Meal Seç / Sure Seç

Âl-'Imrân Suresi

(BOSNIAN) QURAN


3 - Âl-'Imrân
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Elif–lam–mim
2. Allah je – nema boga osim Njega -
3. ivi i Vje~ni!
4. 3. On tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvr|uje, a Tevrat i Ind`il objavio je
5. 4. jo{ prije, kao putokaz ljudima, a objavio je i ostale koje rastavljaju istinu od neistine. One koji u Allahove rije~i ne vjeruju ~eka te{ka patnja; - a Allaha je silan i stog.
6. 5. Allahu ni{ta nije tajna ni na Zemlji ni na nebu!
7. 6. On vas oblikuje u matericama kako On ho}e; nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!
8. 7. On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su galvnina Knjige, a drugi su manje jasni. Oni ~ija su srca pokvarena - `eljni smutnje i svog tuma~enja – slijede one {to su manje jasni. a tuma~enje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upu~eni govore: "Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara na{eg!" – A samo razumom obdareni shva}aju.
9. 8. "Gospodaru na{, ne dopusti srcima na{im da skrenu, kada si nam ve} na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!
10. 9. Gospodaru na{, Ti }e{ sakupiti sve ljude na Dan u koji nema nikakve sumnje." – Allah }e, zaista, odr`ati obe}anje.
11. 10. One koji ne vjeruju – od Allahove kazne ne}e nimalo odbraniti ni imeci njihovi, ni djeca njihova, i oni }e biti gorivo za vatru,
12. 11. bi}e im kao faraonovim ljudima i onima prije njih: oni su dokaze Na{e smatrali la`nim, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih uni{tio. – A Allah ka`njava vrlo o{tro.
13. 12. Reci onima koji ne}e da vjeruju: "Bi}ete pobije|eni i u d`ehennemu okupljeni, a on je grozno boravi{te!"
14. 13. Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja se borila na Allahovu putu, i drugoj, nevjerni~koj, kojoj se ~inilo da pred sobom ima dva puta vi{e protivnika. A Allah Svojom pomo}i ~ini mo}nim onoga koga On ho}e. To je, zaista, dalekovidna pouka.
15. 14. Ljudima se ~ini da je lijepo samo ono za ~im `ude: `ene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u `ivotu na ovom svijetu; a najljep{e mjesto povratka je u Allaha.
16. 15. Reci: "Ho}ete li da vam ka`em {ta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili ima}e u Gospodara svoga d`ennetske ba{~e, kroz koje }e rijeke te}i, u njima }e vje~no boraviti, i ~iste `ene, i Allahovu naklonost" – a Allah dobro poznaje robove Svoje, -
17. 16. oni koji budu govorili: ’Gospodaru na{, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe na{e i sa~uvaj nas patnje u ognju!’;
18. 17. oni koju budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu poslu{ni, i oni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim ~asovima no}i za oprost molili."
19. 18. Allah svjedo~i da nema drugog boga osin Njega, - a i meleki i u~eni -, i da On postupa pravedno. – Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!
20. 19. Allahu je prava vjera jedino – islam. a podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba{ onda kada im je do{lo saznanje, i to iz me|usobne zavisnosti. A sa onima koji u Allahove rije~i ne budu vjerovali Allah }e brzo obra~unati.
21. 20. Ako se oni budu prepirali s tobom, reci: "Ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede." I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: "Primite islam!" Ako prime islam, onda su na pravom putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da poziva{. – A Allah dobro vidi robove Svoje.
22. 21. Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike, ni krive ni du`ne, ubijali, a ubijaju i ljude koji tra`e da se postupa pravedno, navijesti bolnu patnju.
23. 22. To su oni ~ija djela ne vrijede ni na ovom ni na onom svijetu; i niko im ne}e prite}i u pomo}.
24. 23. Zar ne vidi{ kako neki od njih kojima je dat dio Knjige odbijaju, kad budu pozvani, da im sudi Allahova Knjiga – a oni ionako glave okre}u –
25. 24. zato {to govore: "Vatra nas ne}e pr`iti ve} samo nekoliko dana", - a la`i koje izmi{lju u vjerovanju njihovom obmanjuju ih.
26. 25. A {ta }e biti onoga Dana, u koji nema nikakve sumnje, kada ih sakupimo i kada svako dobije ono {to je zaslu`io, kada im ne}e biti u~injeno na`ao?
27. 26. Reci: "O Allahu, koji svu vlast ima{, Ti vlast onome kome ho}e{ daje{, a oduzima{ je od onoga od koga ho}e{.; Ti onoga koga ho}e{ uzvisuje{, a onoga koga ho}e{ unizuje{; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve mo`e{!
28. 27. Ti uvodi{ no} u dan, i uvodi{ dan u no}; Ti od ne`ivog stvara{ `ivo, i od `ivog ne`ivo; Ti opskrbljuje{ koga ho}e{, bez ra~una."
29. 28. Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a onoga ko to ~ini - Allah ne}e {tititi. To u~inite jedino da biste se od njih sa~uvali. Allah vas podsje}a na Sebe i Allahu se vra}a sve!
30. 29. Reci: "Skrivali vi ono {to je u srcima va{im ili to javno pokazivali, Allah to zna. On zna sve {to je na nebesima i {to je na Zemlji, - Allah je svemo}an.
31. 30. Onoga dana kada svaki ~ovjek pred sobom na|e dobro djelo koje je uradio i r|avo djelo koje je u~inio – po`elje}e da se izme|u njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsje}a i Allah je milostiv prema Svojim robovima.
32. 31. Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas }e Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" – a Allah pra{ta i samilostan je.
33. 32. Reci: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!" A ako oni glave okrenu – pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.
34. 33. Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom –
35. 34. sve porod jedan do drugog -, a Allah sve ~uje i sve zna.
36. 35. Kada Imranova `ena re~e: "Gospodaru moj, ovo {to je u trbuhu mome je zavjetujem samo na slu`bu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve ~uje{ i zna{!"
37. 36. poslije ona, kada je rodila, re~e: "Gospodaru moj, rodila sam `ensko", - a Allah dobro zna {ta je rodila -, "a `ensko nije kao mu{ko; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog {ejtana."
38. 37. I Gospodar njezin primi je lijepo i u~ini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja. Kad god bi joj Zekerijja u hram u{ao, kod nje bi hrane na{ao. "Odakle ti ovo, o Merjema?" – on bi upitao, a ona bi odgovorila: "Od Allaha, Allah onoga koga ho}e opskrbljuje bez muke."
39. 38. Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: "Gospodaru moj," – re~e – "podari mi od Sebe ~estita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odaziva{!"
40. 39. I dok se on u hramu stoje}i molio, meleki ga zovnu{e: "Allah ti javlja radosnu vijest: rodit }e ti se Jahja, koji }e u Allahovu knjigu vjerovati, i koji }e prvak biti, i ~edan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih."
41. 40. "Gospodaru moj," – re~e – "kako }e imati sina kada me starost ophrvala, a i `ena mi je nerotkinja?" – "Eto tako", - re~e On -, "Allah ~ini {to On ho}e".
42. 41. "Gospodaru moj," – zamoli on – "daj mi neki znak!" – "Znak }e biti" – re~e – {to tri dana s ljudima ne}e{ mo}i govoriti, osim znakovima. I ~esto spominji Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana i izjutra!"
43. 42. I kada meleki reko{e: "O Merjema, tebe je Allah odabrao i ~istom stvorio, i boljom od svih `ena na svijetu u~inio.
44. 43. O Merjema, budi poslu{na svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!"
45. 44. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio me|u njima kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji }e se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio me|u njima kad su se prepirali.
46. 45. A kada meleki reko{e: "O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rije~: ime }e mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bi}e vi|en i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih;
47. 46. on }e govoriti ljudima jo{ u kolijevci, a i kao odrastao, i bi}e ~estit",-
48. 47. ona re~e: "Gospodaru moj, kako }u imati dijete kada me nijedan mu{karac nije dodirnuo?" – "Eto tako", - re~e -, "Allah stvara {to On ho}e. Kada ne{to odlu~i, On samo za to rekne: ’Budi!’ – i ono bude."
49. 48. I pou~i}e ga pismu i mudrosti, i Tevratu i Ind`ilu,
50. 49. i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: "Donosim vam dokaz od Gospodara va{eg: napravi}u vam od ilova~e ne{to poput ptice i puhnu}u u nju, i bi}e, voljom Allahovom, prava ptica. I iscjeli}u slijepa od ro|enja, i gubava, i o`ivljava}u mrtve, voljom Allahovom, i kaziva}u vam {ta jedete i {ta u domovima gomilate; to }e, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete;
51. 50. i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim ne{to {to vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokza od Gospodara va{eg, - zato se Allaha bojte i mene slu{ajte -,
52. 51. Allah je diosta i moj i va{ Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je pravi put!"
53. 52. A kada se Isa uvjerio da oni ne}e da vjeruju, uzviknuo je: "Koji }e biti pomaga~i moji na Allahovom putu?" – "Mi", - reko{e u~enici, - "mi }emo biti pomaga~i Allahove vjere, a ti budi svjedok da smo mi poslu{ni Njemu.
54. 53. Gospodaru na{, mi u ono {to Ti objavljuje{ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upi{i me|u vjernike!"
55. 54. I nevjernici po~e{e smi{ljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.
56. 55. I kada Allah re~e: "O Isa, du{u }e ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasi}u te od nevjernika i u~ini}u da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni }ete se, poslije, svi povratiti i Ja }u vam o onome u ~emu se niste slagali presuditi:
57. 56. one koji ne budu vjerovali na stra{ne muke }u udariti i na ovom i na onom svijetu i niko im ne}e mo}i pomo}i."...
58. 57. A onima koji budu vjerovali i dobra djela ~inili, On }e njima punu nagradu dati. – Allah ne voli nasilnike.
59. 58. Ovo {to ti kazujemo jesu ajeti i Kur’an mudri.
60. 59. Isaov slu~aj je u Allaha isti kao i slu~aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" – i on bi.
61. 60. Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!
62. 61. A onima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, po{to si ve} pravu istinu saznao, ti reci: "Hodite, pozva}emo sinove na{e i sinove va{e, i `ene na{e i `ene va{e, a do}i }emo i mi, pa }emo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati!"
63. 62. To je, zaista, kazivanje i nema boga osim Allaha! – a Allah je, doista, Silan i Mudar.
64. 63. A ako oni glave okrenu – pa, Allah sigurno dobro zna smutljivce.
65. 64. Reci: "O sljedbenici Knjige, do|ite da se okupimo oko jedne rije~i i nama i vama zajedni~ke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne dr`imo!" Pa ako oni ne pristanu, vi recite: "Budite svjedoci da smo mi muslimani!"
66. 65. O sljedbenici Knjige, za{to se o Ibrahimu prepirete, pa zar Tevrat i Ind`il nisu objavljeni poslije njega? Za{to ne shvatite?
67. 66. Vi raspravljate o onome o ~emu ne{to i znate, a za{to raspravljate o onome o ~emu ni{ta ne znate? Allah zna, a vi ne znate!
68. 67. Ibrahim nije bio ni Jevrej ni kr{}anin, ve} pravi vjernik, vjerovao je u Boga jednoga, i nije bio idolopoklonik.
69. 68. Ibrahimu su od ljudi najbli`i od ljudi oni koji su ga slijedili, zatim ovaj vjerovjesnik i vjernici. – A Allah je za{titnik vjernika.
70. 69. Neki sljedbenici Knjige jedva bi do~ekali da vas na stranputicu odvedu; me|utim, oni samo sebe odvode, a da i ne slute.
71. 70. O sljedbenici Knjige, za{to u Allahove dokaze ne vjerujete, a da su istina, dobro znate?
72. 71. O sljedbenici Knjige, za{to istinu neistinom zamra~ujete i svjesno istinu krijete?
73. 72. Neki sljedbenici Knjige govore: "Poka`ite da i vi vjerujete u ono {to se objavljuje vjernicima, i to na po~etku dana, a pri kraju dana to porecite ne bi li i oni svoju vjeru napustili.
74. 73. I nemojte priznati nikom, osim istovjernicima va{im, da i nekom drugom mo`e biti dato ne{to sli~no onome {to je vama dato, ili da }e vas oni pred Gospodarom va{im pobijediti." – Reci: "Pravo uputstvo je jedino Allahovo uputstvo!" – Reci: "Blagodat je samo u Allahovoj ruci, On je daruje kome ho}e." – A Allah je neizmjerno dobar i zna sve;
75. 74. On Svojom milo{}u naro~ito daruje onoga koga ho}e, - A Allahova blagodat je velika!
76. 75. Ima sljedbenika Knjige koji }e ti vratiti ako im povjeri{ tovar blaga, a ima i onih koji ti ne}e vratiti ako im povjeri{ samo jedan dinar, ako ga ne bude{ stalno pratio. Tako je, jer oni govore: "Nama nije grijeh {to u~inimo neukima" – i o Allahu svjesno govore la`i.
77. 76. A jest! Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni Allah voli.
78. 77. Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju ne~im {to malo vrijedi – na onom svijetu nikakva dobra ne}e imati, Allah ih ne}e ni osloviti, niti }e na njih, na Sudnjem danu, pa`nju obratiti, niti }e ih o~istiti – njih bolna patnja ~eka.
79. 78. Neki od njih uvijaju jezike svoje ~itaju}i Knjigu da biste vi pomislili da je to iz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: "To je od Allaha!" – a to nije od Allaha, i o Allahu svjesno govore la`i.
80. 79. Nezamislivo je da ~ovjek kome Allah da Knjigu i znanje i vjerovjesni{tvo – poslije rekne ljudima: "Klanjajte se meni, a ne Allahu!" – nego: "Budite Bo`ji jer vi Knjigu znate i nju prou~avate!"
81. 80. On vam ne}e narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjernici, nakon {to ste postali muslimani?
82. 81. Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao – obavezu uzeo: "Kad vam, poslije, do|e poslanik koji }e potvrditi da je istina ono {to imate, ho}ete li mu sigurrno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to Meni obave`ete?" – Oni su odgovorili: "Pristajemo!" – "Budite, onda, svjedoci" – rekao bi On -, "a i Ja }e s vama svjedo~iti."
83. 82. A oni koji i poslije toga glave okrenu, oni su doista nevjernici.
84. 83. Zar pored Allahove `ele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji, i Njemu }e se vratiti!
85. 84. Reci: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono {to se objavljuje nama i u ono {to je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono {to je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima – od Gospodara njihova; mi nikakvu razliku me|u njima ne pravimo, i mi se samo Njemu iskreno klanjamo."
86. 85. A onaj koji `eli neku drugu vjeru osim islama, ne}e mu biti primljena, i on }e na onom svijetu nastradati.
87. 86. Allah ne}e ukazati na pravi put onim ljudima koji su postali nevjernici, nakon {to su bili vjernici i tvrdili da je Poslanik istina, a pru`eni su im i jasni dokazi! – Ne}e Allah ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu ~ini.
88. 87. Kazna im je – prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi, nad svima njima, -
89. 88. vje~no }e pod njim ostati i patnja im se ne}e olak{ati niti }e im se vremena dati;
90. 89. ali onima koji se poslije toga pokaju i poprave, njima }e Allah oprostiti i samilostan biti.
91. 90. Onima koji postanu nevjernici, a bili su vjernici, i koji postanu jo{ ve}i nevjernici, kajanje im se doista ne}e primiti, i oni su zbilja zalutali.
92. 91. Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se ne}e primiti kao otkup ni sve blago ovog svijeta. Njih ~eka patnja bolna i njima niko ne}e pomo}i.
93. 92. Ne}ete zaslu`iti nagradu sve dok ne udjelite dio od onoga {to vam je najdra`e; a bilo {ta vi udijelili, Allah }e, sigurno, za to znati.
94. 93. Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, osim one koju je Israil sam sebi zabranio prije nego {to je Tevrat objavljen bio. Reci: "Donesite Tevrat pa ga ~itajte, ako istinu govorite!"
95. 94. A oni koji i poslije toga iznose la`i o Allahu, oni su doista nasilnici.
96. 95. Reci: "Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibrahimovu, pravog vjernika, koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim ."
97. 96. Prvi hram sagra|en za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima.
98. 97. U njemu su znamenja o~evidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko u|e u nj treba da bude bezbjedan. Hodo~astiti Hram du`an je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogu}nosti; a onaj koji ne}e da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.
99. 98. Reci: "O sljedbenici Knjige, za{to u Allahove dokaze ne vjerujete kada je Allah svjedok svega {to radite?"
100. 99. Reci: "O sljedbenici Knjige, za{to onoga koji vjeruje – od Allahove vjere odvra}ate, nastoje}i da je krivom prika`ete, a znate da je istina? A Allah motri na ono {to radite!"
101. 100. O vjernici, ako se budete pokoravali nekim od onih kojima je data Knjiga; oni }e vas, nakon {to ste prihvatili pravu vjeru, ponovo vratiti u nevjernike.
102. 101. A kako mo`ete nevjernici postati kada vam se kazuju Allahovi ajeti i kada je me|u vama Njegov Poslanik? A ko je ~vrsto uz Allaha, taj je ve} upu}en na pravi put.
103. 102. O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!
104. 103. Svi se ~vrsto Allahova u`eta dr`ite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugma neprijatelji, pa je On slo`io srca va{a i vi ste postali, milo{}u Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah obja{njava Svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali.
105. 104. I neka me|u vama bude onih koji }e na dobro pozivati i tra`iti da se ~ini dobro, a od zla odvra}ati, - oni }e {ta `ele posti}i.
106. 105. I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mi{ljenju podvojili kada su im ve} jasni dokazi do{li, - njih ~eka patnja velika.
107. 106. na Dan kada }e neka lica pobijeliti, a neka pocrnjeti. Onima u kojih lica budu crna re}i }e se: "Za{to ste, po{to ste vjernici bili, nevjernici postali? Pa iskusite patnju zato {to niste vjerovali!"
108. 107. A onih u kojih lica budu bijela bi}e u Allahovoj milosti, u njoj }e vje~no ostati.
109. 108. To su, eto, Allahovi dokazi; Mi ih tebi istinito kazujemo! A Allah ne `eli da ikome nepravdu u~ini.
110. 109. Allahovo je sce {to je na nebesima i na Zemlji, i Allahu se sve vra}a.
111. 110. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tra`ite da se ~ine dobra djela, a od nevaljalih odvra}ate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali, ve}inom su nevjernici.
112. 111. Oni vam ne mogu nauditi, mogu vas samo vrije|ati; ako vas napadnu, da}e se u bijeg i poslije im pomo}i ne}e biti.
113. 112. Ma gdje se na{li, bi}e poni`eni, ako se ne stave pod Allahovu za{titu i za{titu muslimana, i zaslu`i}e Allahovu srd`bu i sna}i }e ih bijeda, zato {to u Allahove dokaze ne vjeruju i {to su, ni krive ni du`ne, vjerovjesnike ubijali, i zato {to protiv Boga ustaju i {to u zlu svaku mjeru prekora~uju.
114. 113. Ali, nisu svi oni isti. Ima ispravnih sljedbenika Knjige koji po svu no} Allahove ajete ~itaju i mole se;
115. 114. Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i tra`e da se ~ine dobra djela, a od nevaljalih odvra}aju i jedva ~ekaju da u~ine dobro~instvo; oni su ~estiti;
116. 115. bilo kakvo dobro da urade, bi}e za nj nagra|eni. – A Allah dobro zna one koji se Njega boje.
117. 116. One koji ne vjeruju ne}e odbraniti od Allaha ni bogatstva njihova ni djeca njihova; oni }e stanovnici d`ehennema biti, u njemu }e vje~no ostati.
118. 117. Ono {to u `ivotu na ovom svijetu udijele sli~no je usjevu onih koji su se prema sebi ogrije{ili, koji vjetar pun leda pogodi, i uni{ti ga. Ne ~ini njima Allah nepravdu, oni je sami sebi ~ine.
119. 118. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast `ele: jedva ~ekaju da muka dopadnete, mr`nja izbija iz njihovih usta, a jo{ je gore ono {to kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate.
120. 119. Vi njih volite, a oni vas ne vole, a vi vjerujete u sve Knjige. Kad vas sretnu, govore: "Vjerujemo!" – a ~im se na|u nasamo, od srd`be prema vama grizu vrhove prsta svojih. Reci: "Umrite od muke!" Allahu su, zaista, dobro poznate misli sva~ije.
121. 120. Ako kakvo dobro do~ekate, to ih ozlojedi, a zadesili vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i ono {to vam se zabranjuje – izbjegavali, njihovo lukavstvo vam ne}e nimalo nauditi. Allah, zaista, dobro zna ono {to oni rade.
122. 121. A kada si ti poranio, i ~eljad svoju ostavio da vjernicima odredi{ mjesta pred borbu, - a Allah sve ~uje i zna -,
123. 122. kada dva krila va{a gotovo nisu uzmakla, Allah ih je sa~uvao. – Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju!
124. 123. Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni -,
125. 124. kad si ti rekao vjernicima: "Zar vam ne}e biti dovoljno da vam Gospodar va{ tri hiljade meleka u pomo} po{alje?
126. 125. Ho}e! Ako budete izdr`ljivi i poslu{ni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar va{ }e vam poslati u pomo} pet hiljada meleka, sve obilje`enih."
127. 126. To je Allah u~inio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca va{a ulije, - a pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnoga i Mudrog -,
128. 127. da jednu skupinu nevjernika uni{ti ili da ih osramoti, te da se vrate razo~arani.
129. 128. Od tebe ne zavisi da li }e On pokajanje njihovo primiti ili }e ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici.
130. 129. A Allahovo je ono {to je na nebesima i na Zemlji! On opra{ta onome kome ho}e, a na muke stavlja onoga koga ho}e; - i, Allah pra{ta i samilostan je.
131. 130. O vjernici, bezdu{ni zelena{i ne budite, i Allaha se bojte, jer }ete tako posti}i {to `elite,
132. 131. i ~uvajte se vatre za nevjernike pripremljene,
133. 132. i pokoravajte se Allahu i Poslaniku da bi vam bila milost ukazana.
134. 133. i nastojte da zaslu`ite oprost Gospodara svoga i d`ennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje,
135. 134. za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srd`bu savla|uju i ljudima pra{taju – a Allah voli one koji dobra djela ~ine:
136. 135. i za one koji se, kada grijeh po~ine ili kad se prema sebi ogrije{e, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko }e oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju.
137. 136. Njih ~eka nagrada – oprost od Gospodara njihova i d`ennetske ba{~e kroz koje }e rijeke te}i, u kojima }e vje~no ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!
138. 137. Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su zavr{ili oni koji su poslanike u la` ugonili."
139. 138. To je obja{njenje svima ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje.
140. 139. I ne gubite hrabrost i ne `alostite se; vi }ete pobijediti ako budete pravi vjernici.
141. 140. Ako vi dopadate rana, i drugi rana dopadaju. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao {ehide – a Allah ne voli nevjernike –
142. 141. i da bi vjernike o~istio, a nevjernike uni{tio.
143. 142. Zar mislite da }ete u}i u d`ennet, a da Alah ne uka`e na one od vas koji se bore i na one koji su izdr`ljivi?
144. 143. A vi ste smrt pri`eljkivali prije nego {to ste se s njom suo~Ili, pa ste je, eto, o~ima svojim vidjeli.
145. 144. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo posalnika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati ne}e Allahu nimalo nauditi, a Allah }e zahvalne sigurno nagraditi.
146. 145. Sve {to je `ivo umire Allahovom voljom u ~asu su|enom. Da}emo onome koji `eli nagradu na ovome svijetu, a da}emo i onome koji `eli nagradu na onom svijetu i sigurno }emo zahvalne nagraditi.
147. 146. A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti su se predavali – a Allah izdr`ljive voli –
148. 147. i samo su govorili: "Gospodaru na{, oprosti nam krivice na{e i neumjerenost na{u u postupcima na{im, i u~vrsti korake na{e i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!"
149. 148. I Allah im je dao nagradu na ovom svijetu, a na onom svijetu da}e im nagradu ve}u nego su zaslu`ili, - a Allah voli one koji dobra djela ~ine.
150. 149. O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vrati}e vas stopama va{im i bi}ete izgubljeni, -
151. 150. samo je Allah za{titnik va{ i On je najbolji pomaga~.
152. 151. Mi }emo uliti strah u srca onih koji ne}e da vjeruju zato {to druge Allahu ravnim smatraju, o kojima On nije objavio ni{ta; d`ehennem }e njihovo boravi{te postati, a grozno }e prebivali{te nevjernika biti.
153. 152. Allah je ispunio obe}anje Svoje kada ste neprijatelje voljom Njegovom, nemilice ubijali. Ali kada ste duhom klonuli i o svom polo`aju se raspravljati po~eli, kada niste poslu{ali, a On vam je ve} bio ukazao na ono {to vam je drago, - jedni od vas su `eljeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet -, onda je On, da bi vas isku{ao, u~inio da uzmaknete ispred njih. I On vam je ve} oprostio, jer je Allah neizmjerno dobar prema vjernicima!
154. 153. Kada ste ono uzmicali, ne obaziru}i se ni na koga, dok vas je Poslanik zvao iza va{ih le|a, Allah vas je kaznio brigom na brigu; da ne biste tugovali za onim {to vam je izmaklo, i nije vas zadesilo. – A Allah dobro zna ono {to radite.
155. 154. Zatim vam je, poslije nevolje, spokojstvo ulio, san je neke od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi, misle}i o Allahu ono {to nije istina, kao {to pogani misle, i govore}i: "Gdje je pobjeda koja nam je obe}ana?" Reci: "O svemu odlu~ju samo Allah!" Oni u sebi kriju ono {to tebi ne pokazuju. "Da smo za bilo {ta pitali", - govore oni -, "ne bismo ovdje izginuli." Reci: "I da ste u ku}ama svojim bili, opet bi oni kojima je su|eno da poginu na mjesta pogibije svoje izi{li, da bi Allah ispitao ono {to je u va{im grudima i da bi istra`io ono {to je u va{im srcima – a Allah zna sva~ije misli."
156. 155. One me|u vama koji su uzmakli na dan kad su se dvije vojske sukobile uistinu je {ejtan naveo da posrnu, zbog onoga {to su prije po~inili. A Allah im je ve} oprostio jer – Allah pra{ta i blag je.
157. 156. O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore o bra}i svojoj kada odu na daleke pute ili kada boj biju: "Da su s nama ostali, ne bi umrli i ne bi poginuli" – da, Allah u~ini to jednom u srcima njihovim; i `ivot i smrt Allahovo su djelo, On dobro vidi ono {to radite.
158. 157. A ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od onoga {to oni gomilaju.
159. 158. Bilo da umrete ili poginete, sigurno }ete se pred Allahom iskupiti.
160. 159. samo Allahovom milo{}u, ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im pra{taj i moli da im bude opro{teno i dogovaraj se s njma. A kada se odlu~i{, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.
161. 160. Ako vas Allah pomogne, niko vas ne}e mo}i pobijediti, a ako vas ostavi bez podr{ke, ko je taj ko vam, osim Njega, mo`e pomo}i? I samo u Allah neka se pouzdaju vjernici!
162. 161. Nezamislivo je da Vjerovjesnik {ta utaji! A onaj ko ne{to utaji – donije}e na Sudnji dan to {to je utajio i tada }e se svakome u potpunosti dati ono {to je zaslu`io, nikome se nepravda ne}e u~initi.
163. 162. Zar se onaj koji je Allahovu naklonost zaslu`io mo`e porediti s onim koji je Allahovu srd`bu navukao i ~ije }e prebivali{te biti d`ehennem? – A u`asno je to boravi{te!
164. 163. Oni su u Allaha - po stepenima. a Allah dobro vidi ono {to oni rade.
165. 164. Allah je vjernike milo{}u Svojom obasuo kad im je jednog izme|u njih kao poslanika poslao, da im rije~i Njegove kazuje, da ih o~isti i da ih Knjizi i mudrosti nau~i, jer su prije bili u o~itoj zabludi.
166. 165. Zar – kad vas je sna{la nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, mo`ete re}i: "Otkud sad ovo?!" Reci: "To je od vas samih!" Allah, zaista, sve mo`e.
167. 166. Ono {to vas je zadesilo onoga dana kada su se sukobile dvije vojske bilo je Allahovom voljom – da bi otkrio ko su pravi vjernici.
168. 167. i da bi otkrio ko su licemjeri, oni koji su, kad im je re~eno: "Do|ite, borite se na Allahovu putu ili se branite!" – odgovorili: "Da znamo da }e pravog boja biti, sigurno bismo vas slijedili." Toga dana bili su bli`e nevjerovanju nego vjerovanju, jer su ustima svojim govorili ono {to nije bilo u srcima njihovim. – A Allah dobro zna ono {to oni kriju.
169. 168. Onima koji se nisu borili, a o bra}i svojoj govorili: "Da su nas poslu{ali, ne bi izginuli", reci "Pa vi smrt izbjegnite, ako istinu govorite!"
170. 169. Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su `ivi i u obilju su kod Gospodara svoga,
171. 170. radosni zbog onoga {to im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se jo{ nisu pridru`ili, za koje nikakva straha ne}e biti i koji ni za ~im ne}e tugovati;
172. 171. radova}e se Allahovoj nagradi i milosti i tome {to Allah ne}e dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici.
173. 172. One koji su se Allahu i Poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, one izme|u njih, koji su dobro ~inili i bogobojazni bili - ~eka velika nagrada;
174. 173. one kojima je, kada su im ljudi rekli: "Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pri~uvate!" – to u~vrstilo vjerovanje, pa su rekli: "Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!"
175. 174. I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan, - a Allah je neizmjerno dobar.
176. 175. To vas je samo {ejtan pla{io pristalicama svojim, i ne bojte ih se, a bojte se Mene, ako ste vjernici!
177. 176. Neka te ne `aloste oni koji srljaju u nevjerstvo, oni nimalo ne}e Allahu nauditi; Allah ne `eli da im da bilo kakvu nagradu na onom svijetu, i njih ~eka patnja velika.
178. 177. Oni koji su umjesto prave vjere nevjerovanje prihvatili ne}e Allahu nimalo nauditi; njih ~eka patnja velika.
179. 178. Neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to {to im dajemo dug `ivot. Mi im ga dajemo samo za to da {to vi{e ogrezu u grijehu; njih ~eka sramna patnja.
180. 179. Allah ne}e vjernike s licemjerima ostaviti, ve} }e lo{e od dobrih odvojiti. Allah vama ne}e ono {to je skriveno otkriti, ve} On za to odabere onoga koga ho}e od poslanika Svojih; zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove; i ako budete vjerovali i Allaha se bojali, ~eka vas nagrada velika.
181. 180. Neka oni koji {krtare u onome {to im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu bi}e im o vratu obje{eno ono ~ime su {krtarili, a Allah }e nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono {to radite.
182. 181. Allah je ~uo rije~i onih koji su rekli: "Allah je siroma{an, a mi smo bogati!" Naredi}emo Mi da se pribilje`i ono {to su oni rekli, kao i {to su, ni krive ni du`ne, vjerovjesnike ubijali, i re}i }emo: "Iskusite patnju u ognju
183. 182. zbog djela ruku va{ih!" – A Allah nije nepravedan prema robovima Svojim.
184. 183. Jevrejima koji govore: "Bog nam je naredio da ne vjerujemo ni jednom poslaniku prije nego {to prinese `rtvu koju }e vatra progutati" – reci: "I prije mene su vam poslanici jasne dokaze donosili, a i taj o kome govorite, pa za{to ste ih, ako istinu govorite, ubijali?"
185. 184. A ako i tebe budu la{cem smatrali – pa, i prije tebe su smatrani la{cima poslanici koji su jasne dakaze i listove i Knjigu svjetilju donosili.
186. 185. Svako `ivo bi}e }e smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobi}ete u potpunosti plate va{e, i ko bude od vatre udaljen i u d`ennet uveden – taj je postigao {ta je `elio; a `ivot na ovom svijetu je samo varljivo nasla|ivanje.
187. 186. Vi }ete sigurno biti isku{avani u imecima va{im, i `ivotima va{im, i slu{a}ete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobo`aca. I ako budete izdr`ali i Allaha se bojali, pa – tako treba da postupe oni koji su jakom voljom obdareni.
188. 187. A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je Knjiga data da }e je sigurni ljudima obja{njavati da ne}e iz nje ni{ta kriti, oni su je, poslije, za le|a svoja bacili i ne~im {to malo vrijedi zamijenili; a kako je ru`no to {to su u zamjenu dobili!
189. 188. Ne misli nikako da }e oni koje veseli ono {to rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono {to nisu u~inili – nikako ne misli da }e se kazne spasiti; njih ~eka te{ka patnja.
190. 189. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji i jedino je Allah kadar sve!
191. 190. U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni no}i i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene,
192. 191. za one koje i stoje}i i sjede}i i le`e}i Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmi{ljaju. "Gospodaru na{, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sa~uvaj nas patnje u vatri!
193. 192. Gospodaru na{, onoga koga Ti bude{ u vatru ubacio Ti si ve} osramotio, a nevjernicima ne}e niko u pomo} prite}i.
194. 193. Gospodaru na{, mi smo ~uli glasnika koji poziva u vjeru; ’Vjerujte u Gospodara va{eg!’ – i mi smo mu se odazvali. Gospodaru na{, oprosti nam grijehe na{e i pre|i preko r|avih postupaka na{ih, i u~ini da poslije smrti budemo s onima dobrima.
195. 194. Gospodaru na{, podaj nam ono {to si nam obe}ao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti }e{, doista, Svoje obe}anje ispuniti!"
196. 195. I Gospodar njihov im se odaziva: "Nijednom trudbeniku izme|u vas trud njegov ne}u poni{titi, ni mu{karcu ni `eni – vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz zavi~aja svoga prognani i koji budu na putu Mome mu~eni i koji se budu borili i poginuli, sigurno }u preko r|avih djela njihovih pre}i i sigurno }u ih u d`ennetske ba{~e, kroz koje }e rijeke te}i, uvesti; nagrada }e to od Allaha biti. – A u Allaha je nagrada najljep{a".
197. 196. Neka te nikako ne obmanjuje to {to oni koji ne vjeruju po raznim zemljama putuju:
198. 197. kratko u`ivanje, a poslije – d`ehennem }e biti mjesto gdje }e boraviti, a u`asno je to prebivali{te!
199. 198. a one koji se Gospodara svoga boje ~ekaju d`ennetske ba{~e kroz koje }e rijeke te}i, u kojima }e vje~no ostati, - takav }e biti Allahov do~ek. A ono {to ima u Allaha bolje je za one koji budu dobri.
200. 199. Ima i sljedbenika Knjige koji vjeruju u Allaha i u ono {to se objavljuje vama i u ono {to je objavljeno njima, ponizni su prema Allahu, ne zamjenjuju Allahove rije~i za ne{to {to malo vrijedi; oni }e negradu od Gospodara njihova dobiti. – Allah }e zaista brzo ra~une svidjeti.
201. 200. O vjernici, budite strpljivi i izdr`ljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono {to `elite.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: