Meal Seç / Sure Seç

Az-Zumar Suresi

(BOSNIAN) QURAN


39 - Az-Zumar
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!
2. Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, pravu istinu, zato se klanjaj samo Allahu iskreno Mu ispovijedaju}i vjeru!
3. Iskreno ispovjedanje vjere dug je Allahu! A onima koji pored Njega uzimaju za{titnike: "Mi im se klanjamo samo zato da bi nas {to vi{e Allahu pribli`ili" – Allah }e njima, zaista, presuditi o onome u ~emu su se oni razilazili. Allah nikako ne}e ukazati na pravi put onome ko je la`ljivac i nevjernik.
4. Da je Allah htio da dijete ima, izabrao bi, izme|u onih koje je stvorio, onoga koga bi On htio. Hvaljen neka je On; On je Allah, Jedini i Svemo}ni!
5. Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio; On no}u zavija dan i danom zavija no}, On je Sunce i Mjesec pot~inio, svako se kre}e do roka odre|enog. On je Silni, On mnogo pra{ta!
6. On vas od jednog ~ovjeka stvara – a od njega je drugu njegovu stvorio – i On vam je dao osam vrsta stoke; On vas stvara u utrobama matera va{ih, daju}i vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar va{, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odme}ete?
7. ako vi budete nezahvalni, - pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan, ako su robovi Njegovi nezahvalni, a zadovoljan je sa vama ako budete zahvalni. A nijedan gre{nik ne}e nositi grijehe drugoga! Poslije }ete se Gospodaru svome vratiti, pa }e vas On o onom {ta ste radili obavijestiti, jer On dobro zna sva~ije misli.
8. Kad ~ovjeka nevolja sna|e, Gospodaru svome se moli, Njemu se obra}a, a onda, po{to mu Allah milost svoju daruje, zaboravi onoga kome se prije molio, i druge Njemu jednakim smatra, da s puta Njegova na stranputicu odvodio. Reci: "U`ivaj neko vrijeme u nevjerovanju svome, bi}e{, sigurno, stanovnik u vatri!"
9. Da li je onaj koji u no}nim ~asovima u molitvi vrijeme provodi, padaju}i licem na tle i stoje}i, strahuju}i od onoga svijeta i nadaju}i se milosti Gospodara svoga….? Reci: "Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!"
10. Reci: "O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu ~inili ~eka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi bi}e bez ra~una nagra|eni."
11. Reci: "Meni se nare|uje da se klanjam Allahu iskreno Mu ispovijedaju}i vjeru
12. i nare|uje mi se da budem prvi musliman."
13. Reci: "Ja se bojim patnje na Velikom danu, ako budem Gospodaru svome neposlu{an."
14. Reci: "Samo se Allahu klanjam, iskreno Mu ispovijedaju}i vjeru svoju,
15. a vi se, pored Njega, klanjajte kome ho}ete!" Reci; "Strada}e uistinu, oni koji na Sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje!"
16. Nad njima }e biti naslage vatre, a ispod njih naslage; time Allah stra{i robove Svoje. "O robovi Moji, bojte se Mene!"
17. za one koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i koji se Allahu obra}aju, - njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj robove Moje
18. koji Kur’an slu{aju i slijede ono najljep{e u njemu; njima je Allah na pravi put ukazao i oni su pametni.
19. Zar ti da spasi{ onoga koji je zaslu`io kaznu, onoga koji }e biti u vatri?
20. A one koji se Gospodara svoga boje ~ekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagra|ene, ispred kojih }e rijeke te}i, - obe}anje je Allahovo, a Allah ne}e obe}anje prekr{iti.
21. Zar ne vidi{ da Allah spu{ta s neba ki{u pa je u izvore u zemlji razvodi, a onda pomo}u nje raznobojno bilje izvodi, zatim se ono su{i i ti ga vidi{ po`utjela, i najzad ga skr{i. To je, doista, pouka za one koji su pametni.
22. Zar je isti onaj ~ije je srce Allah u~inio sklonim islamu, pa on slijedi svjetlo Gospodara svoga? Te{ko onima ~ija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah, oni su u pravoj zabludi!
23. Allah objavljuje najljep{i govor, Knjigu sli~nu po smislu, ~ije se pouke ponavljaju, zbog koji podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, ko`e njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji On ukazuje onome kome On ho}e; a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na pravi put ne}e mo}i uputiti.
24. zar je isti onaj koji }e se na Sudnjem danu licem svojim zaklanjati od strahovite patnje? "Trpite ono {to ste zaslu`ili!" – mnogobo{cima }e se re}i.
25. Oni prije njih koji su poricali, pa ih je stigla kazna odakle nisu o~ekivali.
26. Allah je dao da osjete poni`enje u `ivotu na ovom svijetu, a patnja na drugom svijetu bi}e, zaista, jo{ gora, - kad bi oni samo znali!
27. Mi u ovom Kur’anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili,
28. u Kur’anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivrje~nosti, da bi se Gospodara svoga pobojali.
29. Allah navodi kao primjer ~ovjeka koji je u vlasti ortaka oko koga se oni otimaju, i ~ovjeka koji je u vlasti samo jednog ~ovjeka, - da li je polo`aj njih dvojice isti? Hvaljen neka je Allah, nije, ali ve}ina njih ne zna.
30. Ti }e{, zacijelo, umrijeti, a i oni }e, tako|e, pomrijeti,
31. i poslije, na Sudnjem danu, pred Gospodarom svojim }ete se jedan s drugim prepirati.
32. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori la`i i smatra da je la` Istina kada mu ona dolazi? Zar u d`ehennemu prebivali{te za nevjernike ne}e biti?
33. A onaj koji donosi istinu i oni koji u nju vjeruju, oni su bogobojazni,
34. sve {to za`ele u Gospodara svoga }e na}i; to }e biti nagrada onima koji su dobra djela ~inili,
35. da bi Allah preko ru`nih postupaka njihovih pre{ao, i da bi ih za lijepa djela koja su radili nagradio.
36. Zar Allah sam nije dovoljan robu Svome? A oni te pla{e onima kojima se, pored Njega, klanjaju. Onoga koga Allah ostavi u zabludi – niko ne mo`e na pravi put uputiti,
37. a onoga koga On na pravi put uputi – niko ne mo`e u zabludu dovesti. Zar Allah nije silan i strog?
38. Ako ih upita{ ko je stvorio nebesa i Zemlju, sigurno }e re}i: "Allah!" a ti reci? "Mislite li vi da bi oni kojima se, pored Allaha, klanjate mogli otkloniti {tetu, ako Allah ho}e da mi je u~ini, ili, da bi mogli zadr`ati milost Njegovu, ako On ho}e da im je podari?" Reci: "Meni je dovoljan Allah, u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju."
39. Reci: "O narode moj, ti postupaj onako kako postupa{, a i ja }u postupati, pa }ete znati
40. koga }e sti}i patnja koja }e ga poniziti, i koga }e patnja vje~na sna}i."
41. Mi ti objavljujemo Knjigu zbog svih ljudi – samu istinu; onaj ko bude i{ao pravim putem sebi }e koristiti, a onaj ko bude i{ao stranputicom – sebi }e nauditi, ti nisi njima tutor.
42. Allah uzima du{e u ~asu njihove smrti, a i oni koji spavaju, pa zadr`ava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka odre|enog. To su, zaista, dokazi za one koji razmi{ljaju.
43. Oni bez Allahova odobrenja posrednike uzimaju. Reci: "Zar i onda kada su bez ikakve mo}i i kada ni{ta ne razumiju!"
44. Reci: "Niko ne mo`e bez Njegove volje posredovati, vlast na nebesima i na Zemlji Njegova je, a poslije – Njemu }ete se vratiti."
45. Kad se Allah samo spomene, gr~e se srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju, a kada se spomenu oni kojima se oni pored Njega klanjaju, odjednom ih radost obuzme.
46. Reci: "Allahu, stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti koji zna{ nevidljivi i vidljivi svijet, Ti }e{ robovima Svojim presuditi u onome oko ~ega su se razilazili!"
47. Kad bi mnogobo{ci imali sve {to je na Zemlji, i jo{ toliko, na Sudnjem danu oni bi sve to dali da bi se te{ke patnje iskupili; A Allah }e ih kazniti kaznom kakvu nisu mogli ni naslutiti,
48. i predo~i}e im se r|ava djela njihova koja su radili i sna}i }e ih ba{ ono ~emu su se izrugivali.
49. Kad ~ovjeka kakva nevolja sna|e, Nama se moli; a kad mu Mi poslije blagodat pru`imo, onda govori: "Ovo mi je dato zato {to sam to zaslu`io." A nije tako, to je samo ku{nja, ali ve}ina njih ne zna.
50. Tako su govorili i oni prije njih, pa im nije koristilo ono {to su bili stekli,
51. i stigla ih je kazna za ono {to su radili. A i one me|u ovima koji nepravdu ~ine – sti}i }e kazna za ono {to ~ine, oni ne}e uma}i.
52. Kako ne znaju da Allah daje obilje onome kome ho}e, i da uskra}uje; to su, zaista, pouke narodu koji vjeruje.
53. Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogrije{ili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah }e, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo pra{ta i On je milostiv.
54. I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se prije nego {to vam kazna do|e, - poslije vam niko ne}e u pomo} prisko~iti.
55. I slijedite ono najljep{e, ono {to vam Gospodar va{ objavljuje, prije nego {to vam iznenada kazna do|e, za ~iji dolazak ne}ete znati,
56. da ~ovjek ne bi uzviknuo: "Te{ko meni, koliko sam samo du`nosti prema Allahu propustio, ~ak sam se i izrugivao!"
57. ili da ne bi rekao: "Da me je Allah pravim putem uputio, sigurno bi se Njegove kazne sa~uvao".
58. ili da ne bi rekao kad do`ivi patnju: "Da mi se samo vratiti – dobra djela bi ~inio!"
59. "Nikada! Dolazile su pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio."
60. Na Sudnjem danu vidje}e{ pocrnjela lica onih koji su o Allahu la`i govorili. A zar u d`ehennemu ne}e biti boravi{te oholih?
61. Allah }e spasiti one koji su njegova nare|enja izvr{avali, a Njegovih se zabrana klonili, i oni }e posti}i ono {to su `eljeli; zlo ih se ne}e doticati i oni ne}e tugovati.
62. Allah je stvoritelj svega i On upravlja svim,
63. u Njega su klju~evi nebesa i Zemlje! A oni koji u Allahove dokaze ne vjeruju, oni }e biti izgubljeni!
64. Reci: "Zar od mene tra`ite da se nekome drugom, osim Allahu, klanjam, o neznalice!’
65. A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: Ako bude{ druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela }e sigurno propasti, a ti }e{ izgubljen biti."
66. Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan!
67. Oni ne veli~aju Allaha onako kako Ga treba veli~ati; a ~itava Zemlja }e na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti, a nebesa }e u mo}i Njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!
68. I u rog }e se puhnuti, i umrije}e oni na nebesima i oni na Zemlji, osta}e samo oni koje bude Allah odabrao; poslije }e se u rog po drugi put puhnuti i oni }e, odjednom, ustati i ~ekati.
69. I Zemlje }e svjetlo{}u Gospodara svoga zasjati i Knjiga }e se postaviti, vjerovjesnici i svjedoci }e se dovesti, i po pravdi }e im se svima presuditi, nikome se ne}e nepravda u~initi;
70. svako }e dobiti ono {to je zaslu`io, jer On dobro zna {ta je ko radio.
71. Oni koji nisu vjerovali u gomilama }e u d`ehennem biti natjerani, i kad do njega do|u, kapije njegove }e se pootvarati i ~uvari njegovi }e ih upitati: "Zar vam nisu dolazili va{i poslanici, koji su vam ajete Gospodara va{eg kazivali i opominjali da }ete ovaj va{ Dan do`ivjeti?" – "Jesu" – re}i }e oni -, "ali jo{ je davno odre|eno da }e nevjernici ka`njeni biti."
72. I re}i }e se: "Ulazite na d`ehennemske kapije, vje~no }ete u njima boraviti!" Grozna li prebivali{ta onima koji su se oholili!
73. A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama }e u d`ennet biti povedeni, i kad do njega do|u, - a kapije njegove ve} {irom otvorene -, ~uvari njegovi }e im re}i: "Mir vama, od grijeha ste ~isti, zato u|ite u nj, u njemu }ete vje~no boraviti!"
74. I oni }e re}i: "Hvala Allahu, koji nam je obe}anje Svoje ispunio i u d`ennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje ho}emo!" Divne li nagrade onima koji su se trudili!
75. I vidje}e{ meleke kako prijesto okru`uju, veli~aju}i i hvale}i Gospodara svoga; i svima }e se po pravdi presuditi i re}i }e se: "Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!’
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: