Meal Seç / Sure Seç

Al-Infitâr Suresi

(BOSNIAN) QURAN


82 - Al-Infitâr
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Kada se nebo rascjepi,
2. i kada zvijezde popadaju
3. i kada se mora jedna u druga uliju,
4. i kada se grobovi ispreturaju, -
5. svako }e saznati {ta je pripremio, a {ta je propustio
6. O ~ovje~e, za{to da te obmanjuje to {to je Gospodar tvoj plemenit,
7. koji te je stvorio –pa u~inio da si skladan i da si uspravan –
8. i kakav je htio lik ti dao?
9. A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,
10. a nad vama bdiju ~uvari,
11. kod Nas cijenjeni pisari,
12. koji znaju ono {to radite.
13. ^estiti }e sigurno u d`ennet,
14. a gre{nici sigurno u d`ehennem,
15. na Su dnjem danu u njemu }e gorjeti
16. i vi{e iz njega ne}e izvedeni biti.
17. A zna{ li ti {ta je Sudnji dan
18. i jo{ jednom: zna{ li ti {ta je Sudnji dan?
19. dan kada niko nikome ne}e mo}i nimalo pomo}i, toga dana }e vlast jedino Allah imati.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: