Meal Seç / Sure Seç

Al-Mutaffifîn Suresi

(BOSNIAN) QURAN


83 - Al-Mutaffifîn
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Te{ko onima koji pri mjerenju zakidaju,
2. koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,
3. a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.
4. Kako ne pomisle da }e o`ivljeni biti
5. na Dan veliki,
6. na Dan kada }e se ljudi zbog Gospodara svjetova di}i!
7. Uistinu! Knjiga gre{nika je u Sid`d`inu,
8. a zna{ li ti {ta je Sid`d`in?
9. Knjiga ispisana!
10. Te{ko toga dana onima koji su poricali –
11. koji su onaj svijet poricali –
12. a njega mo`e poricati samo prestupnik, gre{nik,
13. koji je, kada su mu ajeti na{i kazivani, govorio: "Izmi{ljotine naroda drevnih!"
14. A nije tako! Ono {to su radili prekrilo je srca njihova,
15. uisitnu, oni }e toga dana od milosti Gospodara svoga zakonjeni biti,
16. zatim }e sigurno u oganj u}i,
17. pa }e im se re}i: "Eto, to je ono {to ste poricali!"
18. Uistinu! Knjiga ~estitih je u Ilijjunu,
19. a zna{ li ti {ta je Ilijjun?
20. Knjiga ispisana! –
21. nad njoj bdiju oni Allahu bliski.
22. Dobri }e, zaista, u nasladama boraviti.
23. sa divana gledati,
24. na licima njihovim prepozna}e{ radost sretna `ivota,
25. da}e im se pa }e pi}e zape~a}eno piti,
26. ~iji }e pe~at mosu{ biti – i neka se za to natje~u oni koji ho}e da se natje~u! –
27. pomije{ano sa vodom iz Tesnima }e biti,
28. sa izvora iz kojeg }e Allahu bliski piti.
29. Gre{nici se smiju onima koji vjeruju;
30. kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,
31. a kada se porodicama svojim vra}aju, {ale zbijaju}i vra}aju se;
32. kada ih vide, onda govore: "Ovi su, dosita, zalutali!" –
33. a oni nisu poslani da motre na njih.
34. Danas }e oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,
35. sa divana }e gledati.
36. Zar }e nevjernici biti druga~ije ka`njeni nego prema onome kako su postupali!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: