Meal Seç / Sure Seç

Al-Mumtahinah Suresi

(BOSNIAN) QURAN


60 - Al-Mumtahinah
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. O vjernici, ako ste po{li da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijeteljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni pori~u Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato {to u Allaha, Gospodara va{eg, vjerujete. Vi im kri{om ljubav poklanjate, a Ja znam i ono {to tajite i ono {to javno ~inite. Onaj od vas koji to bude ~inio s pravog puta je skrenuo.
2. Ako vas se oni domognu, bi}e neprijatelji va{i i pru`i}e prema vama, u zloj namjeri, ruke svoje i jezi~ine svoje, i jedva }e do~ekati da postanete nevjernici.
3. Ni rodbina va{a ni djeca va{a ne}e vam biti od koristi, na Sudnjem danu On }e vas razdvojiti; - a Allah dobro vidi ono {to radite.
4. Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: "Mi s vama nemamo ni{ta, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odri~emo, i neprijateljstvo i mr`nja }e izme|u nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vjerovali!", - ali nisu rije~i Ibrahimove ocu svome; "Ja }e se moliti da ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti." – Gospodaru na{, u Tebe se uzdamo i Tebi se obra}amo i Tebi }emo se vratiti.
5. Ne dopusti, Gospodaru na{, da nas nevjernicima stavi{ u isku{enje i oprosti nam, Gospodaru na{! Ti si, zaista, Silni i Mudri.
6. Oni su vama divan uzor – onima koji `ele Allaha i onaj svijet. a onaj koji le|a okrene – pa, Allah, zaista, nije ni o kome ovisan i On je jedini hvale dostojan!
7. Allah }e sigurno uspostaviti ljubav izme|u vas i onih s kojima ste u zavadi; Allah je svemo}an; Allah mnogo pra{ta i On je samilostan.
8. Allah vam ne zabranjuje da ~inite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavi~aja va{eg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravi~ni –
9. ali vam zabranjuje da prijateljujete sa onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavi~aja va{eg izgone i koji poma`u da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sabi ~ine nepravdu.
10. O vjernici, kada vam vjernice kao muhad`irke do|u, ispitajte ih, - a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo -, pa ako se uvjerite da su vjernice onda ih ne vra}ajte nevjernicima: one njima nisu dopu{tene, niti su oni njima dopu{teni; a njima podajte ono {to su potro{ili. Nije vam grijeh da se njima `enite kad im vjen~ane darove njihove date. U braku mnogobo{ke ne zadr`avajte! Tra`ite ono {to ste potro{ili, a neka i oni tra`e ono {to su potro{ili! To je Allahov sud, On sudi me|u vama – a Allah sve zna i mudar je.
11. A ako neka od `ena va{ih nevjernicima umakne, i ako vi poslije u borbu s njima stupite, onda onima ~ije su `ene umakle – vjen~ane darove koje su im dali namirite. I bojte se Allaha, u koga vjerujete!
12. O vjerovjesni~e, kada ti do|u vjernice da ti polo`e prisegu: da ne}e Allahu nikoga ravnim smatrati, i da ne}e krasti, i da ne}e bludni~iti, i da ne}e djecu svoju ubijati, i da ne}e mu`evima tu|u djecu podmetati i da ne}e ni u ~emu {to je dobro poslu{nost odricati, - ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti; Allah, zaista, mnogo pra{ta, i On je milostiv.
13. O vjernici, ne prijateljujte s ljudima koji su protiv sebe Allahovu srd`bu izazvali; oni su izgubili nadu da }e bilo kakvu nagradu na ovom svijetu imati, isto kao {to su izgubili nadu nevjernici da }e se njihovi umrli `ivi vratiti.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: