Meal Seç / Sure Seç

Al-Jâthiya Suresi

(BOSNIAN) QURAN


45 - Al-Jâthiya
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Ha-mim.
2. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!
3. Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju;
4. i stvaranje vas i `ivotinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su ~vrsto ubje|eni;
5. i smjena no}i i dana i ki{a koju Allah s neba spu{ta da pomo}u nje zemlju, nakon mrtvila njezina, o`ivi i promjena vjetrova – dokazi su za ljude koji imaju pameti.
6. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje }e, ako ne u Allahove rije~i i dokaze Njegove oni vjerovati?
7. Te{ko svakom la{cu, velikom gre{niku!
8. On ~uje Allahove rije~i kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih ~uo nije, - njemu patnju neizdr`ivu navijesti
9. A kad sazna za neke Na{e ajete, on im se ruga. Takve poni`avaju}a patnja ~eka.
10. Pred njima je d`ehennem, i ni od kakve koristi im ne}e biti ono {to su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili, njih ~eka muka golema.
11. Ovaj Kur’an je prava uputa, a one koji ne vjeruju u 15. dokaze Gospodara svoga ~eka patnja nesnosna.
12. Allah vam daje da se morem koristite da bi la|e, voljom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli da tra`ite blagodati Njegove i da biste bili zahvalni.
13. I daje vam da se koristite onim {to je na nebesima i onim {to je na Zemlji, sve je od Njega. To su, zaista, pouke za ljude koji razmi{ljaju.
14. Reci vjernicima da oproste onima koji ne o~ekuju Allahove dane u kojima }e On nagraditi ljude za ono {to su radili.
15. Onaj koji ~ini dobro – sebi ga ~ini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju }ete se Gospodaru svome vratiti.
16. Sinovima Israilovim smo Knjigu i vlast i vjerovjesni{tvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili, i iznad svih naroda ih uzdigli,
17. i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili ba{ onda kad su do saznanja do{li, i to zbog neprijateljstva i me|usobne zavisti. Gospodar tvoj }e im na Sudnjem danu sigurno presuditi o onome oko ~eka su se razi{li.
18. A tebi smo poslije odredili da u vjeri ide{ pravcem odre|enim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju,
19. jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti; nevjernici jedni druge {tite, a Allah {titi one koji Ga se boje i grijeha klone.
20. Ovaj Kur’an je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima koji ~vrsto vjeruju.
21. Misle li oni koji ~ine zla djela, da }emo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela ~ine, da }e im `ivot i smrt biti isti? Kako lo{e rasu|uju!
22. a Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki ~ovjek bio nagra|en ili ka`njen prema onome {to je zaslu`io, nikome ne}e biti u~injeno na`ao.
23. Reci ti Meni ko }e uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znaju}i ga, u zabudi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zape~atio, a pred o~i njegove koprenu stavio? Ko }e mu, ako ne}e Allah, na pravi put ukazati? Za{to se na urazumite?
24. "Postoji samo na{ `ivot zemaljski, `ivimo i umiremo, jedino nas vrijeme uni{ti" – govore oni. A oni o tome 34. ba{ ni{ta ne znaju, oni samo naga|aju.
25. A kad im se ajeti Na{i jasni kazuju, samo se ovim rije~ima izgovaraju: "Pretke na{e u `ivot povratite, ako je istina to {to govorite."
26. Reci: "Allah vam daje `ivot, zatim }e u~initi da poumirete, a poslije }e vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali ve}ina ljudi ne zna."
27. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kada nastupi ^as o`ivljenja, oni koji su la`i slijedili bi}e izgubljeni.
28. I vidje}e{ sve narode kako na koljenima kle~e; svaki narod bi}e prozvan prema svojoj Knjizi: "Danas }ete biti nagra|eni ili ka`njeni prema tome kako ste postupali!
29. Ova Knjiga Na{a o vama }e samo istinu re}i, jer smo naredili da se zapi{e sve {to ste radili."
30. One koji su vjerovali i dobra djela ~inili, Gospodar njihov }e u d`ennet Svoj uvesti. To }e biti uspjeh o~iti.
31. A onima koji nisu vjerovali: "Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjerni~ki postali.
32. Kad se govorilo: ’Allahovo obe}anje je, zaista, istina! i u ^as ozivljenja nema nimalo sumnje’ – vi ste govorili: ’Mi ne znamo {ta je ^as o`ivljenja, mi samo zami{ljamo,mi nismo ubije|eni;’"
33. i ukaza}e im se gnusna djela njihova i sa svih strana }e ih okru`iti ono ~emu su se rugali,
34. i re}i }e se: "Danas }emo mi vas zaboraviti kao {to ste vi zaboravili da }ete ovaj va{ Dan do`ivjeti, vatra }e vam prebival{te biti i niko vam ne}e mo}i pomo}i
35. zato {to ste se Allahovim rije~ima rugali i {to vas je `ivot na Zemlji bio obmanuo." Od toga Dana ih iz d`ehennema niko ne}e izvu}i niti }e se od njih tra`iti da odobrovolje Allaha.
36. Pa, neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospodar Zemlje, Gospodar svih svjetova!
37. Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: