede njihove pa`nju ne obra}aj i u Allah se pouzdaj, Allah je dovoljan kao za{titinik.
49. O vjernici, kad se vjernicama o`enite, a onda ih, prije stupanja u bra~ni odnos, pustite, one nisu du`ne da ~ekaju odre|eno vrijeme koje }ete vi brojati, ve} ih darujte i lijepo ih otpremite.
50. O Vjerovjesni~e, Mi smo ti dozvolili da budu `ene tvoje one kojima si dao vjen~ane darove njihove, i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i k}eri amid`a tvojih, i k}eri tetaka tvojih po ocu, i k}eri daid`a tvojih, i k}eri tetaka tvojih po materi koje su se s tobom iselile, i samo tebi, a ne ostalim vjernicima - `enu-vjernicu koja sebe pokloni Vjerovjesniku, ako Vjerovjesnik ho}e da se njome o`eni – da ti ne bi bilo te{ko. Mi znamo {ta smo propisali vjernicima kada je rije~ o `enama njihovim i o onima koje su u vlasni{tvu njihovu. – A Allah pra{ta i samilostan je.
51. Mo`e{ zanemariti one me|u njima koje ho}e{ i mo`e{ pozvati sebi onu koju ho}e{, a mo`e{ zatra`iti onu koju si udaljio, nijedno od toga nije tvoj grijeh. Najlak{e }e tako one radosne biti i ne}e se `alostiti i tako }e sve onim {to im ti daje{ zadovoljne biti – a Allah zna {ta je u srcima va{im; Allah zna svi blag je.
52. Odsada ti nisu dopu{tene druge `ene, ni da umjesto njih neku drugu ume{, makar te i zadivila ljepota njihova, osim onih koje postanu robinje tvoje. – A Allah na sve motri.
53. O vjernici, ne ulazite u sobe Vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela, ali ne da ~ekate da se ono zgotivi; tek kad budete pozvani, onda u|ite, i po{to jedete, razi|ite se ne upu{taju}i se jedni sa drugima u razgovor. To smeta Vjerovjesniku, a on se stidi da vam to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako od njih ne{to tra`ite, tra`ite to od njih iza zastora. To je ~istije i za va{a i za njihova srca. Vama nije dopu{teno da Allahova Poslanika uznemirujete niti da se `enama njegovim poslije smrti njegove ikada o`enite. To bi, uistinu, kod Allaha, bio velik grijeh!
54. Iznosili vi o tome {ta u javnost ili to u sebi krili, pa, Allah sve zna.
55. Njima nije grijeh da budu otkrivene pred o~evima svojim, i sinovima svojim, i bra}om svojom, i sinovima bra}e svoje, i sinovima sestara svojih, i `enama vjernicama, i pred onima koje su u vlasni{tvu njihovu. I Allaha se bojte, jer Allahu, doista, nije skriveno ni{ta.
56. Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljate ga i vi i {aljite mu pozdrav!
57. One koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrije|ali Allah }e i na ovom i na onom svijetu prokleti, i sramnu im patnju pripremiti.
58. A oni koji vjernike i vjernice vrije|aju, a oni to ne zaslu`uju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.
59. O Vjerovjesni~e, reci `enama svojim, i k}erima svojim, i `enama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako }e se najlak{e prepoznati pa ne}e napastovane biti. A Allah pra{ta i samilostan je.
60. Ako se licemjeri i oni ~ija su srca bolesna i oni koji po Medini {ire la`i – ne okane, Mi }emo ti vlast nad njima prepustiti i oni }e samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati –
61. prokleti neka su! Gdje god da se na|u, neka budu uhva}eni i ubijeni
62. prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za one koji su bili i nestali! A ti ne}e{ u Allahovu zakonu izmjene na}i.
63. Ljudi te pitaju o Smaku svijeta, reci: "To jedino Allah zna!" A ti ne zna{, mo`da je Smak svijeta blizu!
64. Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio,
65. u njemu }e vje~no i zauvijek boraviti, ni za{titinika ni pomaga~a ne}e na}i.
66. Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govori}e: "Kamo sre}e da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slu{ali!’
67. I govori}e: "Gospodaru na{, mi smo prvake na{e i starje{ine na{e slu{ali, pa su nas oni s pravog puta odveli;
68. Gospodaru na{, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim!"
69. O vjernici, ne budite kao oni koji su Musaa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio onoga {to su govorili, i on kod Allaha ugled u`iva.
70. O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu,
71. On }e vas za va{a dobra djela nagraditi i grijehe vam va{e oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – posti}i }e ono {to bude `elio.
72. Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo ~ovjek – a on je, zaista, prema sebi nepravedan i lakosmislen -,
73. da bi Allah licemjere i licemjerke, i mnogobo{ce i mnogobo{ke kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio. A Allah pra{ta i samilostan je.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: