Meal Seç / Sure Seç

At-Takwîr Suresi

(BOSNIAN) QURAN


81 - At-Takwîr
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Kada sunce sjaj izgubi,
2. i kada zvijezde popadaju,
3. i kada se planine pokrenu,
4. i kada steone kamile bez pastira ostanu,
5. i kada se divlje `ivotinje saberu,
6. i kada se mora vatrom napune,
7. i kada se du{e sa tijelima spare,
8. i kada `iva sahranjena djevoj~ica bude upitana
9. zbog kakve krivice je umorena,
10. i kada se listovi razdijele,
11. i kada se nebo ukloni,
12. i kada se d`ehennem raspali,
13. i kada se d`ennet pribli`i –
14. svako }e saznati ono {to je pripremio,
15. I kunem se zvijezdama – koje se skrivaju,
16. koje se kre}u i iz vida gube,
17. i no}i kad ona veo di`e,
18. i zorom kada di{e, -
19. Kur’an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,
20. mo}nog, od Gospodara svemira cijenjenog,
21. kome se drugi pot~injavaju, tamo pouzdanog!
22. A drug va{ nije lud:
23. on ga je na obzorju jasnom vidio
24. i, kada je u pitanju Objava, on nije {krt
25. i Kur’an nije prokletog {ejtana govor,
26. pa kuda onda idete?!
27. Kur’an je samo pouka svjetovima,
28. onome od vas koji ho}e da je na pravom putu,
29. a vi ne mo`ete ni{ta htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, ne}e!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: