Meal Seç / Sure Seç

Al-A'lâ Suresi

(BOSNIAN) QURAN


87 - Al-A'lâ
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Hvali ime Gospodara svoga Svevi{njeg,
2. koji sve stvara i ~ini skladnim,
3. i koji sve s mjerom odre|uje i nadahnjuje,
4. i koji ~ini da rastu pa{njaci,
5. i potom ~ini da postanu suhi, potanjeli.
6. Mi }emo te nau~iti da izgovara{ pa ni{ta ne}e{ zaboraviti
7. osim onoga {to }e Allah htjeti – jer, On zna i ono {to na javu iznosite i ono {to tajite –
8. i sve {to je dobro Mi }emo tebi dostupnim u~initi;
9. zato pou~avaj – pouka }e ve} od koristi biti:
10. dozva}e se onaj koji se Allaha boji,
11. a izbjegava}e je onaj najgori,
12. koji }e u vatri velikoj gorjeti,
13. pa u njoj ne}e ni umrijeti ni `ivjeti.
14. Posti}i }e {ta `eli onaj koji se o~isti
15. i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!
16. Ali, vi vi{e `ivot na ovom svijetu volite,
17. a onaj svijet je bolji i vje~an je.
18. Ovo, doista, ima u listovima davna{njim,
19. listovima Ibrahimovim i Musaovim.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: