Meal Seç / Sure Seç

Al-Jinn Suresi

(BOSNIAN) QURAN


72 - Al-Jinn
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko d`innova prislu{kivalo i reklo: ’Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljanje, slu{ali
2. koji na pravi put upu}uje – i mi smo u nj povjerovali i vi{e nikoga ne}emo Gospodaru na{em ravnim smatrati,’
3. a On nije – neka uzvi{eno bude dostojanstvo Gospodara na{eg! – uzeo sebi ni druge ni djeteta;
4. jedan na{ bezumnik je o Allahu la`i govorio,
5. a mi smo mislili da ni ljudi ni d`innovi o Allahu la`i ne govore;
6. i bilo je ljudi koji su pomo} od d`innova tra`ili, pa su im tako obijest pove}ali;
7. i oni misle, kao {to i vi mislite, da Allah nikoga ne}e o`ivjeti;
8. i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je mo}nih ~uvara i zvijezda puno;
9. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo {to ~uli, ali }e onaj, ko sada prislu{kuje, na zvijezdu padalicu koja vreba nai}i;
10. i mi ne znamo da li se onima na Zemlji `eli zlo ili im Gospodar njihov `eli dobro;
11. a me|u nam ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta razli~itih;
12. i mi znamo da ne mo`emo Allahu na Zemlji uma}i i da od Njega ne mo`emo pobje}i;
13. i mi smo, ~im smo Kur’an ~uli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni {tete ni nepravde ne treba da se boji;
14. i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate pravi put su izabrali,
15. a nevjernici }e u d`ehennemu gorivo biti."
16. A da se pravog puta dr`e, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,
17. da bismo ih time na ku{nju stavili; a onoga ko ne}e da se Gospodaru svome klanja On }e patnju te{ku uvesti.
18. D`amije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!
19. A kad je Allahov rob ustao da mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.
20. Reci: "Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga njemu ravnim ne smatram."
21. Reci: "Ja nisam u stanju da od vas kakvu {tetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim."
22. Reci: "Mene niko od Allahove kazne ne mo`e u za{titu uzeti; samo u Njega ja mogu uto~i{te na}i –
23. samo mogu da oglasim ono {to je od Allaha i poslanice Njegove." A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslu{an sigurno ~eka vatra d`ehennemska; u njoj }e vje~no i zauvijek ostati.
24. I kada oni do`ive ono ~ime im se prijeti, sazna}e ko je slabiji i brojem manji.
25. Reci: "Ja ne znam da li }e uskoro biti ono ~ime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da }e to poslije dugo vremena biti,
26. On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome,
27. osim onoga koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji }e ga ~uvati
28. da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tan~ine zna ono {to je u njih, On zna broj svega {to postoji.
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: