Meal Seç / Sure Seç

Al-Lail Suresi

(BOSNIAN) QURAN


92 - Al-Lail
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Tako mi no}i kada tmine razastre,
2. i dana kad svane,
3. i Onoga koji mu{ko i `ensko stvara, -
4. va{ trud je, zaista, razli~it:
5. onome koji udjeljuje i ne grije{i
6. i ono najljep{e smatra istinitim –
7. njemu }emo d`ennet pripremiti;
8. a onome koji tvrdi~i i osje}a se neovisnim
9. i ono najljep{e smatra la`nim –
10. njemu }emo d`ehennem pripremiti,
11. i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, ne}e koristiti.
12. Mi smo du`ni da uka`emo na pravi put,
13. i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet!
14. Zato vas opominjem razbuktalom vatrom,
15. u koju }e u}i samo nesretnik,
16. onaj koji bude poricao i glavu okretao,
17. a od nje }e daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao,
18. onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se o~istio,
19. ne o~ekuju}i da mu se zahvalno{}u uzvratio,
20. ve} jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevi{njeg stekao,
21. i on }e, zbilja, zadovoljan biti!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: