Meal Seç / Sure Seç

Al-Hashr Suresi

(BOSNIAN) QURAN


59 - Al-Hashr
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Allaha hvali sve {to je na nebesima i {to je na Zemlji. On je Silni i Mudri!
2. On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da }e oti}i, a oni su mislili da }e ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna do{la odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio; vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su ru{ili. Zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni!
3. Da nije bio ve} odredio da }e biti protjerani, Allah bi ih jo{ na ovom svijetu kaznio; ali, njih na onom svijetu ~eka patnja u ognju
4. zato {to su se Allahu i Poslaniku Njegovu suprostavljali; a onoga ko se Allahu suprostavi Allah }e, zaista, strahovito kazniti.
5. To {to ste neke palme posjekli ili ih da uspravno stoje ostavili – Allahovom voljom ste u~inili, i zato da On nevjernike ponizi.
6. A vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi onoga {to je Allah od njih, kao plijen, darovao Polaniku Svome, nego, Allah prepu{ta vlast poslanicima Svojim nad onima nad kojima On ho}e; Allah sve mo`e.
7. Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah Poslaniku Svome daruje pripada: Allahu i Poslaniku njegovu, i bli`njim njegovim, i siro~adi, i siromasima, i putnicima-namjernicima – da ne bi prelazilo iz ruku u ruke bogata{a va{ih; ono {to vam Poslanik kao nagradu da to uzmite, a ono {to vam zabrani ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito ka`njava -,
8. i siroma{nim muhad`irima koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i imovine svoje li{eni, koji `ele da Allahovu milost i naklonost steknu, i Allaha i Poslanika Njegova pomognu, - to su, zaista, pravi vjernici -,
9. i onima koji su Medinu za `ivljenje izabrali i domom prave vjere jo{ prije njih je u~inili; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato {to im se daje, ne osje}aju, i vi{e vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se u~uvaju lakomosti, oni }e sigurno uspjeti.
10. Oni koji poslije njih dolaze – govore: "Gospodaru na{, oprosti nama o bra}i na{oj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima na{im bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru na{, ti si, zaista, dobar i milostiv!"
11. Zar ne vidi{ kako licemjeri govore svojim prijateljima, sljedbenicima Knjige koji ne vjeruju: "Ako budete protjerani, mi }emo sigurno s vama po}i i kad se bude ticalo vas, nikada se nikome ne}emo pokoriti; a ako budete napadnuti, sigurno }emo vam u pomo} prite}i" – a Allah je svjedok da su oni, zaista, la{ci:
12. ako bi bili protjerani, oni ne bi s njima po{li; ako bi bili napadnuti, oni im ne bi u pomo} pritekli; a ako bi im u pomo} pritekli, sigurno bi pobjegli, i oni bi bez pomo}i ostali.
13. Oni se vi{e boje vas nego Allaha, zato {to su oni ljudi nerazumni.
14. Samo u utvr|enim gradovima ili iza zidina, oni se protiv vas smiju skupno boriti. Oni su junaci u me|usobnim borbama. Ti misli{ da su oni slo`ni, me|utim srca su njihova razjedinjena, zato {to su oni ljudi koji nemaju pameti.
15. Sli~ni su onima koji su, tu nedavno, svu pogubnost postupaka svojih iskusili – njih ~eka nesnosna patnja;
16. sli~ni su {ejtanu kad ka`u ~ovjeku: "Budi nevjernik!" – pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: "Ti se mene vi{e ne ti~e{, ja se, zaista, Allaha, Gospodara svjetova, bojim!"
17. Obojicu ih na kraju ~eka vatra, u kojoj }e vje~no boraviti, a to }e biti kazna za sve nevjernike.
18. O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki ~ovjek gleda {ta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna {ta radite.
19. I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On u~inio da sami sebe zaborave; to su pravi gre{nici.
20. Nisu jednaki stanovnici d`ehennema i stanovnici d`enneta; stanovnici d`enneta }e ono {to `ele posti}i.
21. Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopo{tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.
22. On je Allah – nema drugog boga osim Njega -, On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni!
23. On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga obezbje|uje, Onaj koji nad svi bdi, Silni, Uzvi{eni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!
24. On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ni~ega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljep{a imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: