Meal Seç / Sure Seç

Al-Mujâdilah Suresi

(BOSNIAN) QURAN


58 - Al-Mujâdilah
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Allah je ~uo rije~i one koja se s tobom o mu`u svome raspravljala i Allahu se jadala – a Allah ~uje razgovor va{ me|usobni, jer Allah, uistinu, sve ~uje i sve vidi.
2. Oni od vas koji `enama svojim reknu da im nisu vi{e dopu{tene, kao {to im nisu dopu{tene majke njihove, - a one nisu majke njihove, majke njihove su samo one koje su ih rodile -, oni, zaista, govore ru`ne rije~i i neistinu – a Allah sigurno bri{e grijehe i pra{ta.
3. Oni koji `enama svojim reknu da im nisu dopu{tene, kao {to im nisu dopu{tene majke njihove, a onda odlu~e da s njima nastave da `ive, du`ni su, prije nego {to jedni drugo dodirnu, da jednog roba ropstva oslobode. To vame se nare|uje, - a allah dobro zna ono {to vi radite.
4. Onaj koji ne na|e, du`an je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. A onaj ko ne mo`e, du`an je da {ezdeset siromaha nahrani, zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete – to su vam Allahovi propisi. A nevjernike ~eka patnja nesnosna.
5. Oni koji su neposlu{ni Allahu i Poslaniku Njegovu bi}e osramo}eni, kao {to su bili osramo}eni i oni prije njih. Mi objavljujemo jasne dokaze, a nevjernike ~eka sramna patnja
6. na Dan kada ih Allah sve o`ivi, pa ih obavjesti o onom {ta su radili; Allah je o tome ra~un sveo, a oni su to zaboravili – Allah je svemu svjedok.
7. Zar ne zna{ da Allah zna {to je na nebesima i {to je na Zemlji? Nema tajnih razgovora me|u trojicom, a da On nije ~etvrti, niti me|u petoricom a da On nije {esti, ni kad ih je manje ni kad ih je vi{e, a da On nije s njima gdje god oni bili; On }e ih na Sudnjem danu obavjestiti o onome {to su radili, jer Allah sve dobro zna.
8. Zar ne vidi{ one kojima je zabranjeno da se sa{aptavaju kako se vra}aju onome {to im je zabranjeno i sa{aptavaju se o grijehu i neprijateljstvu i neposlu{nosti prema Poslaniku. A kad ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah nikad nije pozdravio, i me|u sobom govore: "Trebalo bi da nas Allah ve} jednom kazni za ono {to govorimo!" – Dovoljan }e im biti d`ehennem! U njemu }e gorjeti, a grozno je on prebivali{te!
9. O vjernici, kada me|u sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlu{nosti prema Poslaniku, ve} razgovarajte o dobro~instvui ~estitosti, i bojte se Allaha pred kojim }e te sakupljeni biti.
10. Sa{aptavanje je posao {ejtanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne mo`e njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju!
11. O vjernici, kad vam se ka`e: "Na~inite mjesta drugima tamo gdje se sjedi" – vi na~inite, pa i vama }e Allah mjesto na~initi; a kad vam se rekne: "Dignite se" – vi se dignite, i Allah }e na visoke stepene uzdignuti one me|u vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. – A Allah dobro zna ono {to radite.
12. O vjernici, kada ho}ete da se s Poslanikom posavjetujete, prije savjetovanja milostinju udijelite. To je za vas bolje i ~istije. A ako nemate – pa, Allah, zaista, pra{ta i samilostan je.
13. Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udjelite? A ako ne udjelite i Allah vam oprosti, onda molitvu obavljajte i zekat dajite i Allaha i Poslanika Njegova slu{ajte! Allah dobro zna ono {to vi radite.
14. Zar ne vidi{ one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? oni nisu ni va{i ni njihovi, a jo{ se svjesno krivo zaklinju.
15. Allah je njima pripremio te{ku patnju, jer je, zaista, ru`no ono {to rade:
16. zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvra}aju od Allahova puta; njih ~eka sramna kazna.
17. Ni bogatstva njihova ni djeca njihova im nimalo ne}e pomo}i kod Allaha, oni }e biti stanovnici u vatri, u njoj }e vje~no boraviti.
18. Na Dan u koji ih Allah sve o`ivi oni }e se Njemu zaklinjati, kao {to se vama zaklinju, misle}i da }e im to ne{to koristiti. Oni su, doista, pravi la`ljivci!
19. Njima je ovladao {ejtan i u~inio da zaborave na Allaha. Oni su na {ejtanovoj strani, a oni na {ejtanovoj strani }e sigurno nastradati.
20. Oni koji se suprostavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu bi}e, sigurno, najgore poni`eni.
21. Allah je zapisao: "Ja i poslanici Moji sigurno }emo pobijediti!" – Allah je, zaista, mo}an i silan.
22. Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprostavljaju, makar im oni bili o~evi njihovi, ili bra}a njihova, ili ro|aci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osna`io, i On }e ih uvesti u d`ennetske ba{~e kroz koje }e rijeke te}i, da u njima vje~no ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni }e biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani }e sigurno uspjeti.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: