Meal Seç / Sure Seç

Ar-Rahmân Suresi

(BOSNIAN) QURAN


55 - Ar-Rahmân
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
        
1. Milostiv
2. pou~ava Kur’anu,
3. stvara ~ovjeka,
4. u~i ga govoru,
5. Sunce i Mjesec utvr|enim putanjama plove,
6. i trava i drve}e se pokorava,
7. a nebo je digao. I postavio je terazije
8. da ne prelazite granice u mjerenju –
9. i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!
10. A Zemlju je za stvorenja razastro,
11. na njoj ima vo}a i palmi sa plodom u ~a{kama
12. i `ita sa li{}em i miomirisna cvije}a, -
13. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete!
14. On je ~ovjeka od sasu{ene ilova~e, kao {to je grn~arija, stvorio
15. a d`inna od plamene vatre –
16. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?! –
17. Gospodara dva istoka i dva zapada –
18. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
19. Pustio je dva mora da se dodiruju,
20. izme|u njih je pregrada i oni se ne mije{aju –
21. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
22. Iz njih se vadi biser i merd`an –
23. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
24. Njegove su i la|e koje se kao brda visoko po moru uzdi`u, -
25. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
26. Sve {to je na Zemlji prolazno je,
27. ostaje samo Gospodar tvoj, Veli~anstveni i Plemeniti, -
28. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
29. Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog ~asa On se zanima ne~im, -
30. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
31. Polaga}ete Mi ra~un, o ljudi i d`innovi, -
32. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
33. O dru`ine d`innova i ljudi, ako mo`ete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, mo}i }ete prodrijeti jedino uz veliku mo}! –
34. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
35. Na vas }e se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se ne}ete mo}i odbraniti, -
36. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
37. A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane, -
38. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?! -
39. tog Dana ljudi i d`innovi za grijehe svoje ne}e biti pitani,
40. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
41. a grije{nici }e se po biljezima svojim poznati, pa }e za kike i noge {~epani biti, -
42. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
43. "Evo, to je d`ehennem koji su gre{nici poricali!"
44. i izme|u vatre i klju~ale vode oni }e kru`iti, -
45. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
46. A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, bi}e dva perivoja, -
47. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
48. puna stabala granatih, -
49. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
50. u kojima }e biti dva izvora koja }e te}i, -
51. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?! -
52. u njima }e od svakog vo}a po dvije vrste biti, -
53. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
54. Naslonjeni na posteljama ~ije }e postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke }e stajati, -
55. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
56. U njima }e biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni ~ovjek ni d`inn nije dodirnuo, -
57. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
58. bi}e kao rubin i biser, -
59. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
60. zar nagrada za dobro u~injeno djelo mo`e biti ne{to drugo do dobro?! –
61. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
62. Osim ta dva, bi}e jo{ dvaneznatnija perivoja, -
63. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
64. modrozelena, -
65. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
66. sa izvorima koji prskaju, u svakom, -
67. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
68. u njima }e biti vo}a i palmi i {ipaka, -
69. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
70. u njima }e biti ljepotica naravi divnih, -
71. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
72. hurija u {atorima skrivenih, -
73. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
74. koje prije njih ni ~ovjek ni d`inn nije dodirnuo, -
75. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
76. Oni }e biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena }ilimima ~arobnim i prekrasnim, -
77. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!
78. Neka je uzvi{eno ime Gospodara tvoga, Veli~anstvenog i Plemenitog!
KURAN uygulamasını telefonunuza siz de yükleyin: