Meal Seç / Sure Seç

Al-Ghâshiyah Suresi

(BOSNIAN) QURAN


88 - Al-Ghâshiyah
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Da li je doprla do tebe vijest o te{koj nevolji? –
2. kada }e se neka lica poti{tena,
3. premorena, napa}ena
4. u vatri u`arenoj pr`iti,
5. sa vrela uzavrelog piti,
6. kada drugog jela osim trnja ne}e imati,
7. koje ne}e ni ugojiti ni glad utoliti.
8. Neka lica toga dana bi}e radosna,
9. trudom svojim zadovoljna –
10. u d`ennetu izvanrednome,
11. u kome prazne besjede ne}e slu{ati.
12. U njemu su izvor-vode koje teku,
13. u njemu su i divani skupocjeni,
14. i pehari postavljeni,
15. i jastuci pore|ani,
16. i }ilimi ra{ireni.
17. Pa za{to oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene,
18. i nebo – kako je uzdignuto,
19. i planine – kako su postavljene,
20. i Zemlju – kako je prostrta?!
21. Ti pou~avaj – tvoje je da pou~ava{,
22. ti vlast nad njima nema{!
23. A onoga koji glavu okre}e i ne}e da vjeruje,
24. njega }e Allah najve}om mukom mu~iti.
25. Nama }e se oni, zaista vratiti
26. i pred Nama }e, doista ra~un polagati!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: